Me­ta­mor­fo­se voor sport­ke­ten Uni­ted Brands

Fa­mi­lie­be­drijf wil zich op­nieuw toe­leg­gen op win­ter­sport

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - STIJN VAN DE SANDE

Sport­ke­ten Uni­ted Brands on­der­gaat mo­men­teel een gron­di­ge re­bran­ding. On­der de naam ‘Pre­mi­um Sport’ wil het fa­mi­lie­be­drijf uit Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver zich an­ders gaan po­si­ti­o­ne­ren in de markt. Ook de win­kels on­der­gaan een me­ta­mor­fo­se.

Uni­ted Brands werd in 1984 op­ge­richt on­der de naam PM Sports. De win­kel spe­ci­a­li­seer­de zich in de ver­koop van win­ter­sport­kle­dij, maar groei­de la­ter uit tot een vol­waar­di­ge sport- en li­fe­sty­le­zaak. Het fa­mi­lie­be­drijf uit Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver had ver­schil­lend ves­ti­gin­gen in heel Vlaan­de­ren. Ook op de Me­chel­se Bruul was er een tijd­lang een fi­li­aal ge­o­pend.

Zo veel jaar la­ter on­der­gaat Uni­ted Brands een gron­di­ge re­bran­ding. On­der de naam Pre­mi­um Sports keert het te­rug naar zijn roots en wil het zich an­ders gaan po­si­ti­o­ne­ren in de markt. “De re­tail ver­an­dert, maar ook wij moe­ten ons­zelf blij­ven her­uit­vin­den”, klinkt het bij CEO Marc Pies­sens. “Daar­om ver­leg­gen we de fo­cus hier en daar. Be­paal­de spor­ten krij­gen meer aan­dacht dan nu het ge­val is. Maar daar­over zul­len we la­ter meer be­kend­ma­ken. De win­ter­spor­ten wor­den in ie­der ge­val op­nieuw be­lang­rij­ker. We wil­len daar­naast uit­groei­en tot een pre­mi­um win­kel met een pas­sen­de look and feel.”

Lo­go her­te­ke­nen

Voor de klan­ten zal er vol­gens Pies­sens ech­ter wei­nig ver­an­de­ren. “We zijn het lo­go aan het her­te­ke­nen en ook de web­shop wordt on­der han­den ge­no­men. Mo­men­teel zijn we ook de win­kels in Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver en Wijnegem een op­fris­beurt aan het ge­ven. Voorts mer­ken de klan­ten er niet veel van. Met Pre­mi­um Sport bou­wen we voort op 35 jaar er­va­ring in win­ter­sport, dat on­los­ma­ke­lijk deel uit­maakt van het DNA van het be­drijf.”

CEO Marc Pies­sens ver­wacht bin­nen­kort meer uit­leg te kun­nen ge­ven over de he­le re­bran­ding van het be­drijf. “Want al die aan­pas­sin­gen voer je na­tuur­lijk niet op een-twee-drie door. Be­gin de­cem­ber ver­wach­ten we klaar te zijn met het ‘nieu­we’ Uni­ted Brands.”

FO­TO GIL PLAQUET

De win­kel in Ka­te­lij­ne krijgt een op­fris­beurt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.