Non­kel Jef brengt dvd’s ei­gen­han­dig naar hon­der­den kran­ten­win­kels

Ac­teur Ivo Pau­wels (80) lost dis­tri­bu­tie­pro­bleem cre­a­tief op

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - KRI­S­TOF VAN ROMPAEY dia­vo@te­le­net.be

Ac­teur Ivo Pau­wels (80) is al ruim twee maan­den be­zig met een ron­de langs tal van Vlaam­se kran­ten­win­kels. De re­den? Dui­zen­den dvd’s van de voor­stel­ling Non­kel Jef en de ver­lo­ren zoon die op­ge­sta­peld lig­gen in zijn ga­ra­ge in Booischot (Heist-op-den-Berg).

Half­weg de ja­ren ne­gen­tig was de vloe­ken­de en ro­che­len­de boer Jo­zef Mel­ken­beek, ali­as Non­kel Jef, niet weg te bran­den van de Vlaam­se te­le­vi­sie­scher­men. Ac­teur Ivo Pau­wels heeft het ico­ni­sche per­so­na­ge in fei­te nooit los­ge­la­ten. Al twee keer trok hij er mee naar het theater, met suc­ces. Ook de dvd's van de se­rie gaan tot van­daag nog steeds vlot over de toon­bank.

“Er zijn er zo’n 800.000 van ver­kocht, maar ik heb er nooit een cent van ge­zien”, ver­telt de ac­teur. “Dat stond zo in de klei­ne let­ter­tjes van mijn con­tract. Ik wou ac­te­ren en een zo goed mo­ge­lijk feuil­le­ton ma­ken. Ik was niet be­zig met dvd’s die mo­ge­lijk ach­ter­af zou­den ver­schij­nen en tot de top van Vlaan­de­ren zou­den be­ho­ren.”

Het suc­ces van de se­rie en de the­a­ter­voor­stel­lin­gen zet­te Pau­wels aan het den­ken. In mei, tij­dens de laat­ste op­voe­ring van ‘Non­kel Jef en de ver­lo­ren zoon’ in Scher­pen­heu­vel, liet hij de voor­stel­ling pro­fes­si­o­neel op­ne­men. “Een he­le klus die ik zelf be­kos­tig­de”, zegt hij. “Op mijn tach­tig­ste heb ik er sa­men met mijn vrouw (Di­a­ne Moo­re, red.) nog een be­drijf­je voor op­ge­richt: Dia­vo. Ik heb Sa­bam be­taald en en­ke­le dui­zen­den dvd’s la­ten per­sen. Ik viel zo­wat ach­ter­over van de kos­ten.”

Op dat mo­ment was er nog steeds geen vuil­tje aan de lucht, tot de ac­teur op een muur stuit­te. Hij vond nie­mand om zijn dvd te ver­de­len. “Ik klop­te bij ver­schil­len­de dis­tri­bu­tie­cen­tra aan, maar vond geen ge­ïn­te­res­seer­den. Ik wist dus wat me te doen stond, wil­de ik niet in de ver­nie­ling ge­ra­ken”, zegt hij.

Drie­hon­derd kran­ten­win­kels

Eind au­gus­tus gin­gen Pau­wels en zijn echt­ge­no­te van start met hun ron­de om de dvd over­al in Vlaan­de­ren in con­sig­na­tie in kran­ten­win­kels te leg­gen. Ant­wer­pen, Lim­burg, Oost- en WestVlaan­de­ren: een paar da­gen per week zijn ze sa­men on­der­weg. “We zijn al in meer dan drie­hon­derd za­ken ge­pas­seerd en er is nog veel werk te doen. Ik treur daar niet om”, zegt Pau­wels. “Mee­stal word ik be­groet met een gro­te glim­lach. De men­sen zijn vaak ge­char­meerd. Mijn be­ken­de tro­nie helpt me dus wel. Fnac was trou­wens ook met­een be­reid om de dvd aan te bie­den.”

Om break-even te draai­en, schat Pau­wels dat hij zo’n 4.000 exem­pla­ren moet ver­ko­pen. “De han­de­laars krij­gen een be­lang­rijk per­cen­ta­ge van de op­breng­sten”, zegt hij. “Ik heb voor­lo­pig geen zicht op de stand van za­ken, maar het lijkt goed te gaan. Na Nieuw­jaar ga ik te­rug om, ho­pe­lijk, heel wat cent­jes op te ha­len. Het is een ver­moei­en­de zaak, maar zo hoop ik dus toch nog ge­steld te ge­ra­ken.”

De hij in­mid­dels de tach­tig jaar voor­bij is, trekt Pau­wels zich niet aan. In­te­gen­deel. “Vol­gend jaar in sep­tem­ber spe­len we bij El­c­ker­lyc in Ant­wer­pen een der­de voor­stel­ling van Non­kel Jef”, zegt hij. “Ik zal er dan nog maar 81 zijn. Van men­sen die de dvd in­tus­sen heb­ben ge­zien, krijg ik trou­wens niets dan po­si­tie­ve reacties. En tel­kens we een nieu­we voor­stel­ling aan­kon­di­gen, is de be­lang­stel­ling enorm.”

De dvd van ‘Non­kel Jef en de ver­lo­ren zoon’ is in de kran­ten­win­kel om de hoek be­schik­baar voor 20 eu­ro. Het schijf­je kan ook bij de ac­teur per­soon­lijk wor­den be­steld voor 26 eu­ro, in­clu­sief aan­ge­te­ken­de ver­zen­ding.

FO­TO JOREN DE WEERDT

Ivo Pau­wels met de ve­le dui­zen­den dvd’s die hij ei­gen­han­dig tot bij kran­ten­win­kels over heel Vlaan­de­ren zal bren­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.