“Er wa­ren drie goe­de kan­di­da­ten voor laatste twee sche­pen­amb­ten”

Nieuw sche­pen­col­le­ge voor­ge­steld na be­lang­rij­ke laatste 24 uren bij CD&V waar­bij vas­te waar­de af­valt

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - BERT PROVOOST

Met vier er­va­ren krach­ten en zes nieuw­ko­mers kop­pelt het Nij­len­se sche­pen­col­le­ge er­va­ring aan een flin­ke brok ver­nieu­wing. Het meest ver­ras­sen­de ele­ment was het ont­bre­ken van sche­pen Car­rie Ve­relst bij CD&V. De voor­stel­ling van de sche­pe­nen moest ove­ri­gens even uit­ge­steld wor­den om­dat er nog vol­op slag ge­le­verd werd over en­ke­le min­der be­lang­rij­ke man­da­ten.

De pers­voor­stel­ling van het nieu­we col­le­ge ver­liep op­mer­ke­lijk. Ter­wijl de fo­to­gra­fen om 10.30u ston­den te wach­ten om de nieu­we ploeg voor de lens te zet­ten, ble­ken de ver­schil­len­de frac­ties nog vol­op aan het on­der­han­de­len en be­raad­sla­gen. “We zijn er nog niet he­le­maal uit”, klonk het.

Een dik half­uur la­ter dan ge­pland ver­sche­nen de man­da­ta­ris­sen dan toch in de raad­zaal. “De sche­pen­amb­ten la­gen al vast, maar er moest nog ge­spro­ken wor­den over het voor­zit­ter­schap in en­ke­le com­mis­sies en be­heers­or­ga­nen”, duid­de bur­ge­mees­ter Paul Ver­beeck (CD&V).

Car­rie Ve­relst valt af

Dan wer­den de zes sche­pe­nen en bur­ge­mees­ter voor­ge­steld. Gro­te af­we­zi­ge daar­bij was Car­rie Ve­relst (CD&V), die hui­dig sche­pen van Jeugd en Mi­li­eu is en die op haar 35ste al twaalf jaar in het sche­pen­col­le­ge ze­telt. Ze haal­de noch­tans exact even veel voor­keur­stem­men als Paul Lau­rijs­sen (806) en meer dan Tom Covens (794), die wel sche­pen wor­den. “We had­den drie goe­de kan­di­da­ten die heel dicht bij me­kaar za­ten qua stem­men­aan­tal, maar er wa­ren maar twee sche­pen­amb­ten over. We heb­ben een com­pro­mis voor­ge­legd om de twee amb­ten ge­lijk­waar­dig on­der hun drie te ver­de­len, maar Car­rie kon zich daar niet in vin­den. We res­pec­te- ren haar keu­ze, al vin­den we dit te­ge­lijk erg jam­mer”, al­dus Paul Ver­beeck.

De fi­na­le be­slis­sing werd bij CD&V pas don­der­dag­avond ge­no­men, wat met­een ver­klaart waar­om er vrij­dag­och­tend nog over de in­vul­ling van de – min­der zwaar­wich­ti­ge – post­jes in de com­mis­sies en be­heers­or­ga­nen ge­spro­ken moest wor­den.

Car­rie Ve­relst zelf wil lie­ver niet al te veel com­men­taar kwijt. “Ik kan wel be­ves­ti­gen dat ik niet po­li­tiek ac­tief zal blij­ven. Ik neem mijn ze­tel als ge­meen­te­raads­lid niet op”, klinkt het. Si­mon Ke­nens zou voor CD&V zo als op­vol­ger in de ge­meen­te­raad kun­nen ko­men. Ook Veer­le Boeckxstaens (N&U) en Geert Ver­relst (CD&V) ma­ken op ei­gen vraag niet lan­ger deel uit van het sche­pen­col­le­ge.

