Her­den­king met film ‘Oor­log aan de Dij­le’

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

In de Stadsschouwburg vindt van­mid­dag om 15u een her­den­king voor Wa­pen­stil­stand plaats. Er wor­den ge­tui­ge­nis­sen van Me­chel­se oor­logs­slacht­of­fers voor­ge­le­zen en Me­ci­na toont de unie­ke kort­film Oor­log aan de Dij­le.

Mor­gen, op 11 no­vem­ber, is het Wa­pen­stil­stand en het ein­de van de Eer­ste We­reld­oor­log wordt ook in Me­che­len her­dacht. In sa­men­wer­king met de Kring voor Oud­heid­kun­de Me­che­len, de Me­chel­se Ci­né- en Vi­deo­club Me­ci­na en Ro­ta­ry Club Me­che­len Opsin­joor or­ga­ni­seert de stad een her­den­king om 15u in de Stadsschouwburg. Dit her­den­kings­mo­ment staat in het te­ken van ge­tui­ge­nis­sen van Me­chel­se oor­logs­slacht­of­fers.

“Zo brengt de ge­ken­de his­to­ri­cus en stads­gids Mar­cel Koc­ken ge­tui­ge­nis­sen van zijn va­der en groot­va­der”, ver­telt Her­wig De Lan­noy van de Kring voor Oud­heid­kun­de. “Ook Can­vas-pro­gram­ma­ma­ker Geert Cler­bout is er bij. Hij ver­telt over de laat­ste maan­den van de oor­log in Me­che­len en de pe­ri­o­de vlak na Wa­pen­stil­stand. Dat was een cru­ci­a­le pe­ri­o­de voor de stad. Ook op po­li­tiek ni­veau. Zo groei­de de so­ci­a­lis­ti­sche par­tij enorm na de oor­log. Op die ma­nier had de Eer­ste We­reld­oor­log op ver­schil­len­de vlak­ken een enor­me im­pact op Me­che­len.”

De kort­film Oor­log aan de Dij­le wordt tij­dens de her­den­king ge­toond. “In de film – die ge­ba­seerd is op het ge­lijk­na­mi­ge boek van Geert Cler­bout – vol­gen we een dood­ge­woon Me­chels ge­zin tij­dens de oor­log”, ver­telt Gui­do De Co­nin­ck van Me­ci­na. “Aan de hand van ori­gi­ne­le fo­to’s en vi­deo­beel­den schet­sen we hoe Me­che­len in de ban was van de oor­log en hoe het ge­zin uit­ein­de­lijk moest vluch­ten naar Ne­der­land. Wan­neer ze toch be­slis­ten te­rug te ke­ren, za­gen ze de Duit­se vlag wap­pe­ren op de Sint-Rom­boutsto­ren. Ook de ve­le bom­bar­de­men­ten zijn er­in ver­werkt. Het maakt de film erg aan­grij­pend.”

De Lan­noy en De Co­nin­ck ho­pen met de her­den­king heel wat men­sen aan te spre­ken. “We ho­pen dat er ook jon­ge men­sen op af­ko­men”, klinkt het. “Want zij moe­ten blij­ven be­sef­fen dat Me­che­len zwaar ge­le­den heeft on­der de oor­log. De ver­nie­lin­gen wa­ren enorm en er vie­len ook heel wat do­den te be­treu­ren.”

De Jazz/Pop Af­de­ling van het Con­ser­va­to­ri­um zorgt voor mu­zi­ka­le in­ter­mez­zo’s. Ach­ter­af is er een re­cep­tie in de foy­er. De toe­gang is gra­tis.

FO­TO STIJN VAN DE SAN­DE

Her­wig De Lan­noy, Geert Baes­taens en Gui­do De Co­nin­ck bij een mo­nu­ment voor de Eer­ste We­reld­oor­log

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.