Bord­spel­len­club Het Geel Pi­on­ne­ke speelt 10 jaar

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN -

Het Geel Pi­on­ne­ke viert feest. Al tien jaar ver­ken­nen zij de we­reld van de bord­spe­len. Maan­de­lijks mag ie­der­een uit hun ma­ga­zijn van 1.200 spel­len kie­zen en uit­pro­be­ren. 120 lief­heb­bers vier­den tien jaar Het Geel Pi­on­ne­ke.

“En­ke­le col­le­ga’s van Sie­mens kwa­men ge­re­geld sa­men om com­pu­ter­spel­le­tjes te spe­len. Na een tijd­je wer­den er ook bord­spel­len mee­ge­bracht. De deel­ne­mers­groep werd zo groot dat een an­de­re lo­ca­tie moest ge­zocht wor­den om sa­men te ko­men. Het Geel Pi­on­ne­ke was ge­bo­ren”, her­in­nert be­stuurs­lid Kris Van­sant zich. De club telt zo’n 110 le­den. “Dat le­den­aan­tal is al tien jaar een con­stan­te. De be­lang­stel­ling voor bord­spel­len blijft groot. We tel­len on­ge­veer 70 vas­te klan­ten en jaar­lijks een ko­men en gaan van on­ge­veer 40 le­den le­den.” Lid wor­den kost € 12,5 per jaar en de lijst van le­den­voor­de­len is haast ein­de­loos. Er is het maan­de­lijk­se le­den­blad met tal van be­spre­kin­gen van nieu­we spel­len. Le­den ge­nie­ten van 10% kor­ting bij de gro­te spe­ci­aal­zaak Spel­ma­ga­zijn. Ie­der lid kan aan­vra­gen welk spel ze wil­len spe­len en ook hap­jes be­stel­len. De club heeft een vooraad van liefst 1.200 spel­len. Le­den mo­gen voor €1 per week spel­len ko­men le­nen. Re­gel- ma­tig zijn er ook koop­jes wan­neer Het Geel Pi­on­ne­ke het aan­bod ver­nieuwt en er plaats­ge­brek is om al­les op te ber­gen.

Ge­zel­lig­heid is troef. “Er is een al­tijd­prijs-tom­bo­la met snoep­jes, een bier­tje en soep of in de zo­mer zelfs een cock­tail van de maand. De be­zoe­kers ko­men niets te kort. We zor­gen ook voor apar­te ta­fels om te eten zo­dat de bord­spel­len pro­per blij­ven.” Voor het tien­ja­rig be­staan kre­gen de le­den een han­dig Geel Pi­on­ne­ke-ijs­krab­ber als ca­deau en was er voor de kin­de­ren een spring­kas­teel. Lief­heb­bers van span­nen­de raad­sels, kon­den zich dit keer ver­kneu­ke­len in een ech­te es­ca­per­oom.

Op www.geel­pi­on­ne­ke.be leest u wan­neer de vol­gen­de spel­da­gen door­gaan. Niet le­den be­ta­len €2 om deel te ne­men van 13 tot 0u.

FOTO MARC LEY­SEN

De­ze vrien­den­groep komt maan­de­lijks ge­nie­ten van el­kaars ge­zel­schap, een ge­zel­lig bord­spel en een lek­ker hap­je en drank­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.