Gazet van Antwerpen Kempen

Harde speech voorspelt meteen stijlbreuk met het verleden

Sammy Mahdi met stalinisti­sche score van bijna verkozen tot nieuwe voorzitter CD&V

-

Kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi haalde in zijn eerste speech meteen fors uit. De christende­mocraten willen zich onderschei­den van de liberalen (“egoïsme”), socialiste­n en N-VA (“overheidsb­etutteling”) en de groenen (“niet verstandig”). Niet toevallig zijn die partijen allemaal coalitiepa­rtners van CD&V. verplicht naar de crèche wil sturen vanaf zes maanden, is voor hem onbegrijpe­lijk. In datzelfde rijtje plaatst Mahdi N-VA. Hij vindt dat onderwijsm­inister Ben Weyts (N-VA) met de strengere eindtermen voor het middelbaar de vrijheid van leerkracht­en beknot.

Voor de liberalen was de jonge CD&V-voorzitter nog harder en expliciete­r. “Wij geloven niet in de wereld waar liberalen voor staan”, zei hij. “Een wereld van individual­isme, egoïsme, waar iedereen zijn eigen plan moet trekken.” De groenen werden dan weer afgeschild­erd als dommeriken. “We zijn de enige verstandig­e groene partij”, klonk het. Bij de geviseerde partijen wordt de uithaal van Mahdi niet echt gesmaakt. “Een ideologie wordt niet gedefiniee­rd door anderen aan te

Egbert Lachaert

Voorzitter Open Vld vallen met karikature­n over hun overtuigin­g”, tweette Open Vldvoorzit­ter Egbert Lachaert. Kamerlid Dieter Van Besien (Groen) merkte enigszins sarcastisc­h op dat CD&V “blijkbaar voor een bruggenbou­wer heeft gekozen”.

Inhoud

Waarom Mahdi zich meteen zo fors afzet tegenover andere partijen, gaf hij ook nog mee in zijn openingssp­eech. “We moeten weten waar we voor staan en vooral: we moeten onze voet durven te zetten waar hij moet staan. Een rode lijn trekken waar we niet overgaan.” Hij benadrukte onder meer dat voor CD&V niet geraakt kan worden aan de automatisc­he loonindexe­ring. En dat via de fiscale hervorming, die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) voor het zomerreces op tafel zal leggen, de lasten

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ziet andere prioriteit­en. verlies is bovendien extra prangend geworden door de coronacris­is.

Onderwijsm­inister Ben Weyts (N-VA) vroeg daarom aan de

Vlaamse Onderwijsr­aad om zich over de kwestie te buigen. In dat adviesorga­an zijn álle belangrijk­e onderwijss­pelers vertegenwo­ordigd, van koepels tot ouders. Het voorbije schooljaar hadden die allemaal individuee­l hun achterban bevraagd. De Vlor bracht al die informatie samen met de laatste wetenschap­pelijke inzichten.

De conclusie? Er is nu geen draagvlak om te morrelen aan de vakanties. Bij geen enkele organisati­e binnen de Vlor was daar een afgetekend­e meerderhei­d voor. Daarom wil het adviesorga­an nu in de eerste plaats dat de nieuwe vakantiere­geling in Franstalig België gemonitord wordt om er later conclusies uit te trekken.

Toegankeli­jker vrijetijds­aanbod

Bovendien is het volgens het adviesorga­an onduidelij­k of alleen de vakanties hertekenen wel een positief effect heeft op kansarme kinderen. “De Vlor adviseert om op arbeid naar beneden moeten. Al zijn dat elementen die in het regeerakko­ord staan en waarover de meningen niet verdeeld zijn.

De vraag is dan ook of CD&V met een nieuw inhoudelij­k verhaal zal komen, of er vooral ingezet wordt op scherpe communicat­ie. Politicolo­og Carl Devos (UGent) is kritisch voor Mahdi. “Wie zijn eigen partij alleen in de markt kan zetten door karikature­n te maken van zijn tegenstrev­ers, heeft nog veel huiswerk”, tweette hij. Al verzekerde Mahdi gisteren nog dat hij zich niet wil gedragen als MRvoorzitt­er Georges-Louis Bouchez door “kamikazepi­loot” te spelen. Al was ook dat wellicht geen compliment naar Bouchez toe.

“Een ideologie wordt niet gedefiniee­rd door anderen aan te vallen met karikature­n over hun overtuigin­g.”

werk te maken van een overkoepel­ende visie over hoe Vlaanderen kansarmoed­e duurzaam wil aanpakken”, klinkt het “We kunnen niet alle heil verwachten van een maatregel, waarvan het effect niet bewezen is en waarvoor geen draagvlak bestaat.

Eén voorstel dat de Vlor in dat kader naar voren schuift, is het beter betaalbaar en toegankeli­jk maken van het vrijetijds­aanbod in de vakanties, zodat kansarme kinderen er meer gebruik van maken. Feit is dat de discussie over de kortere zomervakan­tie beslecht is. “We hebben altijd gezegd dat er andere prioriteit­en zijn in ons onderwijs, zoals de dalende onderwijsk­waliteit en het lerarentek­ort”, zegt Weyts. “Uit élke bevraging hierover blijkt dat er op dit moment geen draagvlak voor is, en dat het onderwerp zelfs sterk verdeelt. In Vlaanderen zit die herschikki­ng er dus niet aan te komen.”

 ?? FOTO KRIS VAN EXEL FOTO BELGA ?? HANNES HEYNDERICK­X
Sammy Mahdi haalde fors uit naar de coalitiepa­rtners van zijn partij.
FOTO KRIS VAN EXEL FOTO BELGA HANNES HEYNDERICK­X Sammy Mahdi haalde fors uit naar de coalitiepa­rtners van zijn partij.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium