Unie­ke wo­ning van stro vat vuur

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - Voorzijde Pagina - MAT­THI­AS CLEI­REN

De unie­ke Heist­se stro­boog­wo­ning langs de Lier­se­steen­weg is zon­dag­na­mid­dag ge­trof­fen door een hard­nek­ki­ge brand. Het vuur ont­stond na­dat as­sen uit de hout­ka­chel vuur had­den ge­vat. Het duur­de meer dan vijf uur voor­al­eer de brand­weer het vuur kon do­ven.

De aan­ge­sla­gen ei­ge­naar Mat­thi­as Clei­ren stond ver­weesd toe te kij­ken hoe er rook uit de stro­ba­len bleef ko­men. Zijn droom­huis, de eer­ste stro­boog­wo­ning van Vlaan­de­ren, was ein­de­lijk bij­na he­le­maal klaar. “Ik heb er ja­ren aan ge­werkt, was enorm te­vre­den en dan ge­beurt dit. Ik hoop dat de brand­weer de scha­de kan be­per­ken. Ik ben bang dat ik al­les ga ver­lie­zen”, zegt de man, ter­wijl de brand­weer pro­beert om vat te krij­gen op de ui­terst moei­lijk te be­strij­den brand.

“Het vuur is ont­staan in een klei­ne ber­ging in een zij­ge­bouw van de hoofd­wo­ning. Het huis is op­ge­bouwd uit sa­men­ge­pers­te ba­len stro met een leem­laag rond. Zelfs on­der de vloer zit stro als iso­la­tie”, zegt Jo­ris Vran­cx van de Heist­se brand­weer.

Voor de brand­weer was het een ui­terst moei­lij­ke klus. “We heb­ben eerst pro­be­ren te blus­sen door met een priem wa­ter te in­jec­te­ren in de ba­len stro. Het vuur en de warm­te kon­den zich via de ba­len ver­sprei­den in de mu­ren en on­der de vloer. Het was dus heel moei­lijk om het vol­le­dig te do­ven. Tel­kens we stop­ten met blus­sen, kwam er weer meer rook uit de ba­len. Uit­ein­de­lijk heb­ben we be­slis­to­meen­deel­van­de­muur,het­dak en de vloer van het bij­ge­bouw open te bre­ken om het vuur te be­strij­den. Al­les sa­men heb­ben we meer dan vijf uur ge­werkt om de brand vol­le­dig te do­ven. Ge­luk­kig heeft de ei­ge­naar de brand tij­dig op­ge­merkt. Als het vuur iets ver­der ver­spreid had ge­weest en het hoof­ge­bouw had aan­ge­tast, dan was de kans groot dat het he­le huis af­ge­bro­ken had moe­ten wor­den”, al­dus

FO­TO GVA

FO­TO BERT PRO­VOOST

De brand­weer moest uit­ein­de­lijk de muur open­bre­ken om het vuur in het stro te kun­nen blus­sen.

FO­TO DIRK VERTOMMEN

Af­ge­lo­pen zo­mer gaf Clei­ren uw krant nog een uit­ge­brei­de rond­lei­ding in zijn stro­boog­wo­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.