Ame­ri­kaans best­sel­ler­au­teur Ju­lie Ka­ga­wa hoofd­gast op Young Adult Day van Boe­ken­beurs

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! - IL­SE DEWEVER Ju­lie Ka­ga­wa sig­neert op 10/11 tus­sen 11 en 12.30u bij de Stan­daard Boek­han­del aan de Schoen­markt 16-18. Daar­na ver­trekt Ka­ga­wa naar de Boe­ken­beurs. Om 14u wordt ze ge­ïn­ter­viewd in de Boek-o-dro­me, van 15 tot 16u sig­neert ze op stand 306 in

SCHADUW VAN DE VOS

Haar be­zoek drie jaar ge­le­den aan de Boe­ken­beurs re­sul­teer­de in lan­ge fi­les aan de sig­neer­ta­fel. Scoort Ju­lie Ka­ga­wa van­daag met Schaduw van de vos even­zeer in Ant­werp Ex­po? De Ame­ri­kaan­se best­sel­ler­au­teur is er te gast op de Young Adult Day, die met ‘14+’-boe­ken een re­la­tief nieuw seg­ment van de markt aan­boort.

The Iron Fey, Blood of Eden en de Ta­lon­sa­ga, het zijn al­le­maal met fan­ta­sy door­spek­te young adult-se­ries uit de pen van Ju­lie Ka­ga­wa. De 36-ja­ri­ge best­sel­ler­au­teur is ge­bo­ren in Sa­cra­men­to en woont in Ken­tuc­ky, maar voor haar jong­ste boek liet ze zich in­spi­re­ren door Ja­pan­se my­tho­lo­gie.

Je nieuw­ste reeks com­bi­neert dra­ken met ge­daan­te­ver­wis­se­lin­gen en fol­klo­re. Leg eens uit?

In Schaduw van de vos wordt een klas­siek hel­den­ver­haal ver­teld in een fan­ta­sy­we­reld, ge­stoeld op Ja­pan­se my­then. Cen­traal staat Yu­me­ko, een meis­je – half mens, half geest – dat in een Ja­pan­se tem­pel een per­ka­ment­rol be­waart. Eens in de dui­zend jaar open­baart zich de kans de gro­te Ka­mi­draak aan te roe­pen en een wens te doen. Ten­min­ste, als je in het be­zit bent van die streng be­waak­te per­ka­ment­rol. In de­ze tri­lo­gie ont­spint zich een machts­strijd met sa­moe­rai, nin­ja’s en kits­unes; Ja­pans voor ‘vos’. In het ou­de Ja­pan leef­den vos­sen en men­sen dicht bij el­kaar, waar­door de­ze die­ren zich in le­gen­des ma­ni­fes­te­ren als in­tel­li­gen­te we­zens met ma­gi­sche krach­ten.

Van­waar die fas­ci­na­tie voor Ja­pan­se my­tho­lo­gie?

Ik ben half Ja­pans, mijn over­groot­moe­der komt uit Hi­ro­s­hi­ma. Als kind was ik dol op man­ga’s, het Ja­pan­se equi­va­lent van het strip­ver­haal, net als op ani­mes, Ja­pan­se te­ke­nen ani­ma­tie­films. Met het ge­zin ke­ken we ook vaak naar Ja­pan­se films, zo­als De Ze­ven Sa­moe­rai van Aki­ra Ku­ro­so­wa. Los daar­van heb ik voor de­ze reeks veel re­search ge­daan in bi­bli­o­the­ken. Naar Ja­pan ben ik he­laas nog niet ge­reisd, maar die be­stem­ming staat hoog op het ver­lang­lijst­je.

In je boe­ken spe­len wa­pens en vecht­kunst een gro­te rol. Waar­om?

Eer­der dan om ge­weld, gaat het mij om de kunst van het du­el­le­ren. Wan­neer er jacht wordt ge­maakt op een voor­werp, mondt dat al vlug uit in strijd en ge­vech­ten. Zelf ver­diep ik me al ja­ren in ge­vechts­spor­ten, zo­als kung­fu. Ik vind het heer­lijk om te spar­ren en te le­ren hoe ik me­zelf moet ver­de­di­gen. Als ik in mijn ver­haal een vecht­scè­ne in­tro­du­ceer, vraag ik mijn man, met wie ik mar­ti­al arts be­oe­fen, sa­men be­paal­de vecht­hou­din­gen door te ne­men.

Lag het van je de­buut in 2010 vast dat je je als schrijf­ster zou toe­leg­gen op fan­ta­sy?

Nee,

dat

is

heel

or­ga­nisch

ge­groeid. Toen ik jong was, be­stond fan­ta­sy als gen­re niet eens,

maar ik ver­slond wel de Lord of the Rings-reeks van Tol­kien en al­le boe­ken met een draak op de kaft. Ook op de boe­ken van Har­ry Pot­ter ben ik dol. Dat er zo’n groot pu­bliek is voor fan­ta­sy, ver­baast me niet. Ie­der­een, zelfs vol­was­se­nen, blij­ven graag in sprook­jes ge­lo­ven.

Je boe­ken val­len voor­al in de smaak bij tie­ners, de zo­ge­naam­de young adults. Hoe be­reik je hen?

Tij­dens het schrij­ven heb ik geen be­paald pu­bliek voor ogen, maar dat jon­ge­ren voor mijn boe­ken val­len, vleit me wel. Ik voel me zelf ook nog jong, lang nog niet vol­was­sen. Zelf was ik als tie­ner heel ver­le­gen en op me­zelf. Ik werd heel erg ge­pest. Daar­om trok ik me in de pau­zes op school te­rug met een boek, om op te kun­nen gaan in een an­de­re we­reld. In fan­ta­sy­boe­ken, ook in die van mij, is de hoofd­per­soon vaak een bui­ten­staan­der. In het be­gin is hij zwak, maar door wils­kracht – veel­al ver­pakt als ma­gie – ver­an­dert er iets en wordt hij krach­ti­ger.

Over wel­ke ma­gi­sche ga­ve zou je zelf graag be­schik­ken?

Doe mij maar de tijd­ver­drij­ver uit Har­ry Pot­ter! Dan kan ik net als Her­me­lien door de tijd rei­zen of de tijd rek­ken. Nee, al­le gek­heid op een stok­je, ik hoef geen ma­gi­sche ga­ven. Vriend­schap, lief­de, so­li­da­ri­teit: het le­ven heeft zo­veel fraais in de aan­bie­ding. Als je er een oog voor ont­wik­kelt, zit er ma­gie in elk van ons.

Je boe­ken be­vat­ten geen ma­gi­sche spreu­ken, maar op de Boe­ken­beurs ga je er wel naar op zoek. Ver­tel.

Bij mijn be­zoek aan Vlaan­de­ren en Ne­der­land wordt een Ju­lie Ka­ga­wa-pod­cast op­ge­no­men. Le­zers wor­den op­ge­roe­pen een spreuk te ver­zin­nen die past bij een van de pas­sa­ges uit mijn boe­ken. Wie van­daag voor 13.30u op de Boe­ken­beurs langsloopt op de Ago­ra-stand (hal 3, stand 306), kan er zijn spreuk in­vul­len op een for­mu­lier. Tij­dens het po­di­um­pro­gram­ma om 14u wor­den de win­naars van de drie bes­te spreu­ken be­kend­ge­maakt. Zij ont­van­gen een goodie­bag en ho­ren hun spreuk te­rug in de pod­cast.

FO­TO RR FO­TO RR

Ju­lie Ka­ga­wa.Kris­ten Ste­wart en Ro­bert Patt­in­son inTwi­light.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.