Ex­tre­me do­pen niet meer uit te leg­gen

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND - Dirk Hen­drikx Re­dac­teur

Hoe kun je het als ou­der be­vat­ten dat je een kind ver­liest door een stu­den­ten­doop? Niet door een stom on­ge­val tij­dens zo’n doop, maar, vol­gens de eer­ste stand van het on­der­zoek, door de com­pleet door­ge­sla­gen op­drach­ten die tij­dens de doop aan de stu­den­ten wer­den ge­ge­ven.

Er is geen be­gin­nen aan om dat uit te leg­gen.

En dan ver­neem je dat de KU Leuven vo­rig jaar een char­ter op­stel­de om stu­den­ten­clubs en ver­e­ni­gin­gen te wij­zen op hun ver­ant­woor­de­lijk­heid bij do­pen en om mi­ni­ma­le gren­zen te stel­len. Met bij­voor­beeld de re­gel dat wie de doop or­ga­ni­seert zelf nuch­ter be­hoort te blij­ven. Daar valt toch iets voor te zeg­gen, nee? Maar clubs zo­als Reu­ze­gom wei­ge­ren dat dus te on­der­te­ke­nen. Een ge­rin­ge in­per­king van de vrij­heid om lek­ker wild en stu­den­ti­koos te­keer te gaan? Nee toch, doen we niet.

Het eni­ge al­ler­klein­ste mie­zer­tje troost dat uit het over­lij­den van de jon­ge­man uit Ede­gem ge­haald kan wor­den, is dat het met de­ze ar­ro­gan­tie nu toch echt wel fi­naal ge­daan moet zijn en dat bij el­ke doop een mi­ni­mum aan ge­zond ver­stand in acht wordt ge­no­men. En dat al­le clubs het char­ter te­ke­nen en er zich aan hou­den.

Het is met ex­tre­me doop­toe­stan­den zo­als met on­ver­doofd slach­ten of zon­der scru­pu­les dron­ken ach­ter het stuur krui­pen: het is niet meer van de­ze tijd. Niet dat het vroe­ger dan aan­vaard­baar was, maar ja, hoe ging dat toen. We leg­gen in dit soort za­ken ge­luk­kig vaak een voort­schrij­dend in­zicht aan de dag.

Er is niks mis met het idee van een doop, een ri­tu­eel waar­bij de nieuw­ko­mer moet be­wij­zen dat hij echt tot de club wil be­ho­ren en de oud­ge­dien­den daar, met een ze­ker leed­ver­maak, een pit­ti­ge op­ga­ve van ma­ken. Maar de tra­di­tie haalt soms na­re trek­ken van men­sen naar bo­ven, wat leidt tot za­ken als bruut machts­mis­bruik, groeps­dwang, ex­tre­me drank­ge­la­gen of ge­vaar­lij­ke toe­stan­den.

Een van de op­rich­ters van Reu­ze­gom was wij­len Hu­go Schiltz, de in 2006 over­le­den emi­nen­te po­li­ti­cus, ad­vo­caat en Vlaams-na­ti­o­na­list, een wel­spre­kend man die be­kend­stond voor zijn open geest en fijn­zin­nig­heid. Na zijn ja­ren aan het Xa­ve­ri­us­col­le­ge in Bor­ger­hout, waar hij nog even een roe­ping meen­de te heb­ben als pries­ter, trok hij naar Leuven voor stu­dies in de rech­ten, eco­no­mie en Tho­mis­ti­sche wijs­be­geer­te en richt­te er mee de Ant­werp­se club op. Hij heeft vast nooit in een bos vis­saus ge­voerd aan stu­den­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.