“Aan­ma­ning ge­ge­ven om al­les in or­de te bren­gen”

Stad voert con­tro­les uit bij ge­con­tes­teer­de win­kel Sli­gro

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND - CHRISTOPH MEEUSSEN

Sli­gro-ISPC, de re­cent ge­o­pen­de ho­re­ca­groot­han­del, heeft in­tus­sen toch con­tro­leurs over de vloer ge­had van de stad Ant­wer­pen. Daar­bij werd een aan­ma­ning uit­ge­schre­ven om zich in re­gel te stel­len. Bij Sli­gro doet men daar­voor het no­di­ge, klinkt het.

En­ke­le we­ken ge­le­den be­richt­ten we dat de bouw­ver­gun­ning van Sli­gro-ISPC, een nieu­we win­kel van de Ne­der­land­se groep aan het Straats­burg­dok, ver­nie­tigd werd. Sli­gro was ech­ter toch aan de bouw be­gon­nen, on­danks ju­ri­di­sche

Ru­di Pe­tit-Jean

CEO Sli­gro

“Al­les is con­form de richt­lij­nen uit­ge­voerd. We doen het no­di­ge om on­ze ver­gun­ning te­rug te krij­gen.”

pro­ce­du­res van be­drij­ven en om­wo­nen­den. De ver­nie­tig­de bouw­ver­gun­ning be­te­ken­de ook een ge­schors­te mi­li­eu­ver­gun­ning.

Vol­gens te­gen­stan­ders mocht de win­kel dan ook niet open­gaan, maar eind no­vem­ber vond toch een groot ope­nings­feest plaats. Ze ke­ken in de tus­sen­tijd naar de stad Ant­wer­pen om te hand­ha­ven.

Con­tro­le plaats­ge­von­den

De stad “be­stu­deer­de het ar­rest” en voer­de de­ze week een con­tro­le

Mar­ge

“Een ge­meen­te kan in­spec­teurs stu­ren”, zegt hoog­le­raar Om­ge­vings­recht Ber­nard Van­heus­den (UHas­selt). “In de prak­tijk zal men wach­ten tot de pro­vin­cie een nieu­we be­slis­sing heeft ge­no­men. De in­spec­teurs kun­nen een aan­ma­ning en dus wat tijd ge­ven om zich in re­gel te stel­len, we­ten­de dat de pro­vin­cie zich op­nieuw zal uit­spre­ken. Ook kan men kie­zen om een pro­ces-ver­baal op te ma­ken, dat naar het Open­baar Mi­nis­te­rie gaat.”

“Af­gaan­de op het ar­rest dat be­gin no­vem­ber af­ge­spro­ken werd: de de­pu­ta­tie zal de ver­keers­hin­der veel be­ter moe­ten mo­ti­ve­ren, al ga ik er­van uit dat ze de­zelf­de be­slis­sing zal ne­men. Stel dat er een de­fi­ni­tie­ve wei­ge­ring komt, dan moet de rech­ter oor­de­len. Af­bre­ken is een laatste red­mid­del, maar ook een com­pen­sa­tie kan bij­voor­beeld.”

Bij Sli­gro er­kent men dat er con­tro­leurs zijn langs­ge­weest. “Al­les is con­form de richt­lij­nen uit­ge­voerd. We doen het no­di­ge bij de de­pu­ta­tie om de ver­gun­ning die we had­den te­rug te krij­gen”, re­a­geert CEO Ru­di Pe­tit-Jean.

FO­TO JO­RIS HERREGODS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.