Ant­werp­se stu­dent sterft aan ge­vol­gen van ex­tre­me doop

Ge­recht opent on­der­zoek naar om­stre­den club Reu­ze­gom

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOORZIJDE PAGINA - SAM REYNTJENS DIRK COOSEMANS DEN­NIS VAN DAM­ME

Het ge­recht open­de vrij­dag een on­der­zoek naar de dood van San­da Dia (20) uit Ede­gem. De stu­dent bur­ger­lijk in­ge­ni­eur over­leed gis­te­ren­na­mid­dag aan de ge­vol­gen van een stu­den­ten­doop. Hij moest een gro­te hoe­veel­heid vis­saus drin­ken en in ijs­koud wa­ter zwem­men. De com­bi­na­tie van zout­ver­gif­ti­ging en on­der­koe­ling werd hem al­licht fa­taal. De ver­ant­woor­de­lij­ke club Reu­ze­gom ver­e­nigt Ant­werp­se stu­den­ten uit ge­goe­de krin­gen. Ze wei­gert al ja­ren het doop­char­ter te te­ke­nen. De be­trok­ke­nen ris­ke­ren straf­fen tot twin­tig jaar cel.

Wat al sinds woens­dag­avond werd ge­vreesd, is vrij­dag in de loop van de na­mid­dag waar­heid ge­wor­den. San­da Dia (20) uit Ede­gem is in het zie­ken­huis over­le­den. De com­bi­na­tie van een te­veel aan vis­saus en on­der­koe­ling werd hem wel­licht fa­taal. “Dat dit zo’n dra­ma­ti­sche af­loop kent, is ge­woon niet in woor­den te vat­ten”, zegt de va­der van een van de an­de­re stu­den­ten die er­bij wa­ren.

Leu­ven­se club Reu­ze­gom staat in het stu­den­ten­mi­li­eu be­kend als een ver­e­ni­ging met een bij­zon­der hard en streng toe­la­tings­ri­tu­eel. De club brengt uit­slui­tend Ant­werp­se stu­den­ten in Leuven sa­men en de mees­te le­den ko­men uit ge­goe­de fa­mi­lies. Om de club ex­clu­sief te hou­den, wor­den de toe­la­tings­proe­ven be­wust zwaar en wan­sma­ke­lijk ge­hou­den.

San­da Dia (20), een stu­dent bur­ger­lijk in­ge­ni­eur uit Ede­gem, en zijn vrien­den Christof M. (20) uit Zand­ho­ven en Vic­tor D. (19) uit Ho­ve wis­ten dus dat het niet be­paald een aan­ge­naam uit­stap­je ging wor­den, die woens­dag in een bos in Vor­se­laar. Maar dat de avond zo dra­ma­tisch ging ein­di­gen, had nie­mand ver­wacht.

Het was dins­dag­avond be­gon­nen in Leuven. Een groep van twin­tig club­le­den trok sa­men met de drie schach­ten naar blok­hut Car­don in Vor­se­laar. San­da en zijn twee vrien­den moesten proe­ven uit­voe­ren, zo­als bij­voor­beeld door een ijs­kou­de beek zwem­men. En on­der­tus­sen kre­gen ze de goor­ste din­gen te eten. Vol­gens on­ze in­for­ma­tie ging het om zo­wel hon­den- en kat­ten­voer als zelfs rat­ten­vlees. In het stu­den­ten­mi­li­eu wordt ook ge­zegd dat er te­ge­lij­ker­tijd op de drie schach­ten werd ge­ü­ri­neerd “om hen warm te hou­den”, maar voor­lo­pig wordt dat niet be­ves­tigd door het on­der­zoek.

De drie schach­ten moesten ook vis­saus drin­ken. Aan­van­ke­lijk had het par­ket het over vi­so­lie, maar aan­ge­no­men wordt nu dat het wel de­ge­lijk vis­saus was, een erg zou­te sub­stan­tie die on­der an­de­re in de Azi­a­ti­sche keu­ken vaak wordt ge­bruikt – we­l­is­waar in klei­ne por­ties. Vol­gens bron­nen zou­den de lei­ders van de club een bi­don van drie li­ter van het goed­je heb­ben ge­kocht. Na af­loop was die niet he­le­maal leeg, maar het is niet dui­de­lijk hoe­veel de ver­schil­len­de schach­ten er­van heb­ben ge­dron­ken.

