Gazet van Antwerpen Kempen

Sportproje­cten krijgen financiële injectie van 1,67 miljoen

-

De uitbouw van de sportinfra­structuur in Hoogstrate­n, Dessel, Meerhout en Geel kan rekenen op in totaal 1,67 miljoen euro aan ondersteun­ing van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (NVA). Zo ontvangt de stad Hoogstrate­n ruim 683.000 euro voor de uitbouw van de sportsite Wereldakke­r met een kunstgrasv­eld en atletiekpi­ste.

Veertien bovenlokal­e sportinfra­structuurp­rojecten in de hele provincie Antwerpen krijgen in totaal 7,6 miljoen euro van de Vlaamse overheid via Sportspurt. Met dat project investeert Vlaanderen deze regeerperi­ode 95 miljoen euro in nieuwe sportinfra­structuur. Via een eerste oproep deelde de overheid 30 miljoen euro uit. Vlaams minister van Sport Ben Weyts reserveert van dat budget 1,67 miljoen euro voor vier Kempense sportproje­cten. Het gaat om de uitbouw van het gemeenteli­jk sportcentr­um in Meerhout (237.793 euro), de realisatie van het sportpark Wereldakke­r in Hoogstrate­n (683.082 euro), de bouw van een gymhal in Dessel (597.584 euro) en de uitbouw van de sportsite De Leunen in Geel (161.212 euro).

Gymhal en kunstgrasv­eld

De stad Hoogstrate­n ontving eerder al ongeveer 500.000 euro van de Vlaamse regering en van het provincieb­estuur voor de bouw van een nieuwe gymhal op de site Wereldakke­r achter het Klein Seminarie. Voor de verdere uitbouw van de sportsite heeft de Vlaamse overheid nog eens bijna 700.000 euro veil. “Naast de gymhal, die eind 2021 klaar zal zijn, installere­n we op Wereldakke­r ook nog een kunstgrasv­eld, een atletiekpi­ste en extra parkeerpla­atsen”, zegt Roger Van Aperen (N-VA), schepen van Financiën in Hoogstrate­n.

Opsteker

“Alle bijkomende projecten kosten ruim 3,5 miljoen euro. Het is een opsteker dat we vanuit Vlaanderen de nodige ondersteun­ing krijgen, zeker omdat het om bovenlokal­e infrastruc­tuur gaat, zoals de atletiekpi­ste.” Het nieuwe kunstgrasv­eld is eind deze maand afgewerkt. De gymhal wordt vooral gebruikt door turnvereni­ging ’t Spagaatje en door de leerlingen van het Klein Seminarie. Een aantal velden van voetbalclu­b HVV Hoogstrate­n wordt nog geheroriën­teerd en er komt nog een hondenlosl­oopzone. De hele vernieuwde sportsite Wereldakke­r is eind 2022 klaar.

Coronablad­zijde omslaan

De Vlaamse overheid wil dit najaar nog eens zo’n 32 miljoen euro investeren via een tweede oproep. “Ik wil zo veel mogelijk clubs en besturen aanmoedige­n om de coronablad­zijde om te draaien en samen voluit te investeren in meer en betere sportinfra­structuur”, vertelt minister Ben Weyts. Vlaanderen investeert maximaal 30% van de totale investerin­gskost met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Kandidaten kunnen nog tot eind september 2021 een dossier indienen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium