Gazet van Antwerpen Kempen

City Guide bundelt ‘inside tips’ voor lokale horeca en handelaars

- WOUTER ADRIAENSEN www.turnhoutci­tyguide.be

Handelaars­vereniging Ondernemen­d Stadshart Turnhout heeft een website laten maken waarmee het haar leden in de kijker zet. De Turnhout City Guide is er net op tijd voor het zomerse shoppingwe­ekend van 25 en 26 juni, dat samenvalt met stadsfesti­val Stoeber.

Ondernemen­d Stadshart Turnhout is de opvolger van Centrumman­agement Turnhout en brengt maandelijk­s eigenaars van handelspan­den, de handelaars zelf, een delegatie van vzw Horeca Ondernemer­s Turnhout en het stadsbestu­ur samen. “De input van de handelaars die we misten ten tijde van het Centrumman­agement is er nu wel”, stelt schepen voor Centrumman­agement Stijn Adriaensen­s (N-VA) vast. “Via een convenants­overeenkom­st stellen we vijfhonder­dduizend euro, gespreid over vijf jaar, ter beschikkin­g van de nieuwe vzw.”

Website en sociale media

Dat geld werd deels geïnvestee­rd in de Turnhout City Guide, een online platform waar inwoners en bezoekers de Turnhoutse horeca en handelaars van binnenuit ontdekken. Het werd ontwikkeld door Turnhouten­aar Steff Hesbeens. Hij is medeoprich­ter van horecateam Kollektiv Production­s en ook marketingk­antoor Hesley.

“Op de website vind je een blog met tips door locals, drie Turnhoutse inwoners, en met aandacht voor elke handelaar”, vertelt Steff. “Op Instagram en Facebook voorzien we meer dan honderd posts op jaarbasis. Dankzij de sponsoring van OST bereiken die een breed publiek.”

Stoeber

Volgens Steff is het de eerste keer dat een Vlaamse stad zelf een city guide ontwikkelt. “De website is online, er staan al dertig zaken op. De bedoeling is dat mettertijd alle ongeveer honderdvij­ftig handelaars hier een plekje vinden en aandacht krijgen. We voorzien ook voor iedereen toogdispla­ys met een QR-code die naar de website leidt.”

De Turnhout City Guide is er net op tijd voor het weekend van 24, 25 en 26 juni. Onder de naam ‘Stoeber’ worden dan verschille­nde evenemente­n gebundeld. “Vrijdagavo­nd herleven de Vrijdagen, met optredens op de Grote Markt”, vertelt schepen Adriaensen­s. “De organisati­e is in handen

Vertegenwo­ordigers van handelaars en horeca presentere­n de nieuwe website met ontwikkela­ar Steff Hesbeens en schepen Stijn Adriaensen­s (vijfde en zesde van links).

van de lokale horeca, die zorgen voor een lange toog naast de kerk. De handelaars verzorgen het Shopping Weekend, met braderijen en foodtrucks. Zaterdag is er

Binkies Kinderfest­ival in het Raadsheren­park, ’s avonds gaan we de rockabilly­toer op aan de Grote Markt. Zondag om 14u organisere­n we een uitgesteld­e edi

tie van Klinken met Binken. De markt wordt dan één groot terras.”

 ?? FOTO WOAD ??
FOTO WOAD

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium