Het kan al­tijd er­ger

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

WAlain van Veld­ho­ven

at zou u er­van vin­den als de ti­tel van het ar­ti­kel en­ke­le pa­gi­na’s te­rug ge­wij­zigd was naar ‘Ar­che­o­lo­gen leg­gen mid­del­eeuw­se piet bloot’? Een blun­der? Geef toe, grap­pi­ger zou het al­les­zins wel zijn. Denk maar niet dat we het niet dur­ven. Op de re­dac­tie van uw krant hangt een he­le wand vol met der­ge­lij­ke ‘ver­grap­pig­de’ ar­ti­kels. Wat dacht u van een kunst­aars­col­lec­tief in plaats van een kun­ste­naars­col­lec­tief of het episch cen­trum van een aard­be­ving en niet het epi­cen­trum. Je kunt het niet ver­zin­nen of we pu­bli­ce­ren het. Een ka­le man met een bril die plan­ten knuf­felt: dat is vast een por­tret van mu­ziek­fe­no­meen Mo­by. Niet dus. Toch staat de fo­to van de no­be­le on­be­ken­de de vol­gen­de dag pa­gi­na­groot bij het Mo­by-ar­ti­kel. Een dans­ver­e­ni­ging met de - geef toe wat saaie naam Lo­ker­se Dans­club, ver­leu­ken wij in een hand­om­draai naar Dans­club De Ok­sel­vij­vers. Een man in KV-Me­che­len­shirt met een snor en zwart ach­ter­uit­ge­kamd haar: dat moet voet­bal­ler Seth De Wit­te zijn. He­laas, blijkt na het ter per­se gaan, het was een wat ou­de­re sup­por­ter met een buik­je. Een ‘dui­ker’ is een bui­zen­con­struc­tie om wa­ter uit een gracht on­der een weg door te lei­den. Wat schrij­ven wij als daar op een dag een au­to te­gen­aan knalt? “De dui­ker werd ge­wond naar het zie­ken­huis ge­voerd!” Echt waar bes­te le­zer. Toch sleurt on­der­ge­te­ken­de zich el­ke dag weer met her­nieuw­de moed naar uw re­dac­tie om zul­ke fou­ten te ver­be­te­ren (of te be­gaan). En weet u wat? De aan­blik van die blun­der­wand helpt daar­bij. Er valt een druk van on­ze schou­ders en on­der het mot­to ‘het kan al­tijd er­ger’ krui­pen wij weer ach­ter ons toet­sen­bord in een nieu­we ra­ce te­gen de dead­line.

Maar heb­ben we daar­mee al stoe­me­lings niet een op­los­sing voor de sta­ken­de fac­teurs ont­dekt? Hal­lo bpost, leest u mee? Laat de post van al­le ka­le man­nen ge­woon door­stu­ren naar Mo­by in Ame­ri­ka. Dat scheelt al een slok op de bor­rel. Veran­der het adres van ie­der­een met een buik­je in dat van Seth De Wit­te en ver­zend al­les met een on­e­ven huis­num­mer naar de band Buur­man. Dat be­spaart rit­ten. Laat ver­vol­gens al­le brie­ven ge­richt aan Sin­ter­klaas toe­ko­men bij de kee­per van Club Brug­ge en al­les van het ko­nings­huis bij Delp­hi­ne Bo­ël, dat is straks toch fa­mi­lie. En kijk wat er ge­beurt: weg pres­ta­tie­druk. Wat zijn die res­te­ren­de pak­jes en wat kran­ten op een elek­tri­sche fiets dan nog? Een fout­je is zo ge­maakt en het kan al­tijd er­ger, toch? Het is aan u om daar­over te oor­de­len, want wij val­len dui­de­lijk niet te ver­trou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.