DO 15/11 - ZO 25/11

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! - ILSE DEWEVER WWW.WEEK­VAN­DES­MAAK.BE

Jeugd­mas­cot­te Spi­ke van de Vlaam­se At­le­tiek Fe­de­ra­tie ver­wacht zon­dag aan provinciaal sport- en re­cre­a­tie­cen­trum De Nek­ker in Me­che­len van­af 12u jon­ge lo­pers. Naar­ge­lang de leef­tijd wordt er ge­lo­pen over ver­schil­len­de af­stan­den tij­dens de­ze 18de Gro­te Prijs Veld­lo­pen van Me­che­len. Je hoeft geen lid te zijn van een at­le­tiek­club om deel te ne­men.

Voe­ding en ge­zond­heid On­der de vlag ‘Ge­zond-tijd’ staat de twaalf­de Week van de Smaak van­af don­der­dag tien da­gen lang stil bij de the­ma’s voe­ding en ge­zond­heid. Is ge­zon­de voe­ding een nieu­we hy­pe of van al­le tij­den? En wel­ke ge­zon­de voe­dings­pro­duc­ten heb­ben an­de­re cul­tu­ren te bie­den? Tijd dus voor ver­ha­len, proe­ve­rij­en, le­zin­gen en work­shops her en der in Vlaan­de­ren. Op 19 no­vem­ber tus­sen 6.30u en 9.30u kan je in Ant­wer­pen-Cen­traal ge­nie­ten van een ge­zond ont­bijt dank­zij Week van de Smaak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.