We pro­du­ce­ren steeds huis­hou­de­lijk af­val

En toch prop­pen we nog te veel her­bruik­ba­re za­ken bij het res­taf­val

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND - WERNER ROMMERS

De bood­schap dat we al­le­maal min­der af­val moe­ten pro­du­ce­ren, lijkt de­fi­ni­tief te zijn door­ge­dron­gen. Vo­rig jaar daal­de de to­ta­le hoe­veel­heid huis­hou­de­lijk af­val per Vla­ming met 19 kg, zo blijkt uit de of­fi­ci­ë­le jaar­cij­fers van OVAM. Ook het ge­wicht van de res­taf­val­zak is op­nieuw ge­daald, al zit­ten er in de door­snee vuil­nis­zak nog te veel za­ken die ei­gen­lijk te re­cy­cle­ren zijn.

De be­rich­ten over plas­tic ver­pak­kin­gen die ons mi­li­eu ver­vui­len, de cam­pag­nes te­gen het ach­te­loos weg­wer­pen van voed­sel­over­schot­ten, maar ook de in­span­nin­gen van be­drij­ven om min­der ver­pak­kings­ma­te­ri­aal te ge­brui­ken: ze lij­ken dan toch hun vruch­ten af te wer­pen.

In 2013 werd per Vla­ming in to­taal nog meer dan 520 kg huis­hou­de­lijk af­val in­ge­za­meld. Vo­rig jaar daal­de de af­val­berg per Vla­ming tot 469 kg. Dat is 19 kg min­der dan vo­rig jaar, en 51 kg min­der dan in 2013.

Di­gi­ta­li­se­ring

Die da­ling is voor een deel te dan­ken aan de af­na­me van bou­wen sloop­af­val en van pa­pier- en kar­ton­af­val. “Dat we min­der pa­pier­af­val pro­du­ce­ren, zou een ge­volg zijn van de di­gi­ta­li­se­ring en om­dat pa­pie­ren of kar­ton­nen zak­ken en boxen steeds meer wor­den her­ge­bruikt”, al­dus de Open­ba­re Af­val­stof­fen­maat­schap­pij OVAM.

Ons res­taf­val, het af­val dat niet se­lec­tief wordt op­ge­haald, daal­de even­eens naar 145 kg per Vla­ming, een da­ling van bij­na 5 kg in ver­ge­lij­king met het jaar voor­dien.

De ex­perts van OVAM schrij­ven de aan­hou­den­de da­ling deels toe aan de mi­ni­re­cy­cla­ge­par­ken die over­al in Vlaan­de­ren op­dui­ken, waar­door meer men­sen aan het

Jo­ke Schau­vlie­ge Mi­nis­ter van Leef­mi­li­eu (CD&V)

re­cy­cle­ren slaan en ze min­der af­val ach­te­loos in de res­taf­val­zak drop­pen. Mo­ge­lijk wordt nu een doel­groep aan­ge­spro­ken “die vroe­ger min­der werd be­reikt”, al­dus de on­der­zoe­kers.

Al­les kan be­ter

Toch moet het mo­ge­lijk zijn om die hoe­veel­heid res­taf­val nog ster­ker te be­per­ken. Over een heel jaar be­ke­ken ver­dwijnt per Vla­ming 110 kg in de res­taf­val­zak­ken. Maar on­der­zoek van OVAM wijst uit dat veel za­ken daar ei­gen­lijk niet in thuis­ho­ren, we­gens per­fect te re­cy­cle­ren.

Wan­neer we ons af­val vol­gens het boek­je zou­den sor­te­ren, zou­den we 49 kg min­der res­taf­val pro­du­ce­ren. Het gaat dan on­der meer om be­hoor­lijk wat pa­pier- en kar­ton­af­val dat nog steeds bij het res­taf­val be­landt, nog te veel kunst­stof­fen en ook nog een for­se hoe­veel­heid or­ga­nisch en bi­o­lo­gisch af­val, waar­van het me­ren­deel com­pos­teer­baar is.

Vlaams mi­nis­ter van Leef­mi­li­eu Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V) toont zich te­vre­den met de cij­fers, maar waar­schuwt te­ge­lijk dat “we er

“We moe­ten be­drij­ven nog meer over­tui­gen, zo­dat hun pro­duc­ten vol­le­dig te re­cy­cle­ren zijn.”

nog niet zijn”. Ze ver­wacht nog be­te­re re­cy­cla­ge­cij­fers door de uit­brei­ding van de pmd-zak van­af vol­gend jaar. “Om de af­val­berg nog ver­der te doen da­len, moe­ten we bo­ven­dien nog meer be­drij­ven over­tui­gen om hun pro­duc­ten zo­da­nig te ont­wer­pen dat ze vol­le­dig re­cy­cleer­baar zijn.”

FO­TO PHO­TO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.