Zwar­te Piet blijft nog even hier

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

IWard Bos­mans

s Sin­ter­klaas ook bij u langs­ge­weest? Bij mij wel, maar de­ze keer zon­der Zwar­te Piet aan zijn zij­de. De Sint wist mij te ver­tel­len dat Zwar­te Piet de­zer da­gen over­uren draait in het par­le­ment, waar hij van de ene par­tij naar de an­de­re wordt door­ge­scho­ven. Over Zwar­te Piet ge­spro­ken. Heeft u ook al ge­merkt dat hij te­gen­woor­dig niet meer zo zwart ziet als vroe­ger? Hoe zou dat ko­men? Ik vroeg het aan Sin­ter­klaas. In­te­gen­deel met wat er soms be­weerd wordt, heeft dat vol­gens hem niks te ma­ken met de re­cen­te dis­cus­sies over de huids­kleur van zijn trou­we hel­per. Zwar­te Piet, ra­cis­me? Kom nou!? Ie­der­een weet toch dat on­ze hui­zen niet meer met ko­len ver­warmd wor­den. Het is bij­ge­volg ook lo­gisch dat er veel min­der roet in de schouw zit. ‘En zijn ro­de lip­pen dan?’, hoor ik u den­ken… Wel, als Sin­ter­klaas een rok mag dra­gen, dan mag Zwar­te Piet toch ze­ker ook wel­eens lip­stick ge­brui­ken. On­der­tus­sen heeft de goed­hei­li­ge man trou­wens al­weer het land ver­la­ten. Zon­der Zwar­te Piet. Die ver­trekt pas vol­gen­de week. Hij neemt het vlieg­tuig met een tus­sen­stop in Mar­ra­kesh. Even groei­de bij hem zelfs het idee om ge­woon in ons land te blij­ven tot vol­gend jaar. Maar dat luk­te niet, want als al­leen­staan­de man kon hij geen asiel krij­gen. Bo­ven­dien staat er al een an­de­re mi­grant met een lan­ge wit­te baard klaar om een tij­de­lij­ke ver­blijfs­ver­gun­ning aan te vra­gen. Die brengt zelfs een kud­de ren­die­ren mee. En vol­gens som­mi­ge bron­nen zijn er ook nog drie Oos­ter­se ty­pes op komst die in ons land een han­del­tje wil­len be­gin­nen in goud, wie­rook en mir­re.

Net als ik ziet u waar­schijn­lijk ook geen gra­ten in de komst van Sin­ter­klaas, Zwar­te Piet, de Kerst­man en de drie ko­nin­gen. Ik kijk er zelfs naar uit. Ze ho­ren bij het vas­te meu­bi­lair tij­dens de ein­de­jaars­pe­ri­o­de. Het zijn dan ook al­le­maal mi­gran­ten die we al een he­le poos ken­nen. Ze zijn kind aan huis ge­wor­den en we ap­pre­ci­ë­ren hen enorm voor wat ze doen. Of ze nu zwart, geel of bruin zijn, een rok, een kleed of een boer­ka dra­gen, ik zou ze niet meer kun­nen mis­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.