Bel­gi­sche be­drij­ven ne­men steeds va­ker Ne­der­land­se over

In 2019 koch­ten 38 Bel­gi­sche be­drij­ven een Ne­der­land­se sector­ge­noot

Gazet van Antwerpen Kempen - - VOORZIJDE PAGINA - CHRISTOF WILLOCX

Bel­gi­sche be­drij­ven ne­men veel va­ker Ne­der­land­se be­drij­ven over dan om­ge­keerd. Dat blijkt uit cij­fers van Mer­ger­mar­ket, een spe­ci­a­list in fu­sies en over­na­mes. In 2019 heb­ben Bel­gi­sche be­drij­ven 38 Ne­der­land­se sector­ge­no­ten over­ge­no­men, een jaar eer­der wa­ren dat er 30. On­der meer In­trac­to Group uit He­ren­tals is zeer ac­tief over de grens. Het lijf­de in een jaar tijd vijf Ne­der­land­se be­drij­ven in en kon­digt voor de ko­men­de maan­den nog meer over­na­mes aan.

Pie­ter Jans­sens (35) uit He­ren­tals heeft met zijn be­drijf In­trac­to Group in een jaar tijd vijf Ne­der­land­se be­drij­ven over­ge­no­men. Uit cij­fers van Mer­ger­mar­ket, een spe­ci­a­list in fu­sies en over­na­mes, blijkt bo­ven­dien dat Bel­gi­sche be­drij­ven veel va­ker Ne­der­land­se be­drij­ven over­ne­men dan om­ge­keerd.

Bel­gi­sche be­drij­ven ne­men in de eer­ste plaats fir­ma’s uit ei­gen land over. Vo­rig jaar heb­ben Bel­gi­sche fir­ma’s hier bij­voor­beeld 160 sector­ge­no­ten over­ge­kocht. Maar in het lijst­je met over­na­mes uit het bui­ten­land staat Ne­der­land met stip op één. In 2019 heb­ben Bel­gi­sche be­drij­ven 38 Ne­der­land­se sector­ge­no­ten over­ge­no­men, ter­wijl Ne­der­land­se fir­ma’s ‘slechts’ 26 keer een Bel­gisch be­drijf heb­ben in­ge­lijfd. Hoe komt dat?

“Voor Bel­gi­sche be­drij­ven is de Ne­der­land­se markt groot. Voor Ne­der­land­se be­drij­ven is de Bel­gi­sche markt eer­der klein”, zegt Fi­lip Mariën van Markt­link, een Ant­werps be­drijf dat ge­spe­ci­a­li­seerd is in over­na­mes tus­sen Bel­gi­sche en Ne­der­land­se kmo’s. “Vlaam­se be­drij­ven ne­men va­ker Ne­der­land­se be­drij­ven over dan bij­voor­beeld Fran­se of Duit­se, om­dat het taal­ver­schil met Ne­der­land heel klein is. Ne­der­land­se be­drij­ven ne­men vaak Duit­se fir­ma’s over, om­dat de markt in Duits­land gro­ter is en om­dat Duits niet veel ver­schilt van Ne­der­lands.”

Kem­pen­se over­na­me­kam­pi­oen

Een van de Bel­gi­sche kam­pi­oe­nen in de over­na­me van Ne­der­land­se be­drij­ven is In­trac­to Group. Dat be­drijf uit He­ren­tals is be­gon­nen als web­si­te­bou­wer en is uit­ge­groeid tot een di­gi­taal be­drijf dat on­der meer ad­vies geeft over mar­ke­ting, com­mu­ni­ca­tie en tech­no­lo­gie.

“Wij heb­ben sinds no­vem­ber 2018 vijf Ne­der­land­se be­drij­ven over­ge­no­men”, zegt Pie­ter Jans­sens. “370 van on­ze 750 werk­ne­mers ko­men nu uit Ne­der­land. We gaan dit jaar nog meer over­na­mes in Ne­der­land doen, zo­dat Ne­der­lan­ders de meer­der­heid van ons be­drijf zul­len uit­ma­ken.”

In­trac­to Group is markt­lei­der in Bel­gië. “In Ne­der­land zijn we nu num­mer tien, te­gen het ein­de van dit jaar wil­len we num­mer vijf zijn”, zegt Jans­sens. “Gro­te cul­tuur­ver­schil­len zijn er niet. De ver­schil­len tus­sen pak­weg He­ren­tals en Brus­sel zijn even groot als die tus­sen Am­ster­dam en Bra­bant. Veel Am­ster­dam­mers zul­len bij­voor­beeld op­schep­pen over de groots­heid van hun be­drijf, ter­wijl het in wer­ke­lijk­heid niet zo spe­ci­aal is. Bij Bra­ban­ders is het dan weer om­ge­keerd.”

Geen sa­la­ris­wa­gen

De ver­lo­ning is wel ver­schil­lend. “We wil­len de­zelf­de loon­pak­ket­ten aan­bie­den”, zegt Jans­sens. “Maar in Bel­gië ne­men veel meer werk­ne­mers een sa­la­ris­wa­gen aan dan in Ne­der­land, om­dat de sa­la­ris­wa­gen in Ne­der­land fis­caal min­der in­te­res­sant is. Ne­der­lan­ders ko­men ook va­ker met het open­baar ver­voer naar hun job. En ze wil­len veel min­der ver rei­zen naar het werk. We zoe­ken daar dus lo­ca­ties in de buurt van een sta­ti­on.”

Het hoofd­kan­toor van de In­trac­to Group blijft in He­ren­tals. Daar wer­ken twee­hon­derd men­sen. Maar de bui­ten­land­se over­na­me­hon­ger raakt niet ge­stild. “We wil­len dit jaar ook on­ze eer­ste stap­pen zet­ten in Duits­land of De­n­e­mar­ken”, zegt Jans­sens.

Pie­ter Jans­sens

In­trac­to Group “Ne­der­lan­ders wil­len min­der ver rei­zen, dus zoe­ken we daar lo­ca­ties in de buurt van een sta­ti­on.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.