Bes­te Lier­se chefs ko­ken in res­tau­rant in … Hasselt

Ar­ne en Vin­ce be­ha­len 14,5 op 20

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - CHRIS VAN ROMPAEY

In de nieuw­ste res­tau­rant­gids van Gault&Mil­lau krijgt res­tau­rant De Kwi­zien in Hasselt een sco­re van 14,5 op 20. In de keu­ken staan twee Lier­se koks: Ar­ne Bei­rin­ckx en Vin­ce De Keus­ter, bei­den 24 jaar. “Dit is de hoog­ste sco­re die een Lier­se chef ooit be­haal­de.”

Ar­ne Bei­rin­ckx en Vin­ce De Keus­ter zijn ge­bo­ren en ge­to­gen Lie­re­n­aars en al ja­ren­lang goe­de vrien­den. “We zijn voor het eerst sa­men be­gin­nen te wer­ken in res­tau­rant Ba­res­to in de Ei­kel­staat in Lier. Ik als sous­chef en Ar­ne als chef-kok. Daar heb ik al­les van Ar­ne, die ho­tel­school ge­volgd heeft, ge­leerd. Ik ben er dus echt van nul be­gon­nen”, zegt Vin­ce.

“Na het fail­lis­se­ment van Ba­res­to heb­ben we sa­men nog even­tjes ge­werkt in U Ant­werp, het ho­tel van ster­ren­chef Vi­ki Geu­nes en pro­gram­ma­ma­ker Hans Otten, op het Ei­land­je in Ant­wer­pen. Zes maan­den ge­le­den zijn we dan hals­over­kop naar Hasselt ver­huisd”, zegt Ar­ne.

La­dy Chef of the Year

“Ik kreeg toen iets voor­dien een

Ar­ne Bei­rin­ckx

Chef-kok De Kwi­zien te­le­foon­tje van de zaak­voer­der van De Kwi­zien. Hij zocht een nieu­we chef die er An­ne-Sop­hie Brey­sem moest op­vol­gen. Zij werd in 2015 nog uit­ge­roe­pen als La­dy Chef of the Year. De druk lag dus met­een hoog. Toch heb ik de uit­da­ging aan­vaard. Al stel­de ik toen wel als voor­waar­de dat ik mijn ei­gen sous­chef zou mo­gen kie­zen. Ge­luk­kig zag Vin­ce het zit­ten om mee naar Lim­burg te ver­hui­zen.”

‘‘Wij zijn de eer­ste ras­ech­te Lie­re­n­aars met zo’n ho­ge sco­re in Gault&Mil­lau.’’

Ce­vi­che

Dat ge­za­men­lij­ke avon­tuur zorgt er zes maan­den la­ter voor dat bei­de chefs met res­tau­rant De Kwi­zien met 14,5 op 20 in de res­tau­rant­gids van Gault&Mil­lau prij­ken. “Daar zijn we bij­zon­der fier op, want vrien­den en fa­mi­lie wis­ten ons te ver­tel­len dat er nooit een res­tau­rant in Lier een ho­ge­re sco­re dan 14 be­haald heeft. Wij zijn dus de eer­ste ras­ech­te Lie­re­n­aars die een ho­ge­re sco­re ha­len”, be­na­drukt Ar­ne Bei­rin­ckx.

De in­spec­teurs kwa­men meer dan één keer in De Kwi­zien langs. “Ze aten on­der meer gam­ba’s met spits­kool, avo­ca­do­crè­me en se­sams­or­bet en ook een ce­vi­che van do­ra­de met ijs van mais en ge­bak­ken quinoa. Bei­de met een goed smaak­even­wicht, schrij­ven ze in de gids. Ze ge­no­ten ver­der van hoofd­ge­rech­ten als schel­vis met struc­tu­ren van to­maat en An­jou­duif, met crè­me en rasp van zoe­te aard­ap­pel, pe­ter­se­lie­wor­tel, kik­ker­erw­ten en ge­rookt hooi. Als tip ge­ven ze mee dat we het te­veel aan sma­ken en tex­tu­ren op het bord nog wat zou­den kun­nen in­to­men”, zegt Bei­rin­ckx.

De Kwi­zien be­staat twaalf

jaar AN­DE­RE NIEUW­KO­MERS

Ca­fé d’O: Emi­le Ver­hae­ren­straat 14a in Sint-Amands, 13/20

Mo­tus: Pul­laar 245 in Puurs, 12/20

Bar Oli­va: Markt 1 in Sint-Ka­te­lij­ne-Wa­ver, 12/20

The Di­ning Room: Pro­vin­ci­a­le weg 99 in Lip­pelo (Sint-Amands), 12/20 en is een hoog­staand cu­li­nair res­tau­rant. “We ser­ve­ren de FransBel­gi­sche keu­ken, maar met een heel mo­der­ne twist en we dur­ven ook graag bui­ten de lijn­tjes de kleu­ren. Maar wel steeds met res­pect voor het pro­duct”, zegt Ar­ne Bei­rin­ckx nog. ont­lokt dat ze niet eens wis­ten dat ze hier ook iets kun­nen eten.”

Wat vol­gens de chef de door­slag ge­ge­ven heeft dat hun zaak nu ook in Gault&Mil­lau is op­ge­no­men? “Als ik een pro­ject op­start, ga ik er heel am­bi­ti­eus mee aan de slag. Ik denk dat ik een ei­gen iden­ti­teit aan de zaak ge­ge­ven heb en meer keu­ken­tech­nie­ken heb toe­ge­past op po­pu­lai­re klas­sie­kers als vol-au-vent of Vlaam­se kar­bo­na­den. We wer­ken met de bes­te le­ve­ran­ciers en in­gre­di­ën­ten en we heb­ben sa­men­wer­kin­gen op­ge­zet met ver­schil­len­de bier­mer­ken. Dat re­sul­teert on­der an­de­re in ons po­pu­lair­ste ge­recht, de fi­let pur ‘Hol­stein’; een stuk Hol­lands runds­vlees dat we twee we­ken las­ten rij­pen in Or­val zo­dat het een lich­te ka­ra­mel en mout­ach­ti­ge smaak krijgt”, zegt Ber­naerts.

FO­TO SERGE MINTEN

Ar­ne Bei­rin­ckx en Vin­ce De Keus­ter.

FO­TO JO­RIS HERREGODS

Ken­ny Ber­naerts is chef-kok van De Vijf­hoek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.