24-ja­ri­ge sche­pen van Fi­nan­ci­ën

De nieuw­ko­mers toon­den zich al­les­zins en­thou­si­ast om aan de slag te gaan. Bert Ce­lis (Groen Open Vld) pro­fi­leer­de zich de laatste ja­ren op het vlak van Mo­bi­li­teit en die be­voegd­heid krijgt hij nu ook, naast Fi­nan­ci­ën. “Ik ga geen be­leid te­gen de au­to voe­ren. Maar ik wil de zwak­ke weg­ge­brui­ker op num­mer één, twee én drie zet­ten en mee de roep tot ver­nieu­wing be­li­cha­men bin­nen het sche­pen­col­le­ge”, klonk het.

Ce­lis deelt een man­daat met de 24-ja­ri­ge Vic­tor De Groof (Groen Open Vld), die bin­nen drie jaar de fak­kel over­neemt. “Het zijn niet de sim­pel­ste be­voegd­he­den, maar je kan er wel het ver­schil mee ma­ken en daar­voor doe ik aan po­li­tiek. De be­doe­ling is dat ik al drie jaar in de scha­duw van Bert zal wer­ken en dat hij daar­na ook in mijn scha­duw blijft staan”, zegt de twin­ti­ger met een mas­ter Over­heids­ma­na­ge­ment.

“Ik heb de so­ci­a­le be­voegd­he­den en dat gaat me goed af”, zegt par­tij­ge­noot Lien Du Four. “Ik ga me er vol­tijds op toe­leg­gen. Mijn werk in de so­ci­a­le sec­tor is voor­lo­pig niet te com­bi­ne­ren, ik wil mijn kin­de­ren ook nog zien. Ik heb nu al zes jaar er­va­ring in de op­po­si­tie en kijk er naar uit om de an­de­re kant te le­ren ken­nen”, al­dus Du Four.

Voor CD&V is Tom Covens de nieuw­ko­mer. “Ik geef nu les op het Githo, maar om­dat dat een ge­meen­te­lij­ke in­stel­ling is, mag ik

Vic­tor De Groof Jon­ge sche­pen ‘‘Mo­bi­li­teit en Fi­nan­ci­ën zijn niet de sim­pel­ste be­voegd­he­den, maar je kan er wel het ver­schil mee ma­ken.’’

dat niet com­bi­ne­ren met een sche­pen­ambt. Ik ga dus op zoek naar een aan­tal les­uren in een an­de­re school. Ik om­schrijf me­zelf als een pe­o­p­le ma­na­ger. Mijn bu­reau zal mis­schien wel eens vol pa­pier­tjes lig­gen, maar ik pro­beer warm te zijn voor de men­sen. Als je iets vrien­de­lijk aan­pakt, dan is de eer­ste stap rich­ting oplos­sing vaak al ge­zet. Ik ben ook be­kend als co­me­di­an en die kant zal ik niet he­le­maal weg­ste­ken in het col­le­ge.”

Lies­beth Van Bou­wel (N&U) moet nog tot 2022 wach­ten voor haar co­me­back in het sche­pen­col­le­ge. “Na tien jaar uit de po­li­tiek te zijn ge­weest, krijg ik eerst de tijd om mij als ge­meen­te­raads­lid in te wer­ken. Ik ben heel blij met het ta­ken­pak­ket, we heb­ben spe­ci­aal ge­ko­zen om ge­meen­schaps­vor­men­de be­voegd­he­den als Cul­tuur en Sport te be­hou­den. Ik wil me ook sterk in­zet­ten voor een ef­fi­ci­ën­te dienst­ver­le­ning”, klinkt het.

De nieu­we ge­meen­te­raad wordt op 8 ja­nu­a­ri ge­ïn­stal­leerd.

FO­TO JO­REN DE WEERDT

De nieu­we man­da­ta­ris­sen: Fer­di Hey­len, Vic­tor De Groof, Griet Van Ol­men, Paul Ver­beeck, Luc Luy­ten, Lies­beth Van Bou­wel, Lien Du Four, Bert Ce­lis, Paul Lau­rijs­sen en Tom Covens.

FO­TO JO­REN DE WEERDT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.