“Dit goed ge­voel mee­ne­men naar twee­de pe­ri­o­de”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOETBAL - (kofr)

Jorn Van­camp be­sef­te dat Beer­schot Wil­rijk ook in Lom­mel twee ge­zich­ten toon­de. “We speel­den een he­le ster­ke eer­ste helft. Zo­als de voor­bije we­ken dwon­gen we veel kan­sen af en ge­luk­kig scoor­den we de­ze keer uit al die mo­ge­lijk­he­den twee doel­pun­ten. Dat gaf ons een mooie bo­nus, maar we waan­den ons door die voor­sprong mis­schien iets te ze­ge­ze­ker. Na de vroe­ge aan­slui­tings­tref­fer in de twee­de helft kreeg Lom­mel hoop en dat heb­ben we ei­gen­lijk vol­le­dig aan ons­zelf te wij­ten. We had­den de par­tij snel­ler in een be­slis­sen­de plooi moe­ten leg­gen. Al mo­gen we ook niet ver­ge­ten dat de doel­man van Lom­mel zijn ploeg met een we­reld­s­a­ve in de par­tij hield. Als mijn schot bin­nen­ging, stond het 0-3 en dan was het boe­ken toe”, al­dus Van­camp, die met veel ver­trou­wen aan het spe­len is. “Ja, ik heb en­ke­le goe­de wed­strij­den op rij in de be­nen. Ik voel me fy­siek top en het is leuk dat ik met zo’n in­ge­stu­deer­de cor­ner ook be­pa­lend kan zijn. Dat geeft een boost.”

In­tus­sen pak­te KV Me­che­len de pe­ri­o­de­ti­tel na een acht­ste ze­ge op rij. “Als je zo’n straf­fe reeks neer­zet, ver­dien je die pe­ri­o­de­ti­tel dub­bel en dik. Wij moe­ten nog le­ren om 90 mi­nu­ten het­zelf­de ni­veau op de mat te bren­gen. De­ze ze­ge toont wel­is­waar dat we dicht bij de top aan­leu­nen in 1B en dat ge­voel moe­ten we mee­ne­men naar de vol­gen­de pe­ri­o­de. De laks­heid moet er­uit. Of we KV Me­che­len dan ach­ter ons kun­nen hou­den? Ja, daar ge­lo­ven we rots­vast in.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.