Rech­ter be­veelt in­ter­ne­ring der­ti­ger

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

Een der­ti­ger uit Ant­wer­pen is door de rech­ter ge­ïn­ter­neerd na fei­ten van huis­vre­de­breuk, aan­bren­gen van ver­nie­lin­gen en brand­stich­ting. De po­li­tie van Bo­du­kap had op 19 sep­tem­ber 2017 een op­mer­ke­lij­ke mel­ding ge­kre­gen. “Een man was er een wo­ning bin­nen­ge­gaan, ver­vol­gens was hij met een blik­je bier de tuin in­ge­trok­ken om daar een boek te ver­bran­den. De be­wo­ner kon ge­luk­kig op tijd de hulp­dien­sten ver­wit­ti­gen. De be­wo­ner bleef er ui­terst kalm bij, om­dat hij wel­licht in de mot had dat hij hier met een zie­ke­lijk ie­mand te doen had”, zei de pro­cu­reur.

On­der­tus­sen sloeg de fan­ta­sie van de be­klaag­de he­le­maal op hol. Zo no­dig­de hij de ech­te be­wo­ner uit op een rond­lei­ding in de wo­ning. Tij­dens die rond­lei­ding liet de man ook en­ke­le fo­to’s zien van de kin­de­ren van de be­wo­ner waar hij on­ge­vraagd zich toe­gang had ver­schaft. Ten slot­te kreeg de be­wo­ner ook te ho­ren “dat er een dui­vel in de kel­der zat”.

De po­li­tie nam de man mee naar het po­li­tie­kan­toor. Daar sloe­gen bij de be­klaag­de de stop­pen he­le­maal door. Hij sloeg wild in het rond en bracht ver­nie­lin­gen aan in de cel. De psy­chi­a­ter voeg­de aan het dos­sier toe dat de man gees­tes­ge­stoord is. Op het ogen­blik van de fei­ten had hij een psy­cho­se als ge­volg van drugs­ge­bruik.

De ver­de­di­ging gaf de fei­ten toe, maar zei dat zijn cli­ënt in­mid­dels ge­ne­zen was en vroeg de vrij­spraak. Op ba­sis van het psy­chi­a­trisch ver­slag kon de rech­ter niet an­ders dan de be­klaag­de te la­ten in­ter­ne­ren.

ME­CHE­LEN

Op de Lier­se­steen­weg werd tij­dens het win­ke­len de por­te­men­nee van een 46-ja­ri­ge vrouw ge­sto­len.

In de Sint-Ja­cob­straat werd in­ge­bro­ken op een bouw­werf. De da­ders be­scha­dig­den de deur van een werf­con­tai­ner. De die­ven zijn ge­vlucht met een boor­ma­chi­ne, slijp­ma­chi­ne, een sloop­ha­mer en hand­za­gen.

Po­li­tie zet over­la­den bus­je aan de kant

De po­li­tie liet op de Zand­poort­vest een be­stel­wa­gen stop­pen. In het voer­tuig wer­den ver­pak­kings­ma­te­ri­a­len aan­ge­trof­fen, als­ook vries- en koel­pro­duc­ten. Het fe­de­raal voed­sel­agent­schap kwam ter plaat­se en keur­de een vol­le­di­ge pal­let af voor men­se­lij­ke con­sump­tie. De be­stel­wa­gen was ook 614 ki­lo­gram over­la­den. De 35-ja­ri­ge be­stuur­der uit Brus­sel kreeg een boe­te van 400 eu­ro en moest het over­ge­wicht af­la­den. Om­dat de tech­ni­sche keu­ring van het voer­tuig niet meer gel­dig was, moet hij er eerst mee naar een keu­rings­sta­ti­on. Vier jaar ge­le­den werd de­zelf­de fir­ma voor soort­ge­lij­ke in­breu­ken ook al ge­ver­ba­li­seerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.