“Met al­leen maar fa­mi­lie ver­lo­pen de re­pe­ti­ties vlot”

Va­der re­gis­seert, zo­nen en schoon­doch­ters spe­len de rol­len in ‘Har­ten twee har­ten drie’

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - GI­NO VAN LOOY

De to­neel­ver­e­ni­ging Sal­va­to­re uit Kessel (Nij­len) voer­de gis­te­ren haar laat­ste voor­stel­ling van Har­ten twee har­ten drie, een stuk van Ro­den­ko, op. Bij­zon­der is dat de 86-ja­ri­ge Gas­ton Van den Bran­den al­leen maar fa­mi­lie re­gis­seert, want op de plan­ken staan drie zo­nen en twee schoon­doch­ters.

“We wil­den dit jaar met on­ze to­neel­ver­e­ni­ging eens een iets an­der stuk op­voe­ren en ons oog viel op Har­ten twee har­ten drie”, be­gint Gas­ton Van den Bran­den. “Ik had ge­zegd dat ik de rol­ver­de­ling op mij zou ne­men en toen ik hier­mee rond was, bleek dat drie van mijn zo­nen en twee schoon­doch­ters de rol­len had­den. Dat was niet echt be­wust ge­daan, maar ik vond dat zij er het best voor in aan­mer­king kwa­men. Ik heb ook nog een vier­de zoon. Die ver­zorgt de ca­te­ring van het ge­beu­ren, maar hij heeft ook een heel klein rol­le­tje zo­dat ze op een ge­ge­ven mo­ment al­le vier op het po­di­um staan. Dat er nu al­leen fa­mi­lie op het po­di­um staat, komt om­dat er maar vijf ac­teurs voor dit stuk no­dig zijn, an­ders is het ui­ter­aard on­mo­ge­lijk.”

Voor Gas­ton is to­neel een pas­sie. “Ik ben vroe­ger le­raar ge­weest in Sint-Lo­de­wijk in Ant­wer­pen en daar had­den we ook elk school­jaar een to­neel­op­voe­ring. Dat was van een de­ge­lijk ni­veau, we speel­den ook een vijf­tal keer in de Aren­berg­schouw­burg. Daar heb ik de stiel ge­leerd. Toen ik met pen­si­oen ging, ben ik be­gon­nen met de groep Sal­va­to­re. Ons eer­ste stuk was De Mui­zen­val van Agat­ha Chris­tie in 1989 en ons hoog­te­punt was Waar de Ster bleef stil­le staan. We heb­ben dat be­werkt tot Kerst­mis aan de Ne­te en we speel­den dat in de gast­huis­hoe­ve met scè­nes zo­wel bin­nen als bui­ten. Liefst 102 keer heb­ben we dat op­ge­voerd. Als kind kwa- men mijn zo­nen al kij­ken, ze zijn als het wa­re op­ge­groeid met to­neel. En la­ter zijn ze ui­ter­aard be­gin­nen mee­spe­len. Als va­der ben ik trots en blij dat ze mijn pas­sie de­len.”

Veel van el­kaar ver­dra­gen

De jong­ste zoon Stein (48) vindt het een unie­ke er­va­ring om sa­men met zijn twee broers en schoon­zus­sen op het po­di­um te staan. “Dat mijn va­der re­gis­seur is, ben ik al ge­woon. De laat­ste vijf jaar speel ik op­nieuw mee, ik ben er een tijd­je tus­sen­uit ge­weest. Het is na­tuur­lijk een voor­deel dat ik hem goed ken, ik weet waar hij belang aan hecht op het to­neel en we voe­len el­kaar goed aan. Dat we nu met al­leen fa­mi­lie spe­len, maak­te de re­pe­ti­ties wel spe­ci­aal. Nor­maal heb je een beet­je een in­loop­tijd no­dig, maar dat was nu over­bo­dig, we kon­den er direct in­vlie­gen. Ook als er op een re­pe­ti­tie iets ver­keerd loopt, is dat niet zo erg, we kun­nen veel van el­kaar ver­dra­gen.”

Stein vindt het van­zelf­spre­kend dat hij ook to­neel­speelt. “Het is zo­als met sport, als je daar­in op­ge­groeid bent, neem je dat van­zelf over. Als kind ben ik vaak mee naar de Arenberg ge­weest als mijn va­der daar met de school een voor­stel­ling had. Een voor­stel­ling als de­ze slorpt veel tijd op, ze­ker al die re­pe­ti­ties. Maar als ik dan het re­sul­taat zie, ben ik toch wel blij. We voe­ren het stuk vijf keer op en de zaal zit toch bij­na al­tijd vol. Dat is best een pres­ta­tie met zo’n klei­ne be­zet­ting, want dan heb je niet heel veel fa­mi­lie die kan ko­men kij­ken (lacht). Ik denk ook niet dat dit on­ze laatst keer wordt. Voor mijn va­der is het een pas­sie en vol­gend jaar be­staat de kring der­tig jaar, dus dat moet op een ge­pas­te ma­nier ge­vierd wor­den. Ik heb toch ge­hoord dat er al va­ge plan­nen zijn voor een nieu­we voor­stel­ling in 2019.”

FO­TO JOREN DE WEERDT

Hedwig Ver­bist, haar man Gas­ton Van den Bran­den, zoon Kris, echt­ge­no­te Veer­le Geu­dens en Va­nes­sa Kalk­man zit­ten op de ze­tel. Zoon Geert, echt­ge­no­te Chris­tel De Vos, zoon Stein, Nan­cy Coe­se­mans en haar man Kurt, de laat­ste zoon, ver­vol­le­di­gen de cast.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.