Emo­ti­o­neel van de kaart

In de loop van de avond wer­den de drie schach­ten on­wel. Al snel bleek dat San­da er het ergst aan toe was. Hij werd eerst naar het zie­ken­huis in Mal­le ge­bracht en daar­na naar het Uni­ver­si­tair Zie­ken­huis Ant­wer­pen, in Ede­gem. Al bij zijn op­na­me daar was dui­de­lijk dat zijn toe­stand zeer ern­stig was en dat er slechts een klei­ne kans zou zijn dat hij het zou over­le­ven.

De com­bi­na­tie van een zou­tin­toxi­ca­tie met de on­der­koe­ling die hij had op­ge­lo­pen door in het wa­ter te lig­gen, wer­den hem vrij­dag­na­mid­dag fa­taal.

“Ik ken­de San­da als een enorm in­tel­li­gen­te, res­pect­vol­le ke­rel”, re­a­geert Ede­gems bur­ge­mees­ter Koen Met­su (N-VA). Ze wa­ren in het ver­le­den aan­ge­slo­ten bij de­zelf­de voet­bal­club.

Ook Christof M. en Vic­tor D. la­gen een tijd­je in het zie­ken­huis. Vic­tor D. werd vrij­dag­och­tend pas ont­sla­gen. Hij zal de ko­men­de da­gen wel nog me­di­ca­tie moe­ten blij­ven ne­men. Gis­te­ren kreeg ook hij te ho­ren dat zijn vriend was over­le­den.

“Hij is emo­ti­o­neel to­taal van de kaart”, zegt zijn va­der. “Die doop in Vor­se­laar moest het sluit­stuk wor­den van een maan­den­lang pro­ces om toe te tre­den tot de club. In die maan­den heb­ben mijn zoon en de twee an­de­re schach­ten el­kaar heel goed le­ren ken­nen. Vic­tor is zijn goe­de vriend kwijt en dat is op zich al moei­lijk te plaat­sen. Maar daar­naast is er ook het ge­ge­ven dat hij zelf door het oog van de naald is ge­kro­pen. We zul­len de ko­men­de we­ken moe­ten be­kij­ken hoe we dit ver­wer­ken, hoe we dit een plaats ge­ven.”

Of de man boos is op de lei­ding van Reu­ze­gom? “Ik zou er zo veel over kun­nen zeg­gen”, zucht hij. “Maar wat maakt dat uit, als je weet dat er ie­mand over­le­den is? Dit is zo dra­ma­tisch dat het niet in woor­den te vat­ten is. En ja, in de lei­ding van Reu­ze­gom zit­ten al­le­maal ke­rels die al vier jaar stu­de­ren en van wie je dus zou mo­gen ver­De

Va­der van Vic­tor D.

“Bij Reu­ze­gom zit­ten ke­rels die al vier jaar stu­de­ren en van wie je mag ver­wach­ten dat ze een do­sis ge­zond ver­stand heb­ben. Maar ook zij zijn in shock. En ze be­sef­fen waar ze voor staan.”

wach­ten dat ze al­le­maal wel een do­sis ge­zond ver­stand heb­ben. Maar zij heb­ben dit niet ge­wild. Ook zij zijn in shock. En ze be­sef­fen waar ze voor staan.”

Cel­straf

Of de fa­mi­lie ju­ri­di­sche stap­pen over­weegt, kan de va­der nog niet zeg­gen.

Bij Reu­ze­gom was vrij­dag, net als don­der­dag, nie­mand be­reik­baar voor com­men­taar.

Ook de fa­mi­lie van San­da Dia wens­te vrij­dag niet te re­a­ge­ren.

Aan­van­ke­lijk wer­den en­ke­le doop­mees­ters ver­hoord en weer vrij­ge­la­ten. Vrij­dag­och­tend werd een ge­rech­te­lijk on­der­zoek be­gon­nen en een on­der­zoeks­rech­ter aan­ge­steld. Er loopt nu een on­der­zoek naar het op­zet­te­lijk toe­die­nen van scha­de­lij­ke stof­fen en on­op­zet­te­lij­ke sla­gen en ver­won­din­gen met de dood tot ge­volg. In­dien de be­trok­ke­nen wor­den ver­oor­deeld, ris­ke­ren ze zwa­re cel­straf­fen tot twin­tig jaar.

FO­TO RR

Slacht­of­fer San­da Dia.

FO­TO RR

“Ik ken­de San­da Dia als een enorm in­tel­li­gen­te, res­pect­vol­le ke­rel”, zegt Ede­gems bur­ge­mees­ter Koen Met­su (N-VA), die in het ver­le­den aan­ge­slo­ten was bij de­zelf­de voet­bal­club als San­da.

FO­TO RR

De club­mas­cot­te, het big­ge­tje Spek­kie, wordt af­ge­scho­ten en dat wordt vro­lijk ge­deeld via so­ci­a­le me­dia.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.