Twee­de ron­de van Veer­krach­ti­ge dor­pen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

Het pro­ject Veer­krach­ti­ge dor­pen gaat op 15 no­vem­ber van start in Schriek. Na Booischot is dit het twee­de kerk­dorp van Heist-op-den-Berg waar dit ini­ti­a­tief van de pro­vin­cie, In­no­va­tie­steun­punt en vzw Ru­rant wordt uit­ge­rold. Tij­dens vier werk­ses­sies ont­dek­ken in­wo­ners de goe­de en min­der goe­de pun­ten van hun dorp en be­den­ken ze cre­a­tie­ve oplossingen voor con­cre­te uit­da­gin­gen. Het ont­werp­bu­reau PTA maakt na­dien een ‘dorps­ka­rak­ter­schets’ als lei­draad voor de toe­komst. “De bur­gers ont­wik­ke­len sa­men met hun ge­meen­te­be­stuur ook een ac­tie­plan waar­van het eer­ste idee al op kor­te ter­mijn ge­re­a­li­seerd wordt”, zegt ge­de­pu­teer­de Pe­ter Bel­lens (CD&V). Het start­mo­ment vindt plaats in de pa­ro­chie­zaal van Schriek om 19.30u.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.