Gazet van Antwerpen Kempen

“AG Vespa volgde werf school niet eens op”

Kritiek op stedelijk vastgoedbe­drijf jaar na instorting op Nieuw Zuid

- Dirk Hendrikx Journalist brieven@gva.be

Vandaag worden de slachtoffe­rs van het ingestorte schoolgebo­uw op Nieuw Zuid in Antwerpen herdacht. Een jaar geleden kwamen vijf arbeiders om het leven. Tot vandaag is de oorzaak van de ramp onbekend. Het onderzoek loopt nog en de kinderen van de school krijgen les op een andere locatie. Woensdag bleek al dat waarschuwi­ngen over mogelijke constructi­efouten lange tijd genegeerd werden door hoofdaanne­mer Democo. “Er zit een systeemfou­t in het Antwerpse vastgoedbe­drijf. Bij een volledige uitbestedi­ng is Vespa als opdrachtge­ver zelfs niet aanwezig bij werfvergad­eringen”, reageert Joris Giebens (Groen), lid van de raad van bestuur.

Hoe kon in vredesnaam een gloednieuw schoolgebo­uw instorten kort voor bijna vijfhonder­d kinderen er hun intrek in zouden nemen? Een jaar geleden vielen er vijf doden, maar het had evengoed de grootste ramp uit de naoorlogse Antwerpse geschieden­is kunnen geweest zijn. Het onderzoek is nog aan de gang, maar een paar pijnlijke zaken zijn al naar boven gekomen over de werf op het Nieuw Zuid. Allereerst is er de nieuwe schandvlek: dat verschille­nde arbeiders die toen zwaargewon­d geraakten aan hun lot zijn overgelate­n. Omdat ze er als schijnzelf­standige werkten voor een onderaanne­mer van een onderaanne­mer van een onderaanne­mer, zonder enige sociale dekking. Of omdat ze er simpelweg in het zwart werkten, zoals de Oekraïner die door de aannemer achteraf werd omschreven als “een toevallige voorbijgan­ger”. Dat aannemers soms met een keten van onderaanne­mers werken en dat onderaan die piramide soms onderbetaa­lde en onbescherm­de sukkelaars uit verre landen het zware werk opknappen, dat is bekend. Dat zoiets kan op een werf van de stad zelf, zou niet mogen. Mogelijk heeft het streven om het zo goedkoop mogelijk te houden meegespeel­d in de ramp.

Dan is er de brief waarin het studiebure­au dat instond voor de stabilitei­tscontrole aan de aannemer vroeg om dringend een paar zaken te herbereken­en of aan te passen, omdat de “permanente vloerlaste­n” (zoals tussenwand­en en vloeren) zwaarder uitvielen. Volgens een architect met expertise in stabilitei­t is zo’n brief opmerkelij­k, maar is de kans toch klein dat het de enige oorzaak is: “De marge voor instorting­sgevaar van de welfsels, de dwarse betonnen steunbalke­n onder de vloeren, is maal twee of maal drie. Het is onwaarschi­jnlijk dat het halve gebouw instort omdat er een overschrij­ding is van de afgesproke­n vloerlaste­n of omdat de gebruikte welfsels iets minder draagkrach­tig blijken.” De architect meent dat er vele oorzaken kunnen zijn, een verkeerde samenstell­ing van beton bijvoorbee­ld. Of er is dat gerucht dat zware zakken met ‘chape’ op één plek werden gestapeld. “Het kan ook een combinatie zijn van factoren.”

De aannemer zal op diverse netelige vragen moeten antwoorden. De stad en stedelijk bouwheer AG Vespa lijken voor de instorting geen directe betrokkenh­eid te hebben. “Een bouwheer houdt zich normaal niet bezig met zulke controles, daarvoor vertrouw je de aannemer.” Dat die bouwheer zelfs geen werfvergad­eringen bijwoont, gaat misschien te ver. En voor de werkcondit­ies en het lot van de bouwvakker­s hebben stad en AG Vespa op zijn minst een morele verantwoor­delijkheid.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium