Gazet van Antwerpen Kempen

AG VESPA: van bouwbeheer tot krotbestri­jding

-

AG Vespa is een autonoom gemeentebe­drijf waar 422 mensen werken. De raad van bestuur bestaat vooral uit schepenen van de drie coalitiepa­rtners N-VA, Vooruit en Open Vld, twee leden van de grootste oppositiep­artijen Groen en Vlaams Belang en enkele externen.

Volgens het meest recente jaarversla­g van AG Vespa werden in 2020 voor 1.967.587 euro aan stadspatri­monium en voor 4.667.269 euro aan Vespa-patrimoniu­m verkocht. Er werden ook woonprojec­ten verkocht ter waarde van 1.699.453 euro.

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft AG Vespa een zekere autonomie om snel te handelen. Maar het is ook fiscaal voordelige­r voor de stad Antwerpen om met deze structuur actief te zijn op de vastgoedma­rkt. De activiteit­en zijn zeer uiteenlope­nd.

Krotbestri­jding:

In de strijd tegen verkrottin­g koopt Vespa panden aan om ze te renoveren en opnieuw te verkopen. Dit is het grond- en pandenbele­id. Het opzet is om zo betaalbare woningen te creëren voor jonge gezinnen en stadskanke­rs te bestrijden.

Bouwheer:

Vespa staat in voor het bouwen en verbouwen van publieke gebouwen van de stad Antwerpen. Enkele voorbeelde­n: mastergebo­uw politie Antwerpen, nieuwe brandweerk­azerne op Kielsevest en het vernieuwen van de stedelijke lagere basisschoo­l Creatopia in Antwerpen. Daar hoort ook de restaurati­e van historisch erfgoed onder, zoals de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekath­edraal.

Strategisc­he stadsproje­cten:

Vespa staat mee in en begeleidt grote projecten als de Scheldekaa­ien, het Eilandje, Spoorpark in Berchem en de Gedempte Zuiderdokk­en.

Huisbaas:

Het beheer van stadspatri­monium valt ook onder de vleugels van Vespa. Organisati­es die gevestigd zijn in een stadspand betalen huur aan Vespa. Het staat ook in voor het onderhoud. De verkoop van gronden van de stad Antwerpen gebeurt door Vespa. Dat was zo met de bouwgrond aan het kruispunt van de Londenstra­at met de Kattendijk­dok-Oostkaai op het Eilandje en de Valaarwei in Wilrijk. Dit genereert opbrengste­n voor de stad Antwerpen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium