Mees­ter­stra­teeg of stun­te­len­de ban­ge­rik?

De ba­lans na een be­wo­gen week van Char­les Mi­chel

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - POLITIEK -

“Ik ben eer­ste mi­nis­ter en ik ga naar Mar­ra­kesh.” Char­les Mi­chel (MR) won don­der­dag geen prijs voor dui­de­lijk­heid. Maar van­daag is hij nog wél pre­mier, zelfs na da­gen van cha­os, wis­sel­meer­der­he­den en har­de woor­den. Kroop hij door het oog van de naald of had hij een uit­ge­kiend strijd­plan? Na de meest be­wo­gen po­li­tie­ke week van zijn pre­mier­schap ma­ken waar­ne­mers de ba­lans op.

Mees­ter­stra­teeg

Mi­chel kent de lec­tuur van Ma­chi­a­vel­li, con­clu­deert be­gro­tings­ex­pert Her­man Mat­thijs (VUB, UGent). “Hij heeft don­der­dag een toe­spraak ge­ge­ven waar­bij nie­mand wist wat hij be­doel­de. En dat was de be­doe­ling.” Dat ma­chi­a­vel­lis­me zorg­de er­voor dat no­ta be­ne de op­po­si­tie zijn re­ge­ring heeft ge­red, vindt Mat­thijs. Ach­ter die ver­war­ren­de toe­spraak zat dus een stra­te­gie, vindt ook po­li­ti­co­loog Da­ve Si­nar­det (VUB). “Al die woor­den wa­ren zorg­vul­dig uit­ge­ko­zen”, zegt hij. “Hij ba­lan­ceert tus­sen het op­ei­sen van lei­der­schap en het bij el­kaar hou­den van de re­ge­rings­ploeg. Maar het be­lang­rijk­ste is dat zijn re­ge­ring niet valt, wat het beeld zou be­ves­ti­gen van de ka­mi­ka­ze­re­ge­ring. Als Mi­chel daar­bij het beeld kan ver­mij­den dat hij zou bui­gen voor N-VA, is dat voor hem des te be­ter.”

Ei­gen­lijk heeft Mi­chel zijn po­si­tie in ere ge­steld. “Na­dat hij dins­dag had aan­ge­kon­digd dat hij een wis­sel­meer­der­heid zou zoe­ken, leek hij te clas­hen met N-VA. Maar don­der­dag kwam hij te­rug als pre­mier die bo­ven de drie ru­zie­ma­ken­de Vlaam­se par­tij­en staat”, zegt Si­nar­det.

De Frans­ta­li­ge jour­na­list Olivier Mou­t­on be­speurt een lan­ge­ter­mijn­vi­sie. “Zijn stra­te­gie is al­tijd ge­weest om min­stens twee le­gis­la­tu­ren te re­ge­ren zon­der so­ci­a­lis­ten”, zegt hij. “Daar­om wil hij zijn co­a­li­tie red­den. Het eni­ge al­ter­na­tief voor N-VA zijn PS en Eco­lo. Dat maakt de her­vor­min­gen die MR wil veel moei­lij­ker.”

Stun­te­len­de ban­ge­rik

Po­li­tiek ana­list No­ël Slan­gen is stel­lig: “Zijn tekst was cha­o­tisch, ook taal­kun­dig. Die was dui­de­lijk niet goed voor­be­reid.” Vol­gens Slan­gen heeft de pre­mier zijn mo­men­tum ge­mist om kla­re wijn te schen­ken. “Hij twij­fel­de en had schrik om ju­ri­di­sche fou­ten te zeg­gen. Zijn co­a­li­tie­part­ners wa­ren not amu­sed, zijn pa­niek­re­ac­tie straal­de geen lei­der­schap uit.”

Ook po­li­ti­co­loog Carl De­vos (UGent) vond de bood­schap van de pre­mier “hoogst on­be­grij­pe­lijk en vaag”. En met zijn toe­spraak dins­dag “schiep Mi­chel een ge­vaar­lijk pre­ce­dent. Hij sol­li­ci­teer­de naar een al­ter­na­tie­ve meer­der­heid zon­der de groot­ste par­tij van het land. Dat is his­to­risch on­ge­zien. Daar­mee nam hij een im­mens ri­si­co. Want waar­om zou­den toe­kom­sti­ge pre­miers niet va­ker wis­sel­meer­der­he­den op­zoe­ken? Zo legt hij de nood aan con­sen­sus naast zich neer.”

Veel stra­te­gie zit daar niet ach­ter, denkt De­vos. “Ie­der­een im­pro­vi­seert, om­dat dit een on­uit­ge­ge­ven si­tu­a­tie is. Maar ik be­grijp Mi­chel wel. Nie­mand wil de stek­ker in han­den heb­ben.”

Ook Slan­gen legt mild­heid aan de dag. “We on­der­schat­ten hoe­zeer Mi­chel ach­ter­om moet kij­ken. Hij staat als eni­ge Frans­ta­li­ge par­tij in de re­ge­ring on­der druk in Wal­lo­nië, heeft de Brus­sel­se ver­kie­zin­gen ver­lo­ren en la­veert bin­nen zijn par­tij tus­sen zijn ei­gen clan en die van Di­dier Reyn­ders.”

En dan maakt een lei­der wel eens ra­re spron­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.