“Ik kan moei­lijk kwaad zijn op mijn spe­lers”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOETBAL - KER­STEN STEURBAUT

Wes­ter­lo is er niet in ge­slaagd de kloof met ro­de lan­taarn Tu­be­ke ver­der uit te die­pen. De Kemp­ha­nen kre­gen vol­doen­de kan­sen om min­stens een punt te pak­ken, maar wa­ren on­mon­dig voor doel. De Bra­ban­ders toon­den zich wel do­de­lijk ef­fi­ci­ënt.

Een kloof van zes­tien pun­ten, dat was voor Wes­ter­lo de in­zet in het Sta­de Le­bur­ton. De thuis­ploeg be­gon dan wel aan de wed­strijd met 0 op 21, een mak­ke­lij­ke klus is een ver­plaat­sing naar Tu­be­ke nooit ge­weest.

In een flet­se eer­ste helft werd die the­o­rie al snel in de prak­tijk om­ge­zet. “We moe­ten Tu­be­ke met­een het mes op de keel zet­ten”, had Step­hen Buyl aan­ge­kon­digd. Draai­de dat even an­ders uit. Een on­ge­ïn­spi­reerd Wes­ter­lo kon voor rust de thuis­ploeg nooit in ver­le­gen­heid bren­gen. Slechts één keer kon het voor doel­ge­vaar zor­gen: Corst­jens knik­te tus­sen vier ver­de­di­gers een hoek­schop van Van Eenoo mooi in het hoek­je, De­four­ny re­a­geer­de met een knap­pe re­flex.

Wes­ter­lo was op dat mo­ment al op ach­ter­vol­gen aan­ge­we­zen. Ghan­dri kreeg een vrije trap on­vol­doen­de weg­ge­werkt, Agy­i­ri pro­fi­teer­de op­ti­maal en klop­te Van Lan­gendon­ck met een hal­ve om­haal in de verste hoek. In het slot van de eer­ste helft ont­snap­ten de Kemp­ha­nen aan er­ger.

An­der ge­laat

Na de pau­ze toon­de Wes­ter­lo een an­der ge­laat. Bin­nen de tien mi­nu­ten wa­ren de be­zoe­kers drie keer ge­vaar­lijk. De­wae­le en Rom­mens bot­sten op de vuis­ten van De­four­ny, Gboho wor­stel­de net iets te lang met het leer. Zo ef­fi­cient Wes­ter­lo zich tij­dens de laat­ste twee uit­wed­strij­den toon­de, zo on­mon­dig was het gis­te­ren­avond in de zo­ne van de waar­heid. Ook Corst­jens en Bi­set lie­ten nog de kans op de ge­lijk­ma­ker lig­gen.

En zo schoot Wes­ter­lo zich­zelf in de voet. Aan de an­de­re kant toon­de Tu­be­ke zich wel do­de­lijk tref­ze­ker. Bij de eer­ste aan­val was het met­een prijs. In een du­el met Ghan­dri be­land­de het leer met een beet­je ge­luk voor de voe­ten van Hen­ry. De Frans­man twij­fel­de niet: 2-0.

“We speel­den geen goe­de wed­strijd, maar kre­gen wel vol­doen­de kan­sen”, be­sef­te be­zoe­kend coach Bob Pee­ters. “Tu­be­ke toon­de zich wel ef­fi­ci­ënt met twee doel­pun­ten uit twee kan­sen en pro­beer­de daar­naast het tem­po uit de wed­strijd te ha­len. Ik had het ge­voel dat mijn jon­gens daar- door een beet­je ge­ë­ner­veerd wa­ren.”

Door de ne­der­laag ziet Wes­ter­lo Tu­be­ke na­de­ren tot op tien pun­ten. Bo­ven­dien kam­pen de Kemp­ha­nen met een vorm­dip.

Pee­ters blijft er rus­tig on­der. “Sinds ik hier ben, heb­ben de spe­lers mij al heel veel ge­ge­ven in de po­si­tie­ve zin. Nu het even wat min­der gaat, kan ik dan ook niet kwaad zijn op mijn spe­lers. Dit is een pe­ri­o­de waar we sa­men door moe­ten.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.