Blau­we bal­len voor een man­ne­lij­ke kerst

Ook kitsch, groen, ro­man­tiek en Scan­di­na­vië zijn dit jaar trends

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND - SYL­VIA MARIËN

Wie kerst­bo­men en toe­be­ho­ren ver­koopt, mag een top­week­end ver­wach­ten. De mees­te men­sen la­ten tra­di­ti­o­neel eerst Sin­ter­klaas pas­se­ren, maar dan gaan de rem­men los. “Er zijn kerst­fans die de kerst­boom elk jaar an­ders op­tui­gen”, ho­ren we in Tuin­cen­ter Claes in Ede­gem. “Dit jaar is stoer en man­ne­lijk dé trend.”

Blau­we en ko­pe­ren bal­len, hou­ten ver­sier­sels, die­ren­vel­len en mis­schien ook een vuur­korf voor bui­ten: zo vier je dit jaar een man­ne­lij­ke kerst. “Het stoe­re win­ter­the­ma is dé trend dit jaar”, toont Ni­co­le Claes van Tuin­cen­ter Claes in Ede­gem. “En het ver­koopt goed voor­lo­pig. Maar de gro­te toe­loop ver­wach­ten we dit week­end, wan­neer de mees­te men­sen met hun kerst­boom aan de slag gaan.”

We lo­pen langs een sfeervol ge­dek­te ta­fel in na­tuurt­he­ma met ro­buus­te va­zen en pot­ten. En­ke­le mag­no­li­a­tak­ken met tus­sen­in goud­ge­kleurd as­pa­ra­gus vor­men een al­ter­na­tie­ve kerst­boom. “Na kerst haal je de bal­len er­uit en kun je die sfeer­bren­gers in je in­te­ri­eur la­ten staan.”

Een twee­de nieu­wig­heid dit jaar is het kit­sche­ri­ge cir­cus­the­ma. “Flik­ke­ren­de lamp­jes, ve­ren, Ve­ne­ti­aan­se mas­kers en ro­de, paar­se en gou­den bal­len be­zet met pail­let­ten”, legt Claes uit. “Je moet er­voor zijn...”

Wat ver­der in Claes’ kerst­dorp be­lan­den we in een cha­let die de toon zet voor een veel rus­ti­ger trend: groen. Va­rens, bloe­men en vo­gels in de kerst­boom, groen op groen. De na­maak­boom ziet er haast le­vens­echt uit, en voelt rub­ber­ach­tig aan. Af­han­ke­lijk van de groot­te gaan de prij­zen tot 365 eu­ro voor een boom van 228 cm.

Goed­ko­pe­re nep­bo­men – en het ver­schil zie je goed – kos­ten tus­sen 35 en 110 eu­ro on­ge­veer. “De kunst bij een kunst­boom is om al­le tak­ken vol­le­dig uit te plooi­en”, legt Claes uit. “Ik kwam eens bij ie­mand die dat niet had ge­daan. Dat ziet er echt niet uit.”

Nog een pro­mi­nent the­ma is de ro­man­ti­sche kerst – denk: pas­tel­ro­ze bal­len, wit­te en­gel­tjes en ou­der­wet­se knuf­fel­be­ren. En de Scan­di­na­vi­sche kerst, rood en wit: kerst­man­ne­tjes, zuur­stok­ken en Christ­mas stoc­kings (kerst­sok­ken) om aan de haard te han­gen.

In­spi­ra­tie in Ne­der­land

“Elk jaar in ja­nu­a­ri gaan we bij de groot­han­dels in Ne­der­land in­spi­ra­tie op­doen voor Kerst­mis van dat jaar”, ver­telt Claes. “Dus na on­ze kerst­pe­ri­o­de hier ma­ken we ons weer op voor kerst vol­gend jaar. Elk jaar zor­gen we er­voor dat er voor elk wat wils is. Hoe voller wij on­ze kerst­bo­men ver­sie­ren, des te voller doen on­ze klan­ten het ons na. Er zijn zelfs men­sen die el­ke win­ter hun kerst­de­co­ra­tie ver­nieu­wen.”

Claes’ le­ven­de kerst­bo­men ko­men uit De­n­e­mar­ken en uit de Kem­pen. Een Nord­mann kost rond de 50 eu­ro, een ge­wo­ne blau­we spar 15 eu­ro. Maar er zijn heel wat soor­ten te ver­krij­gen. “Elk jaar ver­ko­pen we er et­te­lij­ke dui­zen­den”, zegt Claes, die ove­ri­gens thuis vaak geen kerst­boom zet. “Vroe­ger wel, voor de kin­de­ren. Maar nu zit ik al dag in dag uit sinds be­gin no­vem­ber in de kerst­sfeer. Dan heb je ’t op den duur wel ge­had.” “Zet een kerst­spar of -den niet ab­rupt in een war­me woon­ka­mer, maar laat hem eerst wat aan­pas­sen in de ga­ra­ge of ber­ging”, ad­vi­seert Wim Hout­mey­ers van boom­kwe­ke­rij en plan­ten­cen­trum Hout­mey­ers in Laak­dal. “Een spar heeft ove­ri­gens kor­te scher­pe naal­den, een den lan­ge naal­den. De po­pu­lai­re Nord­mann-kerst­bo­men zijn eer­der den­nen dan spar­ren. Ze heb­ben het voor­deel dat ze ook be­ne­den hun tak­ken blij­ven be­hou­den, dat is het mooist als je ze daar­na in de tuin plant. Ook dan: eerst van de woon­ka­mer naar een ‘tus­sen­sta­ti­on’, en dan pas naar bui­ten. Voorts hou je een kerst­boom best goed voch­tig, geef ‘m ge­re­geld vers wa­ter. En hou ‘m liefst van de vloer­ver­war­ming af.” Kerst­bo­men die we nu in huis ha­len, zijn meest­al zes jaar oud. De kerst­boom (met kluit dus, niet af­ge­zaagd) in de tuin plan­ten en jaar na jaar op­nieuw ge­brui­ken (tot hij te groot is), is een duur­za­me keu­ze. Wie voor een af­ge­zaag­de boom kiest: die ver­bran­den is ver­vui­lend, la­ten ver­hak­se­len is een be­te­re op­tie. Wie aan eco­lo­gie hecht, kiest best ook voor een lo­ka­le kwe­ker. Een kunst­boom kan even­wel de duur­zaams­te keus zijn, toch als we hem ve­le ja­ren ge­brui­ken.

FO­TO'S DIRK KERSTENS

Ve­ren en Ve­ne­ti­aan­se mas­kers in de kerst­boom. Kerst­man­ne­tjes uit Scan­di­na­vië. Blau­we en ko­pe­ren bal­len en hou­ten ver­sier­sels voor een stoe­re kerst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.