Gast­hof op­nieuw af­ge­slo­ten van de bui­ten­we­reld

He­vi­ge sneeuw­val blijft uit­ba­ters va­kan­tie­ver­blijf par­ten spe­len Au­to ramt ge­vel Mai­son Thi­ri­on

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - BART VAN DEN LANGENBERGH

De sneeu­wel­len­de blijft maar du­ren voor Des­se­laar No­ël Gys, die in Oos­ten­rijk een va­kan­tie­ver­blijf uit­baat. Om­dat het in de nacht van za­ter­dag op zon­dag weer fel is be­gin­nen te sneeu­wen, is zijn pen­si­on af­ge­slo­ten van het dorp­je.

Na en­ke­le da­gen zon­der sneeuw­bui­en is het za­ter­dag­nacht op­nieuw fel be­gin­nen te sneeu­wen in Oos­ten­rijk en ZuidDuits­land. De sneeuw ligt in­tus­sen al me­ters­hoog en de weers­voor­uit­zich­ten zien er voor de ko­men­de da­gen niet meteen schit­te­rend uit. No­ël Gys (54) uit Des­sel en zijn part­ner Greet De­cuy­per (50) pro­be­ren er het bes­te van te ma­ken. Zij ba­ten sinds kort in Baad Klein Wal­ser­tal hun pen­si­on Gast­hof Star­zel­haus uit. Al voor de twee­de keer in en­ke­le da­gen tijd zijn ze door de sneeuw­val af­ge­slo­ten van het dorp­je dat be­ne­den ligt. “Het is hier za­ter­dag om mid­der­nacht op­nieuw be­gin­nen te sneeu­wen. Elk uur dat het sneeuwt komt er toch ze­ker tien cen­ti­me­ter sneeuw bij”, legt No­ël Gys uit. “Het vol­gen­de huis staat op on­ge­veer vijf­tig me­ter van hier maar dat kun je am­per zien door de he­vi­ge sneeuw­val. De sneeuw ligt in­tus­sen toch tus­sen 2,5 me­ter en drie me­ter hoog. En de ko­men­de da­gen ver­wach­ten ze nog veel sneeuw. Sinds zon­dag­mid­dag is de eni­ge weg naar het dorp­je weer af­ge­slo­ten. We kun­nen nog naar het dorp­je wan­de­len, maar er is wei­nig be­we­ging.”

An­nu­le­ren

De voor­bije da­gen heb­ben de uit­ba­ters niet veel gas­ten ge­zien in hun va­kan­tie­ver­blijf. “De gas­ten die voor dit week­end had­den ge­re­ser­veerd, heb­ben zich vrij­dag af­ge­meld. Ze wa­ren bang dat ze niet meer thuis zou­den ge­ra­ken”, legt No­ël Gys uit. “We pro­be­ren bui­ten re­gel­ma­tig sneeuw te rui- men. Dat is ook no­dig om de ra­men en de deu­ren vrij te hou­den. Ons dak is be­stand te­gen een sneeuw­laag van tus­sen de twee en drie me­ter dik. Mo­men­teel ligt er op het dak on­ge­veer an­der­hal­ve me­ter sneeuw.”

No­ël en Greet kun­nen niet veel meer doen dan af­wach­ten tot het stopt met sneeu­wen en de weers­om­stan­dig­he­den ver­be­te­ren. Er is nog al­tijd ex­treem groot la­wi­ne- ge­vaar in Oos­ten­rijk. Ook in de buurt van hun dorp­je heb­ben de au­to­ri­tei­ten met ex­plo­sies ge­con­tro­leerd en­ke­le la­wi­nes ver­oor­zaakt. “Om­dat we een ho­tel-res­tau­rant uit­ba­ten, heb­ben we ge­noeg pro­vi­and in huis. Maar we we­ten niet hoe het ver­der­gaat”, schetst de uit­ba­ter. “We ho­pen dat het de rest van de win­ter ver­be­tert en dat we het sei­zoen nog wat goed kun­nen ma­ken. Er zal hier wel­licht nog sneeuw lig­gen tot Pa­sen.”

No­ël Gys

Uit­ba­ter Gast­hof Star­zel­haus “Al­le gas­ten voor het af­ge­lo­pen week­end had­den zich af­ge­meld.”

FOTO RR

No­ël en Greet hou­den de moed er­in en blij­ven sneeuw rui­men.

FOTO RR

De men­sen in Gast­hof Star­zel­haus in Oos­ten­rijk zijn om­ge­ven door een muur van sneeuw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.