Wor­tel-Ko­lo­nie op weg naar we­rel­derf­goed

Merks­plas ge­schrapt op Unes­co-ad­vies

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - WOU­TER ADRIAENSEN www.ko­lo­nien­van­wel­da­dig­heid.eu

De Ko­lo­ni­ën van Wel­da­dig­heid die­nen in ja­nu­a­ri een nieuw dos­sier in om de sta­tus van Unes­co-we­rel­derf­goed te krij­gen. Op aan­ra­den van het in­ter­na­ti­o­na­le ad­vies­or­gaan van het We­rel­derf­goed­co­mi­té, ge­beurt dat met vier in plaats van ze­ven ko­lo­ni­ën. Een van de drie af­val­lers is Merks­plas-Ko­lo­nie. Na de res­tau­ra­tie van het ge­van­ge­nis­com­plex zou­den zij nog wel kans ma­ken om aan te slui­ten bij de ove­ri­ge vier. Hoog­stra­ten heeft goe­de hoop om naast het be­gijn­hof een twee­de we­rel­derf­goed­site bin­nen te halen met Wor­telKo­lo­nie. De be­slis­sing valt in de zo­mer van 2020.

Wor­tel-Ko­lo­nie maakt vol­gen­de zo­mer op­nieuw kans om er­kend te wor­den als we­rel­derf­goed, Merks­plas-Ko­lo­nie niet meer. De Ko­lo­ni­ën van Wel­da­dig­heid die­nen in ja­nu­a­ri een aan­ge­past dos­sier in met vier van de ze­ven le­den. Het ad­vies­or­gaan van het We­rel­derf­goed­co­mi­té heeft een goed oog op een po­si­tie­ve af­loop.

Toen in de zo­mer van vo­rig jaar in Bah­rein werd be­kend­ge­maakt dat de ze­ven Ko­lo­ni­ën van Wel­da­dig­heid de er­ken­ning tot we­rel­derf­goed niet zou­den krij­gen, noem­den ze dat zelf een stap in de goe­de rich­ting. Ze kre­gen van Unes­co im­mers een her­kan­sing om het dos­sier op­nieuw in te die­nen. Daar­voor werd een sa­men­wer­king op­ge­start met Ico­mos, het in­ter­na­ti­o­na­le ad­vies­or­gaan van het be­slis­sen­de We­rel­derf­goed­co­mi­té.

Le­den van Ico­mos be­zoch­ten en ana­ly­seer­den de vijf Ne­der­land­se en twee Bel­gi­sche ko­lo­ni­ën. Hun oor­deel is hard, maar dui­de­lijk: slechts vier van de ze­ven ko­men in aan­mer­king voor de er­ken­ning. In Fre­de­rik­s­oord, Wil­hel­mi­na­oord / Vier­de­par­ten en Veen­hui­zen in Ne­der­land en in Wor­tel (Hoog­stra­ten) in Vlaan­de­ren is nog te zien hoe het land­schap ont­stond door ar­moe­de­be­strij­ding via land­bouw­werk. De an­de­re drie, waar­on­der Merks­plas-Ko­lo­nie, val­len uit de boot.

Ge­van­ge­nis spel­bre­ker

“Ico­mos wijst in Merks­plas met na­me op de aan­we­zig­heid van de ge­van­ge­nis en het cen­trum voor il­le­ga­len in het cen­trum van het ge­bied”, legt bur­ge­mees­ter Frank Wil­ry­cx (Leef­baar Merks­plas) uit. “Die twee in­stel­lin­gen bie­den werk aan on­ge­veer zes­hon­derd men­sen. Dat is voor ons min­stens even be­lang­rijk als de er­ken­ning tot we­rel­derf­goed. Bo­ven­dien is het nog steeds een van de meest ga­ve ko­lo­ni­ën. De­ze be­slis­sing doet dan ook niks af van de be­le­ving van on­ze be­zoe­kers.”

Merks­plas is ove­ri­gens niet vol­le­dig uit­ge­slo­ten. Er wordt een ope­ning ge­la­ten om la­ter aan te slui­ten bij de an­de­re vier, wan­neer de vol­le­di­ge re­no­va­tie van het ge­van­ge­nis­com­plex af­ge­rond is. De fe­de­ra­le mi­nis­ter­raad heeft de plan­nen goed­ge­keurd, er is een bud­get vrij­ge­maakt van 190 mil­joen eu­ro. Over ter­mij­nen is niets be­kend.

Klei­ne broer Wor­tel-Ko­lo­nie gaat dus ver­der zon­der pa­ra­de­paard­je Merks­plas-Ko­lo­nie. “We zit­ten met een dub­bel ge­voel”, geeft bur­ge­mees­ter (Hoog­stra­ten Leeft) Marc Van Ape­ren toe. “Het is jam­mer dat Merks­plas niet lan­ger deel uit maakt van het no­mi­na­tie­dos­sier. Maar we wil­len wel de er­ken­ning bin­nen halen. Daar­om moe­ten we even van ons hart een steen ma­ken.”

Be­gijn­hof al we­rel­derf­goed

In ja­nu­a­ri die­nen de vier ko­lo­ni­ën een her­schre­ven dos­sier in bij Unes­co. De be­slis­sing valt dan al­licht vol­gen­de zo­mer in het Chi­ne­se Fuz­hou. Van Ape­ren heeft er een goed oog in. “Ge­ba­seerd op het ad­vies­rap­port van Ico­mos den­ken we dat we een goe­de kans ma­ken. We vol­doen aan bij­na al­le cri­te­ria. Zo maakt Hoog­stra­ten nog steeds kans om twee unie­ke mo­nu­men­ten met het la­bel van Unes­co-we­rel­derf­goed op haar grond­ge­bied te heb­ben, met naast de ko­lo­nie ook het be­gijn­hof.”

Bei­de bur­ge­mees­ters be­na­druk­ken dat dit geen ver­schil zal ma­ken voor de sa­men­wer­kin­gen tus­sen de ko­lo­ni­ën.

Frank Wil­ry­cx

Bur­ge­mees­ter Merks­plas

“In de ge­van­ge­nis en het cen­trum voor il­le­ga­len wer­ken 600 men­sen, dat is min­stens even be­lang­rijk voor ons als de er­ken­ning tot we­rel­derf­goed.”

FO­TO'S MIA UYDENS

De sta­ti­ge ka­pel van Merks­plas-Ko­lo­nie. Het do­mein lijkt naast er­ken­ning als Unes­co we­rel­derf­goed te grij­pen.

Wor­tel-Ko­lo­nie, op de fo­to kin­der­boer­de­rij Bon­te Bees­ten­boel, blijft in de run­ning om er­kend te wor­den als Unes­co we­rel­derf­goed.

FO­TO JVDP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.