So­ci­a­le or­ga­ni­sa­ties vra­gen ge­sprek

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - POLITIEK -

Het Ant­werps Plat­form So­ci­a­le Mid­den­veld­or­ga­ni­sa­ties hoopt net als bur­ger­be­we­gin­gen stRa­ten-ge­ne­raal, Ring­land en Adem­loos op een ge­sprek met Bart De We­ver. Het plat­form wenst im­mers hun me­mo­ran­dum toe te lich­ten. “Het plat­form be­staat uit een 45-tal so­ci­a­le or­ga­ni­sa­ties”, zegt voor­zit­ter Bea Can­til­lon (fo­to). “We had­den on­ze voor­stel­len graag toe­ge­licht met het oog op het nieu­we be­stuurs­ak­koord. Het pas­te blijk­baar niet in zijn agen­da. Ik ken de werk­wij­ze van De We­ver niet, dus heb ik ook geen oor­deel over de­ze wei­ge­ring.”

Het ka­bi­net van de bur­ge­mees­ter be­na­drukt dat er geen bre­de con­sul­ta­tie van het mid­den­veld be­zig is. “We voe­ren dis­cre­te ge­sprek­ken met ver­schil­len­de spe­lers”, is daar het stan­daard­ant­woord.

FO­TO BRECHT VAN MAELE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.