Ar­che­o­lo­gen leg­gen in hart­je stad mid­del­eeuw­se vliet bloot

Op­gra­vin­gen op bouw­werf in Zak­straat le­ve­ren in­druk­wek­ken­de vondst op

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - SVEN VAN HAEZENDONCK

Pre­cies op de plek in de Me­chel­se bin­nen­stad waar vol­gend jaar een nieu­we vliet wordt aan­ge­legd, heb­ben ar­che­o­lo­gen een in­druk­wek­ken­de vondst ge­daan. In de Zak­straat leg­den ze de qua­si vol­le­dig in­tac­te mid­del­eeuw­se ka­de­muur van de his­to­ri­sche Mel­aan bloot.

De plan­nen van de stad om het vlie­tje in de Munt­straat door te trek­ken tot in de Zak­straat zijn vol­op in voor­be­rei­ding. Aan die toe­kom­sti­ge vliet in de Zak­straat start Me­chels pro­ject­ont­wik­ke­laar Phi­lip Van Loon be­gin vol­gend jaar met de bouw van vier luxe­ap­par­te­men­ten. Op zijn werf gra­ven ar­che­o­lo­gen on­der­tus­sen zo’n maand naar spo­ren van het rij­ke ver­le­den van de Dij­le­stad.

Voor­af­gaand on­der­zoek toon­de al aan dat de si­te een hoog ar­che­o­lo­gisch po­ten­ti­eel kent. “Wij wis­ten dat we res­tan­ten van een vliet kon­den ver­wach­ten. On­der­zoek via proef­sleu­ven be­ves­tig­de dat ver­moe­den ook. Toch is de vondst zelf bij­zon­der in­druk­wek­kend”, zegt Jor­di Brug­ge­man van Al­lAr­cheo uit Temse. Me­de­wer­kers van dat bu­reau zijn mo­men­teel druk aan het werk op de si­te.

Ruim 100 jaar ge­le­den ge­dempt

De eer­ste ver­mel­ding van de Mel­aan da­teert uit 1235. In 1912, ruim hon­derd jaar ge­le­den dus, werd de vliet ge­dempt. En­ke­le me­ters on­der het hui­di­ge straat­ni­veau heb­ben de ar­che­o­lo­gen de voor­bije da­gen een qua­si vol­le­dig in­tac­te ka­de­muur uit na­tuur­steen bloot­ge­legd. Een spec­ta­cu­lair zicht is het. “Het is een unie­ke vondst voor Me­che­len. We ver­moe­den dat de­ze ka­de­muur da­teert uit de 13de of 14de eeuw en waar­schijn­lijk is op­ge­bouwd uit kalk­zand­steen. Dat moet ver­der on­der­zoek nog aan­to­nen. We kun­nen ook dui­de­lijk zien dat hij ge­fun­deerd is op hou­ten pa­len. Dat moet een se­ri­eus werk zijn ge­weest”, ver­telt Jor­di Brug­ge­man.

Op een ge­ge­ven mo­ment had­den on­ze voor­ou­ders die ka­de­muur om eco­no­mi­sche re­de­nen no­dig, want daar kon­den ze met hun bo­ten te­gen aan­me­ren. Hun am­bachts­hui­zen ga­ven uit op de wa­ter­loop”, zegt Brug­ge­man. Hoe­wel het on­der­zoeks­ge­bied in de Zak­straat ligt, gaat het in oor­sprong om ach­ter­er­ven van de hui­zen in de hui­di­ge Rik Wou­ters­straat.

Veel his­to­ri­sche ac­ti­vi­tei­ten

In die Rik Wou­ters­straat, ooit de Vet­ter­straat ge­noemd, zijn er his­to­risch heel wat ac­ti­vi­tei­ten be­kend. Dat blijkt uit his­to­risch on­der­zoek van de dienst ar­che­o­lo­gie van de stad. Zo wa­ren er leer­looi­ers (13de eeuw), ver­vers van laken (14de-15de eeuw) en brouwers (16de-20ste eeuw) ac­tief. “Het was klas­siek dat zul­ke am­bach­ten zich aan wa­ter­lo­pen zo­als de­ze vliet ves­tig­den”, stelt Jor­di Brug­ge­man. De aan­ge­trof­fen over­blijf­se­len van de his­to­ri­sche vliet wor­den niet be­waard, maar ze wor­den wel heel zorg­vul­dig in kaart ge­bracht. “Het is de eer­ste keer dat wij een mid­del­eeuw­se vliet zo diep uit­gra­ven. Bij de mees­te bouw­wer­ken is er vroe­ger nooit zo diep ge­gaan. Aan

Jor­di Brug­ge­man

Ar­che­o­loog ar­che­o­lo­gie werd toen ook niet zo veel belang ge­hecht”, legt Brug­ge­man uit. Op de plek van de his­to­ri­sche vliet wordt bin­nen­kort een ge­deel­te van een nieu­we on­der­grond­se par­keer­ga­ra­ge ge­bouwd voor het ge­plan­de woon­pro­ject. “Daar­bo­ven­op komt de nieu­we vliet. On­ze par­keer­ga­ra­ge zal daar dus deels on­der­door­lo­pen, best een hu­za­ren­stuk­je”, zegt pro­ject­ont­wik­ke­laar Phi­lip Van Loon. Het nieu­we tra­ject van de Mel­aan van­af de Munt­straat krijgt aan de Zak­straat ove­ri­gens pre­cies de­zelf­de breed­te zo­als vroe­ger.

‘‘Het is een unie­ke vondst voor Me­che­len. We ver­moe­den dat de­ze ka­de­muur da­teert uit de 13de of 14de eeuw.’’

FO­TO DIRK VERTOMMEN

Ar­che­o­lo­gen heb­ben een eeu­wen­ou­de ka­de­muur van de his­to­ri­sche Mel­aan bloot­ge­legd.

FO­TO DIRK VERTOMMEN

De ka­de­muur is ge­fun­deerd op hou­ten pa­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.