Pant­ser­voer­tui­gen te­gen pe­tan­que­bal­len

Frank­rijk maakt zich op voor dag van “zwaar ge­weld”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND - KRI­S­TOF SIMOENS

Wie dit week­end niet ab­so­luut in Pa­rijs moet zijn, blijft be­ter thuis. Dat is het op­mer­ke­lij­ke reis­ad­vies van Bui­ten­land­se Za­ken in Brussel. Pa­rijs dreigt een slag­veld te wor­den nu dui­zen­den ‘ge­le hes­jes’ voor de vier­de za­ter­dag op rij op straat ko­men. Een do­zijn pant­ser­wa­gens en 8.000 man­schap­pen staan klaar om in te grij­pen.

In Pa­rijs zit de schrik er goed in. On­danks toe­ge­vin­gen van pre­mier Phi­lip­pe – de zo ver­guis­de brand­stof­taks die het vuur aan de lont stak, is tot min­stens 2020 uit­ge­steld – ko­men de gi­lets jau­nes za­ter­dag op­nieuw op straat. De staats­vei­lig­heid heeft weet van een “mo­bi­li­sa­tie van ui­terst rechts, dat droomt van re­vo­lu­tie, en ul­tra­links, dat de to­ta­le op­stand pre­dikt”.

De re­ge­ring be­reidt zich voor op “zwaar ge­weld” en heeft in heel Frank­rijk liefst 89.000 agen­ten en gen­dar­mes ge­mo­bi­li­seerd, van wie 8.000 in Pa­rijs. Voor het eerst zul­len er zelfs pant­ser­voer­tui­gen in de Fran­se hoofd­stad op­dui­ken om de man­schap­pen te “be­scher­men te­gen pro­jec­tie­len, mo­lo­tov­cock­tails en pe­tan­que­bal­len”, zo­als de di­rec­teur van de na­ti­o­na­le gen­dar­me­rie het ver­woord­de.

Sport­wed­strij­den en an­de­re eve­ne­men­ten zijn af­ge­schaft, win­kels op de Champs-Ely­s­ées be­vei­li­gen hun vi­tri­nes, de luxe- wa­ren­hui­zen Prin­temps en Ga­le­ries La­fay­et­te blij­ven ge­slo­ten en zelfs de Eif­fel­to­ren gaat dicht.

Pre­mier Phi­lip­pe vraagt de Fran­sen met aan­drang om thuis te blij­ven. Een bood­schap die ook in Brussel niet in do­ve­mans­oren valt. Bui­ten­land­se Za­ken pas­te haar reis­ad­vies al aan. Ge­zien de ex­plo­sie­ve toe- stand “moe­di­gen we de rei­zi­gers aan om hun ver­blijf in de Fran­se hoofd­stad dit week­end uit te stel­len.” Wie er niet on­der­uit kan, krijgt het dwin­gen­de ad­vies om “ze­ker niet naar sym­bo­li­sche plaat­sen en an­de­re toe­ris­ti­sche ge­bie­den te gaan.” Brussel vraagt om ook in an­de­re ste­den voor­zich­tig te zijn.

Slecht nieuws voor Ma­cron

Reis­or­ga­ni­sa­ties TUI en Tho­mas Cook/Nec­ker­mann bie­den klan­ten die dit week­end een ci­ty­trip naar Pa­rijs had­den ge­boekt, de mo­ge­lijk­heid om die kos­te­loos te an­nu­le­ren – met te­rug­be­ta­ling – of te ver­plaat­sen.

Dat het pro­test van de ge­le hes­jes maar niet gaat lig­gen, is zeer slecht nieuws voor pre­si­dent Ma­cron. Diens po­pu­la­ri­teit is sinds de­ze week on­der die van zijn voor­gan­ger Hol­lan­de ge­zakt. Ana­lis­ten vre­zen dat de Eu­ro­pe­se ver­kie­zin­gen van mei zul­len uit­draai­en op een re­fe­ren­dum pro of con­tra Ma­cron. Som­mi­gen stel­len on­om­won­den dat de ster­ren voor Ma­ri­ne Le Pen nog nooit zo gun­stig heb­ben ge­staan.

Er wor­den zelfs al pa­ral­lel­len ge­trok­ken met de Fran­se Re­vo­lu­tie van 1789, die vier jaar la­ter de kop kost­te van ko­ning Lo­de­wijk XVI. Toe­val of niet: Ma­crons ambts­ter­mijn loopt – nor­maal – af in 2022. Dat is bin­nen vier jaar.

FO­TO REU­TERS

An­ne­gret Kramp-Kar­ren­bau­er neemt de lei­ding van de CDU over van An­ge­la Mer­kel.

FO­TO EPA-EFE

De Fran­se staats­vei­lig­heid ver­wacht van­daag een mo­bi­li­sa­tie van zo­wel ui­terst rechts als ul­tra­links.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.