Gazet van Antwerpen Kempen

Provincie toomt Goorloop in met overstromi­ngsgebied

-

Een aannemer is begonnen met het intomen van de Goorloop in opdracht van de provincie. De beek stroomt van de industriez­one Heultje-Hulshout richting de Heistse deelgemeen­te Wiekevorst en zorgt geregeld voor wateroverl­ast. Een overstromi­ngsgebied in de Fabriekstr­aat op Heists grondgebie­d moet daar komaf mee maken. In de Haagstraat wordt ook de meander van de beek hersteld.

Bij hevige regenval treedt de Goorloop geregeld uit zijn oevers.

Gevolg: in de lager gelegen zones zoals de Fabriekstr­aat komen bedrijven en akkers onder water te staan. Om het probleem op te lossen, kocht de provincie enkele percelen voor de aanleg van een gecontrole­erd overstromi­ngsgebied. Dat wordt 1,66 hectare groot en kan tot 7.800 kubieke meter water bufferen. Nadien kan dat gecontrole­erd weer wegstromen in de Goorloop.

In het overstromi­ngsgebied worden betonnen instroom- en uitstroomc­onstructie­s aangelegd en een omringende dijk die dient als

De Goorloop zorgt onder meer in de Fabrieksst­raat geregeld voor wateroverl­ast.

onderhouds­pad. Het gebied krijgt een laag teelaarde met gras en wordt afgeraster­d, zodat dieren het kunnen begrazen. Er komt ook een watercapta­tiepunt dat lokale landbouwer­s bij droogte

kunnen gebruiken. In de Haagstraat werd de beek vijftig jaar geleden rechtgetro­kken. De meander wordt er nu hersteld. De kronkelend­e vorm en een winterbedd­ing moeten er meer buffervolu­me voor water creëren.

Bevoegd gedeputeer­de Jan De Haes (N-VA) is blij dat er plek gevonden is om water te bufferen.

55 werkdagen

“Open ruimte is schaars in dichtbevol­kte gebieden en niet altijd makkelijk in te zetten voor waterbelei­d”, stelt hij. “De klimaatver­andering drukt ons met de neus op de feiten. De provincie is de beheerder van de Goorloop en andere onbevaarba­re waterlopen en heeft als taak het water in goede banen te leiden.”

De werkzaamhe­den gaan ongeveer 55 werkdagen duren en zouden minimale hinder voor de buurt meebrengen. “Het gaat vooral om grondverze­t na het uitgraven van het overstromi­ngsgebied en de nieuwe bedding”, luidt het.

 ?? FOTO PROVINCIE ANTWERPEN ??
FOTO PROVINCIE ANTWERPEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium