Po­si­tie van Pier­re Fran­çois zwaar on­der druk

CEO van Pro Le­a­gue moet zich ver­de­di­gen voor du­bi­eu­ze li­cen­tie van Moes­kroen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - SPORT - (bla,kvu, lvdw, fbu, jug)

De stoel van Pier­re Fran­çois als CEO van de Pro Le­a­gue staat op wan­ke­le po­ten. Dat Moes­kroen een li­cen­tie kreeg ter­wijl hij com­mu­ni­ceer­de dat Les Hur­lus in han­den wa­ren van een spe­lers­ma­ke­laar - wat ver­bo­den is zorgt voor flin­ke dei­ning bij de prof­ploe­gen. De clubs in 1B over­we­gen ju­ri­di­sche stap­pen.

Sinds 2015 is het ver­bo­den dat een spe­lers­ma­ke­laar nog be­lan­gen heeft in een club. Wie die re­gel niet na­leeft, krijgt in the­o­rie geen li­cen­tie. Noch­tans is er het ge­val-Moes­kroen. Hoe­wel de Is­ra­ë­li­sche spe­lers­ma­ke­laar Pi­ni Za­ha­vi ach­ter de scher­men Moes­kroen run­de en ook met de hui­di­ge Thai­se ei­ge­naar Piem­pongsant een meer dan goe­de re­la­tie heeft, acht­te de KBVB het nooit be­we­zen dat Za­ha­vi daad­wer­ke­lijk de ei­ge­naar was. Be­hal­ve dan Pier­re Fran­çois, zo blijkt nu uit do­cu­men­ten van ‘Foot­ball Leaks’ die zus­ter­krant ‘De Stan­daard’ kon in­kij­ken. In mail­ver­keer met AS Mo­na­co, twee jaar ge­le­den kan­di­daat-over­ne­mer, schreef de CEO van de Pro Le­a­gue dat ko­pers zich tot Za­ha­vi moesten mel­den. Op dat mo­ment was die niet of­fi­ci­eel be­trok­ken bij Moes­kroen. Ster­ker: en­ke­le maan­den voor­dien kreeg Moes­kroen een li­cen­tie om­dat het kon aan­to­nen dat Za­ha­vi geen ban­den had met hun club. “Pier­re Fran­çois is na­tuur­lijk geen idi­oot”, zegt Pier­re Fran­çois over zich­zelf in ‘De Stan­daard’. “Ik wist dus wel dat Pi­ni Za­ha­vi er­gens in de con­stel­la­tie ach­ter Moes­kroen ver­scho­len zat.”

Bin­nen de Pro Le­a­gue wordt zwaar ge­tild aan de ont­hul­lin­gen. Te­gen de ach­ter­grond van ope­ra­tie ‘Pro­pe­re Han­den’ wordt op­ge­roe­pen voor meer on­af­han­ke­lij­ken in het voet­bal­be­stel. En laat Fran­çois nu net zo’n on­af­han­ke­lij­ke zijn. Voor­zit­ter Marc Cou­c­ke ver­de­digt zijn CEO: “Ik heb nog nooit ne­ven­be­den­in­kin­gen over hem ge­had. Ik ken het dos­sier niet vol­doen­de, maar als het gaat om één zin uit één mail... Zo­als ik voor­speld had, zal er veel te­gen­kan­ting ko­men te­gen de her­struc­tu­re­rin­gen die we wil­len door­voe­ren. Ze pro­be­ren de ge­loof­waar­dig­heid aan te tas­ten van die­ge­nen die de zaak echt wil­len uit­kui­sen. Soms op ba­sis van de­tails.”

Niet ie­der­een neemt ge­noe­gen met die ver­kla­ring. “Als Fran­çois niet hon­derd pro­cent recht in zijn schoe­nen staat, zou hij be­ter de eer aan zich­zelf hou­den”, zegt een be­stuurs­lid van de Pro Le­a­gue. In prin­ci­pe komt de raad van be­stuur op 19 no­vem­ber al sa­men. Bo­ven­dien wor­den ook in 1B de mes­sen ge­wet, voor­al bij de clubs die ten voor­de­le van Moes­kroen de­gra­deer­den. Wes­ter­lo-ma­na­ger Her­man Wij­nants heeft de ko­men­de week al een on­der­houd met Fran­çois om uit­leg te vra­gen, maar daar blijft het niet bij. Al­le clubs uit 1B, op KV Me­che­len na, ko­men don­der­dag sa­men om over een ge­za­men­lijk standpunt te pra­ten. On­der meer OHL en Wes­ter­lo over­we­gen (op­nieuw) ju­ri­di­sche stap­pen om­dat Moes­kroen zijn li­cen­tie on­recht­ma­tig zou heb­ben ver­kre­gen. Noch­tans dreig­de de Pro Le­a­gue clubs te straf­fen die naar de recht­bank stap­pen, on­der meer door het af­pak­ken van het tv-geld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.