“We zijn blij­ven ge­lo­ven in die ver­los­sen­de goal”

Berg en Dal zet sche­ve si­tu­a­tie he­le­maal recht in der­by te­gen De Kem­pen

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORTREGIO -

Berg en Dal heeft aan het lang­ste eind ge­trok­ken in de der­by te­gen De Kem­pen. De thuis­ploeg kwam noch­tans vroeg op ach­ter­stand, maar knok­te zich suc­ces­vol te­rug in de wed­strijd. Stijn Van El­ven zorg­de voor het ver­los­sen­de doel­punt. “Ik stond eer­lijk ge­zegd zelf wat te kij­ken van mijn goal”, al­dus Van El­ven.

“We heb­ben als col­lec­tief een goe­de match ge­speeld”, stak Stijn Van El­ven van wal. “Aan de rust had­den we so­wie­so op voor­sprong moe­ten staan, maar we be­nut­ten on­ze kan­sen niet.” Op de koop toe was De Kem­pen na twin­tig mi­nu­ten op voor­sprong ge­ko­men va­nop de stip. Ge­luk­kig kwam er be­ter­schap na de rust.

“We kwa­men vrij snel op ge­lij­ke hoog­te. Na on­ze ge­lijk­ma­ker sloop er wel even een soort be­rus­ting in de ploeg, maar in de slot­fa­se na­men we op­nieuw de bo­ven­hand. We voel­den dat er een doel­punt in de lucht hing en daar­om zijn we er­in blij­ven ge­lo­ven.”

Dat net Van El­ven het ver­los­sen­de doel­punt net­te, ver­won­der­de hem zelf. “Ik stond eer­lijk ge­zegd zelf wel wat te kij­ken van mijn goal, want ik moest mij vrij kap­pen naar mijn slech­te voet.”

Dank­zij de ze­ge doet Berg en Dal al­vast weer een goe­de zaak in het klas­se­ment. “En­ke­le recht­streek­se con­cur­ren­ten lie­ten pun­ten lig­gen, waar­door we on­ze blik op­nieuw kun­nen rich­ten op een plaats in de top 5.”

Bij de be­zoe­ken­de coach Tom Moons lag de ne­der­laag zwaar op de maag. “Mijn spe­lers zijn de ge­maak­te af­spra­ken niet na­ge­ko­men. Dat is in­der­daad las­tig om te ver­te­ren. De groep was ge­woon­weg niet gre­tig ge­noeg en m’n spe­lers span­den zich niet vol­doen­de in. Mis­schien dach­ten som­mi­gen wel dat het al­le­maal van­zelf zou ko­men, maar zo lie­ten we Berg en Dal weer in de match ko­men. We dwon­gen nog wel kan­sen af, maar om­dat er meer aan per­soon­lijk suc­ces ge­dacht werd dan aan het groeps­be­lang, scoor­den we niet. Daar zal de­ze week nog een har­tig woord­je over ge­praat wor­den”, is Moons streng. AN­NE­LIES FRE­DE­RICKX Berg en Dal start­te sterk. Ro­bin Reu­mers zag de eer­ste goe­de kans in hoek­schop ver­werkt wor­den en Joris be­sloot voor­langs. Wat later sla­lom­de Van El­ven zich voor­bij doel­man Verheyen, maar Ver­baen­dert was op tijd te­rug­ge­keerd en keer­de de bal voor de lijn. Aan de over­zij­de trof Roy Van Der Lin­den eerst nog de paal, maar na een haak­fout op Lau­rys­sen trof Roy Van Der Lin­den wel raak va­nop de stip. Ei zo na werd het 0-2, maar Gie­lis mik­te te­gen de paal. In de twee­de helft ging Berg en Dal op zoek naar de ge­lijk­ma­ker. Die kwam er ook langs Di­dier, die een voor­zet van Van El­ven knap in doel leg­de. De par­tij brak he­le­maal open en bei­de teams lie­ten nog en­ke­le mooie kan­sen no­te­ren. In de slot­mi­nuut schonk Van El­ven de thuis­ploeg de fel­be­voch­ten ze­ge.

FOTO SMB

Match­win­naar Stijn Van El­ven knokt zich door­heen een bos van De Kem­pen-spe­lers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.