Mi­nis­ter wil over­leg

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND - (blg,wd)

Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs Hil­de Cre­vits (CD&V, fo­to) roept de af­ge­vaar­dig­den van stu­den­ten­clubs, ho­ge­scho­len en uni­ver­si­tei­ten bij zich voor over­leg. Dat liet ze vrij­dag via Twit­ter we­ten, vlak na de be­kend­ma­king van het over­lij­den van San­da Dia. “El­ke stu­den­ten­ver­e­ni­ging moet zich aan het char­ter hou­den”, al­dus een aan­ge­sla­gen Cre­vits.

Zo­wat vijf­tig Leu­ven­se fa­cul­teits­krin­gen en an­de­re stu­den­ten­ver­e­ni­gin­gen die aan­ge­slo­ten zijn bij de Leu­ven­se Over­koe­pe­len­de Kring­or­ga­ni­sa­tie (LOKO) ver­oor­deel­den in een ge­za­men­lij­ke me­de­de­ling even­eens “het on­ver­ant­woor­de ge­drag van stu­den­ten­club Reu­ze­gom”.

“We zijn zwaar ge­schokt en dis­tan­ti­ë­ren ons na­druk­ke­lijk van de­ze club en al­le an­de­re ver­e­ni­gin­gen die zul­ke prak­tijk to­le­re­ren.”

Het feit dat de­ze stu­den­ten­club het in 2013 door de po­li­tie, LOKO en Leu­ven­se on­der­wijs­in­stel­lin­gen op­ge­steld doop­char­ter niet wil te­ke­nen, kan voor de Leu­ven­se clubs ab­so­luut niet door de beu­gel. “Aan doop­prak­tij­ken die zich be­roe­pen op een lou­te­re car­te blan­che moet een ein­de ko­men.”

De or­ga­ni­sa­ties wij­zen er­op dat er zich sinds het op­stel­len van het char­ter geen in­ci­den­ten meer heb­ben voor­ge­daan bij de or­ga­ni­sa­ties die het on­der­te­ken­den.

FO­TO ISOPIX

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.