Ant­werp­se dia­man­tairs: be­faamd in bui­ten­land, ver­guisd in Bel­gië

Ban­ken blij­ven wei­ge­ren om dia­mant­be­drij­ven te aan­vaar­den als klant

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND - CHRISTOF WILLOCX

Bel­gi­sche ban­ken blij­ven wei­ge­ren om dia­man­tairs te aan­vaar­den als klant. Een oplos­sing lijkt ver­af. “Dia­man­tairs wor­den nog al­tijd ge­kop­peld aan wit­was­prak­tij­ken en drugs­tra­fiek”, klinkt het.

De dia­mant­sec­tor is op in­ter­na­ti­o­naal vlak een van de eco­no­mi­sche uit­hang­bor­den van Ant­wer­pen. In ei­gen land kampt de sec­tor ech­ter met gro­te pro­ble­men. Sinds KBC on­der druk van de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie vier jaar ge­le­den be­gon met de af­bouw van haar Dia­mant­bank, kun­nen Ant­werp­se dia­man­tairs bij geen en­ke­le Bel­gi­sche bank nog een re­ke­ning ope­nen. Vaak zelfs niet voor een pri­vé­re­ke­ning, die niets te ma­ken heeft met het be­roep van dia­man­tair. Dia­man­tairs kun­nen bij­voor­beeld vaak geen le­ning af­slui­ten voor de aan­koop van een huis.

“Een ab­sur­de si­tu­a­tie”, zegt Koen Van­den­bempt, pro­fes­sor en dia­mant­spe­ci­a­list van de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen. “De Ant­werp­se dia­mant­sec­tor heeft een ui­terst be­trouw­ba­re re­pu­ta­tie in het bui­ten­land. Van el­ke hon­derd ste­nen die we­reld­wijd uit de grond wor­den ge­haald, pas­se­ren er 84 in Ant­wer­pen. Maar in ei­gen land kan een dia­man­tair geen zicht­re­ke­ning ope­nen.”

Lo­ze be­lof­te

Net voor de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen kon­dig­de mi­nis­ter van Eco­no­mie Kris Pee­ters (CD&V) op het ver­kie­zings­de­bat van de dia­mant­sec­tor noch­tans aan dat er een voor­ak­koord was waar­bij gro­te ban­ken dia­man­tairs zou­den aan­vaar­den als klant. Dat ble­ken lo­ze woor­den. Vijf maan­den na de aan­kon­di­ging is er van een ak­koord geen spra­ke.

“Het wets­ont­werp is in be­spre­king, maar de uit­wer­king is ver­re van rond”, klinkt het te­gen­woor­dig op zijn ka­bi­net. Een top­fi­guur uit de fi­nan­ci­ë­le sec­tor ziet de si­tu­a­tie som­ber in. “Het pro­bleem is dat dia­man­tairs nog al­tijd wor­den ge­kop­peld aan wit­was­prak­tij­ken en drugs­tra­fiek”, al­dus de top­fi­guur. “Het kost veel in­span­nin­gen om na te gaan waar het geld van een dia­man­tair pre­cies van­daan komt. De bank ris­keert een mil­jar­den­boe­te als er iets fout loopt. Stel dat geld van par­tij A naar par­tij­en B, C en D gaat en daar­na te­recht­komt bij bij­voor­beeld KBC, dan moet KBC heel pre­cies kun­nen na­gaan waar dat geld heeft ge­ze­ten. Daar is veel per­so­neel voor no­dig. In Ne­der­land heeft ING een boe­te van 775 mil­joen eu­ro be­taald om­dat het te wei­nig per­so­neel zou heb­ben in­ge­zet om du­bi­eu­ze klan­ten en ver­dach­te geld­stro­men te con­tro­le­ren. Bel­gi­sche ban­ken wil­len die­zelf­de boe­te niet ris­ke­ren.”

Om­slach­tig via In­dia

In­tus­sen kun­nen Bel­gi­sche dia­man­tairs voor­al te­recht bij In­di­a­se ban­ken. “Maar bij die ban­ken gaat al­les op pa­pier. Zij doen niet aan in­ter­net­ban­kie­ren”, klinkt het bij een be­lang­rij­ke stem in de sec­tor. “Dat is al­le­maal heel om­slach­tig, en de trans­ac­tie­kos­ten zijn veel ho­ger.”

Is er dan echt geen oplos­sing? “Ja­wel, maar dan moet de prijs van dia­mant wor­den be­schre­ven door on­af­han­ke­lij­ke par­tij­en”, zegt Van­den­bempt. “Ana­lis­ten kun­nen van­daag de prijs van goud vol­gen, maar niet die van dia­mant, om­dat er geen al­ge­me­ne prijs wordt vast­ge­steld. Als dat wel ge­beurt, wordt in­ves­te­ren in dia­mant min­der ri­si­co­vol. Maar zo­lang de twee groot­ste dia­mant­win­nings­be­drij­ven De Beers en Al­ro­sa daar niet mee ak­koord gaan, zal het er niet van ko­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.