From Sy­ria With Lo­ve opent pop-up op Ko­ren­markt

Kook­pro­ject voor vluch­te­lin­gen palmt van­af ja­nu­a­ri The Box in

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - DOMINIQUE PIEDFORT www.fsy­riawlo­ve.com, 0473.68.77.01, in­[email protected]­sy­ria­wit­hlo­ve.com

From Sy­ria With Lo­ve opent in ja­nu­a­ri een pop-upres­tau­rant op de Ko­ren­markt in Me­che­len. Het con­cept van Ya­ra Al-Adib (28) waar­bij – voor­na­me­lijk Sy­ri­sche – vrou­wen sa­men eten be­rei­den en ver­ko­pen, heeft al een vas­te plek in Ant­wer­pen. Als de ge­rech­ten aan­slaan, wil de ini­ti­a­tief­neem­ster een twee­de ves­ti­ging ope­nen in de Dij­le­stad.

Ya­ra Al-Adib vlucht­te als kind met haar fa­mi­lie van Sy­rië naar Koe­weit. Het ge­zin strand­de uit­ein­de­lijk in Eu­ro­pa. Ze stu­deer­de in Mil­aan en kwam voor een so­ci­aal pro­ject in Se­raing te­recht. Van die Waal­se stad ging het rich­ting Ant­wer­pen. Daar start­te Ya­ra ruim twee jaar ge­le­den met het kook­pro­ject voor vluch­te­lin­gen From Sy­ria With Lo­ve.

Dat ken­de een door­braak via de keu­ken van de Aren­berg­schouw­burg. “Sy­ri­sche vrou­wen sa­men la­ten ko­ken, ze met el­kaar la­ten pra­ten, dat leek me goed voor hun zelf­beeld. Ze voel­den zo ook dat ze iets bij­droe­gen tot de­ze maat­schap­pij. Dat ze niet al­leen als een last wor­den be­schouwd. Een moe­der met meer zelf­ver­trou­wen, is goed voor ie­der­een in het ge­zin”, ver­tel­de Al-Adib bij de op­start.

Bor­ger­hout

De droom was een ei­gen zaak en dank­zij een suc­ces­vol­le crowd­fun­ding was het in april van dit jaar zo­ver. In een pand in de Git­scho­tel­lei in Bor­ger­hout vond de ca­te­ring­zaak met een ta­ke-away en work­shops een on­der­ko­men. Het doel is niet al­leen om Sy­ri­sche vrou­wen uit een iso­le­ment te ha­len. “Naar mij kij­ken ze als ie­mand die vrij en breed­den­kend is, maar zo zijn we ei­gen­lijk al­le­maal. Ik wil de kijk van Bel­gen op Sy­ri­ërs ver­an­de­ren. Je moet we­ten dat het niet van­zelf­spre­kend is om je hier als mi­grant on­mid­del­lijk te in­te­gre­ren. Ik wil twee we­rel­den met el­kaar ver­bin­den en dat kan ik het bes­te doen met eten en ko­ken. De Sy­ri­sche keu­ken is rijk en ge­zond, met veel ver­se groen­ten. Maar nie­mand kent die.”

De Git­scho­tel­lei is niet be­paald hart­je Ant­wer­pen, maar toch sloeg het con­cept aan. Ook met dank aan veel me­dia-aan­dacht, on­der meer via een re­por­ta­ge in het Eén-pro­gram­ma Ie­der- een Be­roemd. En nu volgt er dus een uit­brei­ding rich­ting Me­che­len. “Het plan is om in ja­nu­a­ri een pop-up te ope­nen. Dat wordt een sa­men­wer­king met de vzw Mest uit Me­che­len die star­ten­de on­der­ne­mers helpt. Dit wordt een pro­ject voor nieuw­ko­mers.”, meldt Al-Adib. “De pop-up zal tot maart lo­pen in een pand op de Ko­ren­markt (The Box, nr. 17). We zijn nu vol­op be­zig hier­voor men­sen aan te wer­ven, om een klei­ne ploeg sa­men te stel­len. Het is de be­doe­ling dat die men­sen uit Me­che­len ko­men.”

In Ant­wer­pen zijn voor­al Sy­ri­sche vrou­wen aan de slag. Wor­den dat ook de chefs in Me­che­len? “We kij­ken voor­al naar vrou­wen, zij er­va­ren nog al­tijd de mees­te moei­lijk­he­den. Maar ze hoe­ven niet per se uit Sy­rië te ko­men. We wer­ken ook sa­men met vluch­te­lin­gen uit Irak en Pa­les­ti­na.”

Res­tau­rant en work­shops

Ya­ral Al-Adib hoor je niet kla­gen over de Ant­werp­se ves­ti­ging. Toch kijkt ze uit naar die in Me­che­len. “In Ant­wer­pen gaan de za­ken goed. We zijn daar nu vol­op be­zig met de voor­be­rei­ding voor kerst en nieuw­jaar. Er ko­men heel wat be­stel­lin­gen van ge­zin­nen bin­nen. Ik ben wel blij met de kans die we nu in Me­che­len krij­gen. Ik denk dat het kli­maat daar be­ter is voor ons con­cept. Ik voel daar meer ‘em­po­wer­ment’ en min­der ra­cis­me rich­ting nieuw­ko­mers.” Wan­neer we nog op­mer­ken dat Me­che­len niet voor­komt in de sta­tis­tie­ken rond Sy­ri­ëstrij­ders, re­a­geert ze met po­si­tief on­ge­loof. “Wow, dat wist ik zelfs niet...”

Ook op een an­der vlak no­teert ze nu al ver­schil­len tus­sen Ant­wer­pen en Me­che­len. “In on­ze zaak in Bor­ger­hout is er geen plaats voor een res­tau­rant. Dat kan in Me­che­len wel. In het pand op de Ko­ren­markt was ook een res­tau­rant ge­ves­tigd. Het zal geen per­ma­nent res­tau­rant wor­den. Wel zul­len we naast de ca­te­ring een paar avon­den ope­nen met ge­rech­ten uit de Sy­ri­sche keu­ken. Ook zul­len we work­shops or­ga­ni­se­ren. Dat pro­be­ren we al­le­maal te com­bi­ne­ren met de zaak in Ant­wer­pen.”

En wat als From Sy­ria With Lo­ve een hit wordt in Me­che­len? “Als het aan­slaat, is het ze­ker de be­doe­ling om ons dan ook in Me­che­len te ves­ti­gen. Dat zou ik heel fijn vin­den. From Sy­ria With Lo­ve is wel een klei­ne, hech­te fa­mi­lie. Dat moet zo blij­ven.”

Ya­ra Al-Adib Opricht­ster From Sy­ria With Lo­ve ‘‘Ik denk dat het kli­maat in Me­che­len be­ter is voor ons con­cept. Ik voel daar meer ‘em­po­wer­ment’ en min­der ra­cis­me.’’

FO­TO WIM HEN­DRIX

Ya­ra Al-Adib (streep­jes­trui) met en­ke­le me­de­wer­kers in Ant­wer­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.