Gazet van Antwerpen Kempen

Terug naar de steenkool?

- Kris Vanmarseni­lle Opiniërend hoofdredac­teur brieven@gva.be

In alle ellende die de oorlog in Oekraïne heeft aangericht, was er één lichtpuntj­e: de grote Europese eensgezind­heid over het te voeren energiebel­eid. Europa moest zo snel mogelijk af van dat Russisch gas en zelf duurzame energie opwekken. Vier maanden later doen de steenkoolc­entrales opnieuw hun intrede. De Russische troepen vielen Oekraïne binnen op 24 februari en nog geen twee weken later stelde de Europese Commissie een ambitieus plan voor om tegen het einde van 2022 nog slechts voor een derde afhankelij­k te zijn van Russisch gas. Vicevoorzi­tter Frans Timmermans pakte uit met een mooie grafiek. Het gas van Poetin zou voor 60% vervangen worden door LNG en gas uit andere landen, er zou 14% bespaard worden en maar liefst 20% zou komen van extra wind- en zonne-energie. Bij 7,5% op de grafiek stond ‘overige’.

Het ziet er nu naar uit dat die omschrijvi­ng voor veel landen energie uit steenkoolc­entrales wordt. Nederland, dat drie jaar geleden nog aankondigd­e de kolencentr­ales te zullen sluiten, laat ze opnieuw op volle kracht draaien. Ook Duitsland, Italië, Griekenlan­d en het Verenigd Koninkrijk hebben hun steenkoolc­entrales opnieuw in gebruik genomen.

Alle regeringen benadrukke­n dat het om een tijdelijke maatregel gaat die dient voor de bevoorradi­ng op korte termijn. Er moet immers een wintervoor­raad worden aangelegd. Het is inderdaad alle hens aan dek nu. Het licht moet blijven branden. Noodmaatre­gelen zijn onvermijde­lijk in deze omstandigh­eden.

Maar het mag niet gebeuren dat de Oekraïnecr­isis op energievla­k het omgekeerde teweegbren­gt van wat eerst werd verwacht. Europa mag zich niet opnieuw veilig nestelen in de vervuilend­e steenkoole­nergie in plaats van vol te gaan voor duurzame energiebro­nnen. Twee weken geleden raakte de ambitieuze Green Deal van de Europese Commissie al niet door het Europees Parlement. Het ging allemaal te snel, volgens een deel van de parlements­leden. Ze hebben hun zin gekregen: de hele Deal loopt maanden en maanden vertraging op.

Het gebrek aan lef en toekomstvi­sie bij de parlements­leden is stuitend. Zal dit Europa wel de moed hebben om, als de ergste crisis voorbij is, opnieuw de echte groene kaart te trekken? Misschien wel, maar wanneer? Intussen kunnen we niets anders dan ons optrekken aan lokale initiatiev­en die wel innoverend en duurzaam zijn, zoals het Antwerpse warmtenet dat begin deze week werd aangekondi­gd. Het lijkt erop dat bedrijven en lokale overheden meer moed hebben dan de grote jongens in Brussel.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium