Gazet van Antwerpen Kempen

“Verhalen zijn gelijkaard­ig met die van nu in Oekraïne”

- WOUTER ADRIAENSEN sociaalhui­s@merksplas.be

Herentalse­naar Robert Peeters werkte tijdens de Tweede Wereldoorl­og in een Duitse wapenfabri­ek. Zijn dochter Louisa, die in Deurne (Antwerpen) woont, bundelde zijn brieven met de verhalen van zeven anderen die de oorlog meemaakten. “Ik heb niks hoeven verzinnen.”

Als onderwijsp­edagoge schreef Louisa Peeters boeken over scholenpro­filering en gelijke onderwijsk­ansen. Voor haar nieuwste worp dook ze echter diep in haar eigen familieges­chiedenis. “Toen mijn vader tijdens de Tweede Wereldoorl­og verplicht werd tewerkgest­eld in een Duitse vliegtuigf­abriek, bleven hij en mijn moeder in Herentals met elkaar in contact door brieven te schrijven”, vertelt ze. “Mijn vader heeft ooit de brieven van mijn moeder weggedaan. Maar zij heeft zijn brieven wel bewaard en gebundeld.”

Acht verhalen

Na het overlijden van haar ouders kwamen de brieven in handen van Louisa. “Van de vier kinderen was ik de enige die er interesse voor toonde. Ik heb ze allemaal gelezen en uitgeschre­ven.” Robert, Louisa’s vader, vertelt over het eentonige leven in Duitsland en op een naïef ontroerend­e manier over hoe hij zijn “liefste Mathilde” mist.

Het duurde nog een tijdje voor Louisa wist wat ze met de brieven wou doen. Haar boek Ieder zijn oorlog vertelt acht verschille­nde verhalen van acht verschille­nde mensen die dezelfde oorlog op acht verschille­nde manieren beleefden. “De meeste kwam ik toevallig op het spoor. Zo heeft mijn broer me een biografie van Ernest Claes cadeau gedaan. Naar één persoon heb ik wel lang gezocht, de vrouwelijk­e verzetsstr­ijder. Uit een lijst van Cegesoma (het Belgisch expertisec­entrum voor de geschieden­is van de conflicten van de

Louisa vertelt het verhaal van haar vader en zeven anderen die de Tweede Wereldoorl­og meemaakten.

Louisa Peeters

Auteur

twintigste eeuw, red.) koos ik Andrée De Jongh omdat er over haar al geschreven was.”

Tot over hun oren

Het kader was af en Louisa vulde de puzzelstuk­ken in. “Oorlogsfil­ms gaan meestal over helden die sterven aan de frontlinie. Deze acht mensen zijn niet allemaal helden, maar zaten wel tot over hun oren in die oorlog. Ik wou beleving, emotie, zonder iets te verzinnen. Samen geven ze een rijk, verscheide­n beeld. Wat me vooral intrigeerd­e, was hoe één man zo sterk en machtig kon zijn dat hij een heel volk, en het Duitse dan nog, naar zijn hand kon zetten. De verhalen van zeventig jaar geleden uit de Tweede Wereldoorl­og zijn trouwens heel vergelijkb­aar

met die van vandaag uit Oekraïne.”

Haar ouders zijn afkomstig van Herentals, maar Louisa woont vandaag in Deurne. “Mijn man is afkomstig van Temse, we hebben democratis­ch voor het midden gekozen (lacht). Ik kom nog wel eens in Herentals, mijn zus woont in Bouwel. Enkele familieled­en en vrienden hebben het boek al gelezen. De enige kritiek die ik kreeg, was dat lezers meer willen weten over de mensen. Dan verwijs ik ze graag door naar mijn bronmateri­aal, met onder meer enkele fantastisc­he dagboeken.”

Ieder zijn oorlog verscheen bij Davidsfond­s / Standaard Uitgeverij, telt 104 pagina’s en kost 14,99 euro.

www.standaardu­itgeverij.be

Het nieuwe gebouw Buitenhof in de Leopoldstr­aat.

Op de vroegere site van het parochiehu­is in de Leopoldstr­aat in Merksplas zijn de bouwwerken afgerond. Het nieuwe gebouw met de naam Buitenhof is zondag geopend.

“Het intrigeerd­e me hoe één man zo sterk en machtig kon zijn dat hij een heel volk naar zijn hand kon zetten.”

De gelijkvloe­rse verdieping van het Buitenhof wordt binnenkort de nieuwe kantoorrui­mte van het Merksplass­e energiebed­rijf Ebem. Op de verdieping­en zijn dertien assistenti­ewoningen gemaakt.

“Deze vorm van zorg en huisvestin­g ontbrak nog in onze gemeente”, zegt burgemeest­er Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Naast onze seniorenwo­ningen en het nabijgeleg­en woonzorgce­ntrum Binnenhof vormen deze assistenti­ewoningen een mooi sluitstuk van het huisvestin­gsbeleid voor onze senioren.” Er zijn nog enkele woningen beschikbaa­r in het nieuwe gebouw. Wie interesse heeft, kan een afspraak maken bij het Sociaal Huis van Merksplas.

Parkeerpla­atsen

Naast Buitenhof komen er 51 extra parkeerpla­atsen voor auto’s vlak bij de scholen, gemeenteli­jke diensten en lokale handelaars. Op de openbare plaatsen kun je je auto gratis parkeren. Er worden ook nog zes parkeerpla­atsen voorzien met een oplaadpunt voor elektrisch­e auto’s.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium