“Een fu­sie met Puurs-Sint-Amands? Ja, maar niet de ko­men­de zes jaar”

Op 1 ja­nu­a­ri neemt Kri­s­tof Joos (N-VA) zijn in­trek in het ge­meen­te­huis als nieu­we bur­ge­mees­ter

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - THEO DERKINDEREN

De jong­ste ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen heb­ben voor een po­li­tie­ke aard­ver­schui­ving ge­zorgd in Bornem. Ruim ze­ven­tig jaar heer­sten de chris­ten­de­mo­cra­ten, maar van­af 1 ja­nu­a­ri zijn het de N-VA en Ie­der­eenBor­nem die de plak zwaai­en. De bur­ge­mees­ters­sjerp is voor Kri­s­tof Joos (40). “Ik sta te po­pe­len om aan mijn nieu­we uit­da­ging te be­gin­nen”, zegt hij in zijn eer­ste gro­te in­ter­view.

Kri­s­tof Joos is voor­al heel nuch­ter en be­seft dat zijn le­ven er van­af 1 ja­nu­a­ri he­le­maal an­ders zal gaan uit­zien. “Nu al puilt mijn mail­box uit met be­rich­ten van Bor­nem­naars en staat mijn gsm rood­gloei­end. En ik word pas over een dik­ke an­der­hal­ve maand bur­ge­mees­ter”, zegt hij.

Hoe­wel de N-VA uit­ein­de­lijk als gro­te over­win­naar uit de co­a­li­tie­be­spre­kin­gen is ge­ko­men, heerste er net na de ver­kie­zin­gen toch wel ont­goo­che­ling bij Joos. “Om­dat we net geen vijf­de ze­tel in de wacht heb­ben kun­nen sle­pen. We had­den wel­ge­teld 27 stem­men te­kort”, zegt hij. “Maar dat je een week la­ter als par­tij dan wel de bur­ge­mees­ter, een sche­pen en de voor­zit­ter van de ge­meen­te­raad kan le­ve­ren, dan mag je ge­luk­kig zijn.”

Het is een co­a­li­tie tus­sen N-VA en Ie­der­eenBor­nem ge­wor­den. Heeft u geen schrik om net met die par­tij in zee te gaan? Het is uit­ein­de­lijk een sa­men­wer­king van so­ci­a­lis­ten, groe­nen, li­be­ra­len en de cen­trum­par­tij B!De­mo­cra­tisch. Dat zijn vier strek­kin­gen sa­men.

Kri­s­tof Joos: Ik ben er­van over­tuigd dat het een goe­de keu­ze was om dit hu­we­lijk aan te gaan. Er zul­len dis­cus­sies zijn, dat be­sef ik. Maar zij zul­len als Ie­der­eenBor­nem naar bui­ten ko­men. En niet als li­be­ra­len of so­ci­a­lis­ten. De maan­den voor de ver­kie­zin­gen wa­ren ze ove­ri­gens al een tijd­je be­zig om in con­sen­sus te wer­ken. Ze voer­den sa­men op­po­si­tie en ston­den op één lijn ge­po­si­ti­o­neerd.

Hoe kwam het ei­gen­lijk dat de hui­di­ge bur­ge­mees­ter en sche­pe­nen zo zwaar zijn af­ge­straft bij de jong­ste ver­kie­zin­gen? Want de Bor­nem­naar vindt het leuk om in Bornem te wo­nen. Dat bleek on­langs nog in de ge­meen­te­on­der­zoe­ken. Hoe is dat te ver­kla­ren?

Ik denk dat veel men­sen het ge­voel had­den dat ze niet be­trok­ken wa­ren bij de plan­nen en pro­jec­ten in hun buurt. Dat er heel wat be­slist werd door een klein co­mi­té. Van­daag de dag is de bur­ger ech­ter veel mon­di­ger ge­wor­den en or­ga­ni­se­ren ze zich ook mak­ke­lij­ker om hun vi­sie ken­baar te ma­ken. Daar­mee moet je re­ke­ning hou­den als po­li­ti­cus. In­spraak van de bur­ger is be­lang­rijk. An­der punt wat we veel heb­ben ge­hoord, is dat er te wei­nig werd ge­daan met de klei­ne pro­ble­men en er­ger­nis­sen die wer­den ge­meld. Het min­ste wat je kan doen als be­stuur is om een mail­tje te­rug te stu­ren. Al­les op­los­sen kan je niet, maar je kan het wel pro­be­ren en je best doen. En een luis­te­rend oor bie­den.

U hebt er­voor ge­ko­zen om full­ti­me als bur­ge­mees­ter te gaan wer­ken en te stop­pen met uw hui­di­ge job. Een zwa­re be­slis­sing?

Het was een moei­lij­ke be­slis­sing. Ab­so­luut. Ik heb veer­tien jaar in Brus­sel ge­werkt (Joos werk­te in de bank- en beurs­we­reld, red.). Maar ik heb goed na­ge­dacht en heb er ook over ge­praat met mijn fa­mi­lie. Ik wil er vol­le­dig voor gaan en mijn vol­le­di­ge fo­cus op Bornem leg­gen. Het bur­ge­mees­ter­schap schrikt me ze­ker niet af.

Een van de ver­kie­zings­the­ma’s was de mo­bi­li­teit in Bornem. Tij­dens de spits­uren zit het cen­trum vaak muur­vast door de druk­te. Hoe gaan jul­lie dat pro­be­ren op te los­sen?

We moe­ten voor­al pro­be­ren om het door­gaand ver­keer uit ons dorps­cen­trum te hou­den. Wie van de N16 komt en rich­ting Sint-Amands komt, moet ge­sti­mu­leerd wor­den om ge­bruik te ma­ken van de Puur­se­steen­weg. Zo haal je al heel veel au­to’s weg uit de Boom­straat. En trach­ten om meer ver­keer de Ach­ter­wei­de­straat in te stu­ren. Het is ook be­lang­rijk om de par­keer­ge­le­gen­heid be­ter te sig­na­le­ren. Dat men­sen hun au­to’s aan de rand van het cen­trum zet­ten en te voet naar het win­kel­cen­trum gaan. Dat be­te­kent ook min­der au­to’s in de Boom­straat. In dat op­zicht kij­ken we ook naar de plan­nen voor de bouw van een on­der­grond­se par­king in de Dries­straat.

Ook sluip­ver­keer wordt meer en meer een pro­bleem. Ze­ker in de deel­ge­meen­ten.

Veel Bor­nem­naars trach­ten nu al aan de fi­les op de N16 te ont­ko­men door via de klei­ne dorps­ker­nen rich­ting A12 of de Schel­de­brug te rij­den. En ik vrees dat er de ko­men­de ja­ren al­leen nog maar ver­keer gaat bij­ko­men op de N16. Ze­ker nu de wer­ken aan de Oos­ter­weel­ver­bin­ding er staan aan te ko­men. Dan zul­len

Kri­s­tof Joos

Toe­kom­stig bur­ge­mees­ter ook veel men­sen die daar in de fi­le staan, pro­be­ren om te rij­den via pak­weg Hin­ge­ne, Win­tam en Ei­kevliet. Dat is iets dat we moe­ten pro­be­ren aan te pak­ken. Die klei­ne dorp­jes zijn geen al­ter­na­tief voor een ge­west­weg als de N16.

Nu we toch over ver­keer be­zig zijn: de N-VA was voor­stan­der voor een tun­nel aan de spoor­over­weg op de Puur­se­steen­weg.

“Wij zijn daar nog steeds voor­stan­der van. Maar of die er de­ze le­gis­la­tuur zal ko­men, daar durf ik nu echt geen uit­spra­ken over te doen. In­fra­bel wil zo veel mo­ge­lijk spoor­over­we­gen weg. Een au­to- en fiet­ser­s­tun­nel op de Puur­se­steen­weg is dan ze­ker een op­tie. Maar het zal bud­get­tair ook wel een flin­ke in­ves­te­ring zijn. Dat zijn gro­te dos­siers die we ui­ter­aard ook moe­ten be­spre­ken met on­ze co­a­li­tie­part­ner en met In­fra­bel.

