“Mis­schien had­den de an­de­ren te veel last van stress”

In de scha­duw van broer Toon ver­rast ook Thijs Aerts met knap­pe vijf­de plaats

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORTREGIO -

In de scha­duw van broer en Bel­gisch kam­pi­oen Toon Aerts heeft ook Thijs Aerts in Krui­be­ke een straf­fe pres­ta­tie neer­ge­zet. Op een lood­zwaar par­cours bleef hij net Jens Adams voor om als vijf­de te fi­nis­hen.

De start en de eer­ste ron­de van Aerts wa­ren iets min­der, maar al snel knok­te de ren­ner uit Rij­ke­vor­sel zich naar vo­ren om zich ste­vig op de vijf­de plaats te nes­te­len. “Even kon ik nog mee met Eli Iser­byt (die vier­de werd, nvdr.), maar hij was net iets te sterk voor mij.”

“In de scha­duw van de Belgische ti­tel van mijn broer valt mijn vijf­de plaats nu mis­schien wat tus­sen de plooi­en, maar als eer­ste­jaars­prof is dit toch een straf­fe pres­ta­tie. Ik heb er me­zelf mee ver­rast. Op dit BK had ik toch nog een aan­tal an­de­re jon­gens voor mij ver­wacht, zo­als Lau­rens Sweeck bij­voor­beeld. Mis­schien had­den zij iets te veel last van de stress en heb ik daar­van ge­pro­fi­teerd.”

Vier mi­nu­ten voor Thijs had broer Toon zich al tot Bel­gisch kam­pi­oen ge­kroond. Toen Toon be­gin dit sei­zoen de eer­ste we­reld­be­ker in de Ver­e­nig­de Sta­ten won, kwam Thijs met de tra­nen in de ogen de perstent bin­nen. In Krui­be­ke ble­ven de emo­ties be­perkt.

“Ik heb ge­pro­beerd om zijn wed­strijd via de spea­kers te vol­gen, maar als je op je ei­gen wed­strijd moet fo­cus­sen, is dat niet zo ge­mak­ke­lijk. Voor de bui­ten­we­reld is de Belgische ti­tel van Toon mis­schien een ver­ras­sing, maar niet voor mij. Ik wist dat hij in or­de was en een gro­te kans maak­te om Bel­gisch kam­pi­oen te wor­den.”

Dockx maakt fa­vo­rie­ten­rol waar bij nieu­we­lin­gen

Bij de eer­ste­jaar­s­nieu­we­lin­gen maak­te Aa­ron Dockx zijn fa­vo­rie­ten­rol waar. De ren­ner uit Rij­ke­vor­sel had dit sei­zoen nog maar één wed­strijd ver­lo­ren.

“Die twee­de plaats van vo­ri­ge week zorg­de toch voor iets meer stress”, gaf de dorps­ge­noot van Toon Aerts toe.

“Het gaf mij het ge­voel dat ik toch kon ver­lie­zen. Aan de an­de­re kant kreeg ik de dag voor het BK heel veel be­richt­jes dat ik de top­fa­vo­riet was, dat krik­te mijn mo­raal wel op.”

Al werd het geen ge­mak­ke­lij­ke klus voor Dockx, die eerst Ke­nay De Moy­er en daar­na Niels Ceulemans zag na­de­ren.

“Het was glij­den en glib­be­ren en en­ke­le ke­ren stond ik plots he­le­maal ge­draaid. Het heeft me ge­luk­kig niet van de ze­ge ge­hou­den. Even heb ik ge­vreesd dat Ke­nay De Moy­er er nog bij zou ko­men, maar net op dat mo­ment ken­de hij pech. Op het ein­de kwam Niels Ceulemans nog dicht­bij, maar kon ik dank­zij de wis­sel in de ma­te­ri­aal­zo­ne weer ver­der uit­lo­pen. In die strook lag er im­mers veel min­der slijk dan er­naast. Die wis­sel heeft me echt ge­hol­pen. Nu is het aan mij om vol­gend jaar te be­ves­ti­gen bij de twee­de­jaar­s­nieu­we­lin­gen.”

KERSTEN STEURBAUT

FO­TO BELGA

Thijs Aerts ploe­ter­de zich als ne­o­prof door de mod­der van Krui­be­ke naar de vijf­de plaats.

FO­TO GOY­VAERTS

Aa­ron Dockx (cen­traal) was de bes­te bij de eer­ste­jaar­s­nieu­we­lin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.