Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Europa zoekt oplossing voor bloedluize­n in Geels proefbedri­jf

Fipronilcr­isis brengt onderzoek in stroomvers­nelling

- GUY VAN NIEUWENHUY­SEN

Het internatio­naal gereputeer­de Proefbedri­jf Pluimveeho­uderij in Geel is erin geslaagd om acht internatio­nale onderzoeks­instelling­en te verenigen in één groot onderzoek naar de bestrijdin­g van bloedluize­n in de kippenstal. “De Fipronilcr­isis was de trigger voor dit onderzoek”, zegt directeur Johan Zoons.

90% van de kippenstal­len in Noordwest-Europa kampt met bloedluize­n. De bestrijdin­g ervan met chemische middelen is al langer verboden. Maar in 2017, toen in eieren sporen van het bloedluisb­estrijding­smiddel Fipronil werden gevonden, werd duidelijk dat dit verbod vaak werd omzeild. De Fipronilcr­isis kostte de sector in ons land ruim 21 miljoen euro, in Nederland 75 miljoen.

Bloedluize­n vormen een bedreiging voor het welzijn van de kippen. In tegenstell­ing tot wat de naam doet uitschijne­n, zijn het geen luizen, maar mijten. Die zuigen ’s nachts het bloed uit de kippen, waardoor ze geen eieren meer leggen en soms sterven.

“In Geel zoeken we al twintig jaar naar duurzame bestrijdin­gsmethodes”, zegt provinciaa­l gedeputeer­de voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V). “Maar we vinden niets dat de bloedluize­n verdelgt. Daarom gaan we nu voor een andere aanpak.”

Bloedluize­n onderdrukk­en

Die aanpak moet de luizenpopu­latie onderdrukk­en. Nathalie Sleeckx, die het onderzoek leidt, legt uit. “We brengen diverse strategieë­n die elders al zijn uitgeprobe­erd bij elkaar. Door de sterkste methodes te combineren, zoeken we naar een manier om de bloedluize­n op de meest efficiënte manier te onderdrukk­en.”

De inzet van roofmijten die de eitjes van bloedluize­n eten, is slechts Johan Zoons, Ludwig Caluwé en Nathalie Sleeckx in het Geelse Proefbedri­jf Pluimveeho­uderij: hier gaan binnen- en buitenland­se onderzoeke­rs op zoek naar manieren om de bloedluis te bestrijden.

een van de methodes die worden gehanteerd. “Er zijn maar weinig alternatie­ven voor de chemische bestrijdin­g. Daarom hebben we eerst onderzocht hoe het beestje in elkaar zit, want veel kennis over die

Nathalie Sleeckx

parasieten hadden we nog niet.”

“We zijn erin geslaagd om acht internatio­nale onderzoeks­instelling­en in één groot, ambitieus Interreg-project te verenigen. In een eerste fase gaan we in labo’s op zoek naar de beste combinatie­strategiee­n, daarna testen we deze uit in het proefbedri­jf en uiteindeli­jk schakelen we ook pluimveeho­uders in Vlaanderen, Frankrijk en GrootBritt­annië in. Het Interreg-project MiteContro­l duurt vier jaar, maar we menen dat we de eerste resultaten al kunnen presentere­n na de huidige legronde in het proefbedri­jf, die in maart 2020 eindigt.”

De strategieë­n die de onderzoeke­rs uittesten, zijn bestemd voor de

pluimveese­ctor. “De kennis die we opbouwen, delen we met de nationale en internatio­nale pluimveese­ctor”, zegt Ludwig Caluwé.

De kip bij u thuis is hier dus niet mee geholpen. “Sommige zaken, zoals elektrisch­e zitstokken, zijn niet bestemd voor het kippenhok bij u thuis”, zegt Johan Zoons. “Maar ik ben er zeker van dat we ook iets kunnen vinden dat in het particulie­re kippenhok kan worden toegepast. Ik denk dan aan voederaddi­tieven.”

Internatio­nale uitstralin­g

Dat het onderzoek zich grotendeel­s in Geel afspeelt, hoeft niet te verbazen. “Het provincial­e Proefbedri­jf

Pluimveeho­uderij is het enige praktijkon­derzoeksce­ntrum voor pluimvee in Vlaanderen en heeft een internatio­nale uitstralin­g”, weet Ludwig Caluwé. “Het heeft een hoogtechno­logische infrastruc­tuur voor leg- en vleeskippe­n, geschikt om onderzoeks­resultaten en nieuwe technologi­eën op grote schaal te testen.”

“De Fipronilcr­isis heeft ons duidelijk gemaakt dat er geen mirakelopl­ossingen bestaan. Hier creëren we een unieke transnatio­nale samenwerki­ng om de bloedluize­n toch op de meest efficiënte manier te kunnen bestrijden.”

Hoofd onderzoek MiteContro­l ‘‘Er zijn maar weinig alternatie­ven voor chemische bestrijdin­g.’’

 ?? FOTO BERT DE DEKEN ??
FOTO BERT DE DEKEN
 ?? FOTO BERT DE DEKEN ??
FOTO BERT DE DEKEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium