Eu­ro­pa zoekt op­los­sing voor bloed­lui­zen in Geels proef­be­drijf

Fi­pro­nil­cri­sis brengt on­der­zoek in stroom­ver­snel­ling

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND - GUY VAN NIEU­WEN­HUY­SEN

Het in­ter­na­ti­o­naal ge­re­pu­teer­de Proef­be­drijf Pluim­vee­hou­de­rij in Geel is er­in ge­slaagd om acht in­ter­na­ti­o­na­le on­der­zoeks­in­stel­lin­gen te ver­e­ni­gen in één groot on­der­zoek naar de be­strij­ding van bloed­lui­zen in de kip­pen­stal. “De Fi­pro­nil­cri­sis was de trig­ger voor dit on­der­zoek”, zegt di­rec­teur Johan Zoons.

90% van de kip­pen­stal­len in Noord­west-Eu­ro­pa kampt met bloed­lui­zen. De be­strij­ding er­van met che­mi­sche mid­de­len is al lan­ger ver­bo­den. Maar in 2017, toen in ei­e­ren spo­ren van het bloed­luis­be­strij­dings­mid­del Fi­pro­nil wer­den ge­von­den, werd dui­de­lijk dat dit ver­bod vaak werd om­zeild. De Fi­pro­nil­cri­sis kost­te de sec­tor in ons land ruim 21 mil­joen eu­ro, in Ne­der­land 75 mil­joen.

Bloed­lui­zen vor­men een be­drei­ging voor het wel­zijn van de kip­pen. In te­gen­stel­ling tot wat de naam doet uit­schij­nen, zijn het geen lui­zen, maar mij­ten. Die zui­gen ’s nachts het bloed uit de kip­pen, waar­door ze geen ei­e­ren meer leg­gen en soms ster­ven.

“In Geel zoe­ken we al twin­tig jaar naar duurzame be­strij­dings­me­tho­des”, zegt pro­vin­ci­aal ge­de­pu­teer­de voor Land­bouw Lud­wig Ca­luwé (CD&V). “Maar we vin­den niets dat de bloed­lui­zen ver­delgt. Daar­om gaan we nu voor een an­de­re aan­pak.”

Bloed­lui­zen on­der­druk­ken

Die aan­pak moet de lui­zen­po­pu­la­tie on­der­druk­ken. Nat­ha­lie Sleeckx, die het on­der­zoek leidt, legt uit. “We bren­gen di­ver­se stra­te­gie­ën die el­ders al zijn uit­ge­pro­beerd bij el­kaar. Door de sterk­ste me­tho­des te com­bi­ne­ren, zoe­ken we naar een ma­nier om de bloed­lui­zen op de meest ef­fi­ci­ën­te ma­nier te on­der­druk­ken.”

De in­zet van roof­mij­ten die de ei­tjes van bloed­lui­zen eten, is slechts Johan Zoons, Lud­wig Ca­luwé en Nat­ha­lie Sleeckx in het Geel­se Proef­be­drijf Pluim­vee­hou­de­rij: hier gaan bin­nen- en bui­ten­land­se on­der­zoe­kers op zoek naar ma­nie­ren om de bloed­luis te be­strij­den.

een van de me­tho­des die wor­den ge­han­teerd. “Er zijn maar wei­nig al­ter­na­tie­ven voor de che­mi­sche be­strij­ding. Daar­om heb­ben we eerst on­der­zocht hoe het beest­je in el­kaar zit, want veel ken­nis over die

Nat­ha­lie Sleeckx

pa­ra­sie­ten had­den we nog niet.”

“We zijn er­in ge­slaagd om acht in­ter­na­ti­o­na­le on­der­zoeks­in­stel­lin­gen in één groot, am­bi­ti­eus In­ter­reg-pro­ject te ver­e­ni­gen. In een eer­ste fa­se gaan we in la­bo’s op zoek naar de bes­te com­bi­na­tie­stra­te­gi­een, daar­na tes­ten we de­ze uit in het proef­be­drijf en uit­ein­de­lijk scha­ke­len we ook pluim­vee­hou­ders in Vlaan­de­ren, Frank­rijk en GrootB­rit­tan­nië in. Het In­ter­reg-pro­ject Mi­teControl duurt vier jaar, maar we me­nen dat we de eer­ste re­sul­ta­ten al kun­nen pre­sen­te­ren na de hui­di­ge leg­ron­de in het proef­be­drijf, die in maart 2020 ein­digt.”

De stra­te­gie­ën die de on­der­zoe­kers uit­tes­ten, zijn be­stemd voor de

pluimveese­ctor. “De ken­nis die we op­bou­wen, de­len we met de na­ti­o­na­le en in­ter­na­ti­o­na­le pluimveese­ctor”, zegt Lud­wig Ca­luwé.

De kip bij u thuis is hier dus niet mee ge­hol­pen. “Som­mi­ge za­ken, zo­als elek­tri­sche zit­stok­ken, zijn niet be­stemd voor het kip­pen­hok bij u thuis”, zegt Johan Zoons. “Maar ik ben er ze­ker van dat we ook iets kun­nen vin­den dat in het par­ti­cu­lie­re kip­pen­hok kan wor­den toe­ge­past. Ik denk dan aan voe­der­ad­di­tie­ven.”

In­ter­na­ti­o­na­le uit­stra­ling

Dat het on­der­zoek zich gro­ten­deels in Geel af­speelt, hoeft niet te ver­ba­zen. “Het pro­vin­ci­a­le Proef­be­drijf

Pluim­vee­hou­de­rij is het eni­ge prak­tijk­on­der­zoeks­cen­trum voor pluim­vee in Vlaan­de­ren en heeft een in­ter­na­ti­o­na­le uit­stra­ling”, weet Lud­wig Ca­luwé. “Het heeft een hoog­tech­no­lo­gi­sche in­fra­struc­tuur voor leg- en vlees­kip­pen, ge­schikt om on­der­zoeks­re­sul­ta­ten en nieu­we tech­no­lo­gie­ën op gro­te schaal te tes­ten.”

“De Fi­pro­nil­cri­sis heeft ons dui­de­lijk ge­maakt dat er geen mi­ra­kel­op­los­sin­gen be­staan. Hier cre­ë­ren we een unie­ke trans­na­ti­o­na­le sa­men­wer­king om de bloed­lui­zen toch op de meest ef­fi­ci­ën­te ma­nier te kun­nen be­strij­den.”

Hoofd on­der­zoek Mi­teControl ‘‘Er zijn maar wei­nig al­ter­na­tie­ven voor che­mi­sche be­strij­ding.’’

FO­TO BERT DE DE­KEN

FO­TO BERT DE DE­KEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.