“In Me­che­len spe­len is al­tijd een beet­je thuis­ko­men”

Rond­rei­zend Tex­aans mu­ziek­duo Ja­mes & Black keert te­rug naar ca­fé Zapoi

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - Www.ka­fee­za­poi.be

Za­ter­dag speelt het echt­paar Ja­mes & Black voor wel­licht de laatste keer in lan­ge tijd in Me­che­len. Na een no­ma­disch le­ven door­heen Eu­ro­pa, waar ze op fes­ti­vals, in ca­fés en klei­ne clubs hun brood ver­dien­den met hun mu­ziek, ko­men ze bin­nen­kort ein­de­lijk thuis in… Bul­ga­rije.

De Ame­ri­kaan­se mu­zi­kan­ten Bru­ce Ja­mes en Bel­la Black ont­moet­ten el­kaar in 2011 in Aus­tin (Texas). Zes maan­den la­ter be­slo­ten ze om de Ver­e­nig­de Sta­ten te ver­la­ten en hun ge­luk in Eu­ro­pa te zoe­ken. Ze von­den el­kaar in hun ge­deel­de pas­sie voor soul en de blues. De mu­ziek werd een ide­aal ve­hi­kel om te rei­zen en nieu­we men­sen te ont­moe­ten. Sinds­dien zijn ze haast con­stant op tour door­heen Span­je, Duits­land, Ita­lië, Frank­rijk, Bel­gië en Bul­ga­rije. In dat laatste land voe­len ze zich te­gen­woor­dig zo goed dat ze er van­af ja­nu­a­ri een flat gaan hu­ren om ein­de­lijk een ei­gen stek voor zich­zelf te heb­ben. “In ja­nu­a­ri be­gin­nen we met de op­na­mes van nieu­we num­mers. Ons nieuw ma­te­ri­aal is sti­lis­tisch ge­zien meer hip­hop ge­tint want Bel­la rapt te­gen­woor­dig weer va­ker, maar de ‘feel’ is ze­ker soul”, ver­telt Ja­mes.

Naast de op­tre­dens heeft de mu­zi­kant al die ja­ren de or­ga­ni­sa­tie van de band en het toe­ren op zich ge­no­men. “Het wordt tijd dat ik me al­leen nog op het spe­len en het com­po­ne­ren toe­leg, de din­gen waar m’n hart echt naar uit­gaat. We heb­ben nu een re­pre­sen­ta­tie in Frank­rijk en ver­le­den jaar zijn we via een Bel­gi­sche ken­nis in con­tact ge­ko­men met een Brits ar­ties­ten­bu­reau en kon­den we voor het eerst het ka­naal over.”

Het twee­tal is geen on­be­ken­de in ca­fé Zapoi, waar ze al een vijf­tal keer speel­den. “On­ze Me­chel­se fans moe­ten za­ter­dag ze­ker langs­ko­men want het zou wel eens een tijd­je kun­nen du­ren voor we te­rug­ke­ren. We pro­be­ren ver­der te bou­wen op de ba­sis die we zelf al die ja­ren uit­ge­bouwd heb­ben en we wil­len ons­zelf meer pro­fi­le­ren op gro­te­re fes­ti­vals en po­dia. We moe­ten de klei­ne­re clubs met pijn in het hart vaar­wel zeg­gen als we on­ze car­ri­è­re een nieu­we elan wil­len ge­ven. Wan­neer we weer in Bel­gië langs­ko­men zal het met vol­le­dig nieuw ma­te­ri­aal zijn, en dan ho­pe­lijk als voor­pro­gram­ma van een be­ken­de­re act in een gro­te­re zaal”, voegt Ja­mes nog toe.

Het con­cert van Ja­mes & Black wordt voor­af­ge­gaan door een op­tre­den van Be­ats and Break­fast; het Ne­der­lands­ta­li­ge hip­hop­pro­ject van Vil­voor­de­naar Tim Alexan­d­re.

FO­TO J&B

Ja­mes & Black.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.