Mon­ster­claim van aan­ne­mer op komst?

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND - (cm, svw)

Con­flict rond wer­ken aan Ant­werp­se Lei­en

De stad Ant­wer­pen, De Lijn en het Agent­schap We­gen en Ver­keer (AWV) zou­den een claim tot wel 150 mil­joen eu­ro ris­ke­ren van­we­ge een aan­sle­pend con­flict rond de wer­ken aan de Lei­en. De par­tij­en los­sen wei­nig over de kwes­tie.

HOE BE­GON­NEN DE PRO­BLE­MEN?

Al en­ke­le ja­ren wordt er ge­werkt aan de Noorderlijn, een groot­scha­lig pro­ject met on­der meer de heraan­leg van de noor­de­lij­ke Lei­en, de ver­nieu­wing van Operaplein en F. Roo­se­velt­plaats, en daar­on­der een nieuw pre­me­tro­sta­ti­on. Dat zou in sep­tem­ber 2018 ope­nen. Maar on­der meer om­dat er ob­sta­kels in de on­der­grond wer­den aan­ge­trof­fen, kwam er een jaar uit­stel.

WAAR­OVER WORDT NU GE­DIS­CUS­SI­EERD?

De nv TramCon­trac­tors (de Ne­der­land­se bouw­groep Ko­nin­lij­ke BAM en Co­fe­ly Fa­bri­com) werd in 2015 aan­ge­steld door Noorderlijn (De Lijn, AWV en de stad Ant­wer­pen) om voor een be­drag van 200 mil­joen eu­ro het ont­werp, de bouw, de pre­fi­nan­cie­ring en het on­der­houd van het pro­ject uit te voe­ren. Maar al met­een bra­ken er twis­ten uit over wat het ont­werp pre­cies in­hield. De over­he­den vin­den dat de aan­ne­mer het vol­le­di­ge ont­werp voor zijn re­ke­ning moet ne­men, maar die vindt dat de stad een ba­sis­ont­werp met de ar­chi­tect had moe­ten op­stel­len. Door het ont­bre­ken van een ba­sis­ont­werp zou­den er pro­ble­men bij de uit­voe­ring zijn ont­staan, wat voor bij­ko­men­de kos­ten zorg­de.

WAT MOET ER NU GE­BEU­REN?

TramCon­trac­tors wil naar ver­luidt de ex­tra kos­ten te­rug­vor­de­ren. De Tijd ver­meldt be­dra­gen tu­sen de 120 en 150 mil­joen eu­ro. Een dag­vaar­ding is er (nog) niet, wel zijn er spe­cu­la­ties dat de BAM bluf­po­ker zou wil­len spe­len om het on­der­ste uit de kan te ha­len.

Ant­werps mo­bi­li­teits­sche­pen Koen Ken­nis (N-VA) houdt de lip­pen op el­kaar. “Door de con­trac­tu­e­le be­pa­lin­gen kan ik hier niets over zeg­gen. We blij­ven wel in ge­sprek met de be­trok­ke­nen in dit dos­sier.”

“Ju­ri­di­sche claims? Dat is niet aan de or­de”, be­weert Ar­no Pronk, woord­voer­der van de Ne­der­land­se bouw­groep. “70% van het pro­ject is nu af­ge­rond. We wer­ken hard ver­der en zijn in con­struc­tief over­leg over de kos­ten en de ti­ming.”

FO­TO NOORDERLIJN

Het is nog niet voor mor­gen, de her­o­pe­ning van pre­me­tro­sta­ti­on Ope­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.