“On­ze re­mon­te is nu de­fi­ni­tief in­ge­zet”

Jef Coec­kel­berghs di­ri­geert en scoort voor Turn­hout

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORTREGIO -

FC Turn­hout deed met de drie­pun­ter in Ham­me een uit­ste­ken­de zaak. Ze na­men niet al­leen re­van­che voor de zwa­re ne­der­laag uit de heen­wed­strijd, ze slui­pen in de rang­schik­king ook weer wat dich­ter bij de vei­li­ge plaat­sen. Uit­blin­ker Jef Coec­kel­berghs scoor­de de win­nen­de tref­fer.

Door de ze­ge - de der­de com­pe­ti­tie­winst op rij - ko­men de Kem­pe­naars op ge­lij­ke hoog­te van Ci­ty Pi­ra­tes en op één punt van Ham­me, dat voor de ze­ven­de keer dit sei­zoen met het klein­ste ver­schil de dui­men moest leg­gen.

De wed­strijd lag al na 2 mi­nu­ten in een de­fi­ni­tie­ve plooi. De thuis­de­fen­sie was dui­de­lijk nog niet bij de zaak toen Coec­kel­berghs op links kon door­gaan, net­jes naar het mid­den kwam en nog net van bui­ten de straf­schop­zo­ne be­heerst kon in­trap­pen. Ook later in de eer­ste helft bleef hij kwis­tig het Turn­hout­se spel di­ri­ge­ren en be­sloot hij tus­sen­door ook nog eens op de paal. Half­weg de twee­de helft mocht Coec­kel­berghs al gaan rus­ten, maar ook zon­der hem kwa­men de be­zoe­kers niet in de pro­ble­men. “Voor de win­ter­stop had­den we met een zes op zes al de goe­de tred te pak­ken. Ve­len dach­ten dat die on­der­bre­king ons dus mis­schien meer kwaad dan goed zou doen. Maar in de groep wis­ten we wel be­ter. De rust kwam ons echt wel goed uit, want heel wat spe­lers za­ten op hun tand­vlees. Ik denk dat je van­daag hebt kun­nen zien dat we he­le­maal geen kwa­li­teits­ver­lies heb­ben ge­le­den.”

Na die vroe­ge tref­fer ging Ham­me wel druk zet­ten, maar echt open kan­sen le­ver­de dat niet op. “Ze kon­den voor de rust wel heel wat hoek­schop­pen en vrij­schop­pen for­ce­ren, maar ei­gen­lijk kwam on­ze doel­man nooit echt in ge­vaar. Ik denk dat on­ze te­gen­aan­val­len veel scher­per wa­ren. Maar het tik­kel­tje mee­val om het af te ma­ken was er niet bij. In het an­de­re ge­val was de wed­strijd mo­ge­lijk al aan de rust ge­speeld.”

Toch be­slis­ten de be­zoe­kers om na de kof­fie iets min­der ri­si­co te ne­men. “Een cor­rec­te keu­ze van de trai­ner. We heb­ben na­dien niets meer weg­ge­ge­ven. Met de­ze over­win­ning is vol­gens mij on­ze re­mon­te de­fi­ni­tief in­ge­zet. Ui­ter­aard zijn we nog lang niet vei­lig, maar we krij­gen toch weer heel wat ploe­gen uit de mid­den­moot in ons vi­zier. Vol­gen­de week krij­gen we de der­by te­gen Hoog­stra­ten, een wed­strijd waar ik ze­ker naar uit kijk en waar we de­ze lijn kun­nen door­trek­ken. De sfeer in de groep is top, maar dat was ook al zo in de pe­ri­o­de dat het wat min­der ging. Ie­der­een heeft el­kaar er­door ge­trok­ken. We heb­ben mis­schien wel de jong­ste groep van de he­le reeks maar on­ge­twij­feld ook de meest en­thou­si­as­te groep. Zelf voel ik me al­les­zins als een vis in het wa­ter. Ik kreeg van de trai­ner het ver­trou­wen om me als num­mer 10 in de ploeg ver­dien­ste­lijk te ma­ken. Die rol ligt me het best”, al­dus Coec­kel­berghs, die de laat­ste 20 mi­nu­ten va­nop de bank mocht vol­gen. “De twee­de helft was in­der­daad wat min­der. We ko­zen voor een an­de­re aan­pak en zelf had ik al heel wat ener­gie ver­bruikt. Die wis­sel kon ik dus ze­ker be­grij­pen. Ik denk dat ik mijn steen­tje heb bij­ge­dra­gen.”

IVAN ELEGEERT

FOTO EWT

Op­pong van Turn­hout (oran­je shirt) in du­el met Jel­le Vits.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.