Een an­der hei­kel punt is het win­kel­cen­trum. Ook een the­ma waar veel over ge­spro­ken is tij­dens de ver­kie­zings­cam­pag­nes. De CD&V was voor­stan­der van een groot plein in het mid­den van de straat. Heb­ben jul­lie een toe­komst­plan klaar voor de win­kel­straat?

Wij wa­ren ze­ker geen voor­stan­der van een plein in de Boom­straat. In ons plan stond bij­voor­beeld om de rij­rich­ting voor het au­to­ver­keer in de Boom­straat he­le­maal om te draai­en. In plaats van het ver­keer va­nop het Kar­di­naal Car­dijn­plein de straat in te stu­ren, wil­len we het ver­keer van­uit de Sint-Amandse­steen­weg de Boom­straat la­ten in­rij­den. We wil­len de ko­men­de le­gis­la­tuur ook dat be­faam­de twee­de stuk van de Boom­straat op­waar­de­ren. Aan­trek­ke­lij­ker ma­ken. Er te­rug de straat van wel­eer van ma­ken. Maar we wil­len daar­over ook met de han­de­laars, be­wo­ners en be­zoe­kers gaan pra­ten. Over wat de nu bes­te op­los­sing is.

Er was spra­ke van dat er een sche­pen van Vei­lig­heid zou ko­men in Bornem. Klopt dat?

Die func­tie wordt door me­zelf als bur­ge­mees­ter waar­ge­no­men. Om­dat vei­lig­heid en ver­keers­vei­lig­heid voor ons zeer be­lang­rijk blij­ven. Er moe­ten bij­voor­beeld meer ca­me­ra’s ko­men in Bornem. Ze­ker op hot­s­pots, plaat­sen waar­van we we­ten dat er drugs wor­den ge­deald, waar er over­last is of waar an­de­re za­ken ge­beu­ren die het dag­licht niet mo­gen zien. Eén ca­me­ra in de strijd te­gen sluik­stor­ten is ge­woon te wei­nig.

‘‘Er moe­ten meer ca­me­ra’s ko­men op hot­s­pots. Plaat­sen waar over­last is en waar drugs wor­den ge­deald.’’

Sinds het ver­dwij­nen van feest­zaal Aci­de Car­bo­ni­que, is er geen ech­te fuif­zaal meer in Bornem. Iets wat veel ver­e­ni­gin­gen erg vin­den. Fui­ven zijn vaak een be­lang­rij­ke bron van in­kom­sten voor hen.

Wij zijn op zoek naar een lo­ca­tie om een fuif­zaal te bou­wen. Dat stond ook in ons pro­gram­ma en wil­len daar werk van ma­ken. Voor gro­te eve­ne­men­ten heb­ben we Ter Dil­ft, maar het ont­breekt hier aan een zaal waar vijf­hon­derd men­sen kun­nen fees­ten.

Van­af 1 ja­nu­a­ri is ook de fu­sie­ge­meen­te Puurs-Sint-Amands een feit. De N-VA heeft nooit on­der stoe­len of ban­ken ge­sto­ken dat er werk moet wor­den ge­maakt van Klein-Bra­bant. Met Bornem er­bij dus. Vin­den jul­lie dat nog steeds?

De fu­sie van Puurs en SintA­mands is in on­ze ogen ei­gen­lijk over­bo­dig. Voor ons is KleinBra­bant, dus met Bornem, de meest lo­gi­sche keu­ze. Maar dat is een punt dat de ko­men­de zes jaar nog niet aan de or­de zal zijn. Zo’n fu­sie is een moei­lijk ver­haal, met voor- en na­de­len en is een be­slis­sing die door de Bor­nem­naar ge­dra­gen moet wor­den. De bur­ger mag niet het ge­voel heb­ben dat zo­iets wordt op­ge­dron­gen. Mis­schien dus een punt voor na 2024.

FO­TO JO­RIS HERREGODS

Kri­s­tof Joos heeft zijn job in de beurs­we­reld op­ge­zegd en wordt full­ti­me bur­ge­mees­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.