Rech­ter ver­oor­deelt win­kel­die­ven tot jaar ge­van­ge­nis­straf met uit­stel: duo had het voor­al ge­munt op cos­me­ti­ca­pro­duc­ten

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

De rech­ter heeft twee win­kel­die­ven van Ge­or­gi­sche af­komst ver­oor­deeld tot elk een jaar ge­van­ge­nis­straf met uit­stel voor drie jaar. Na on­der­zoek kwam aan het licht dat de twee toe­ge­sla­gen had­den in Kruid­vat-fi­li­a­len in Berlaar en Me­che­len.

De po­li­tie van de zo­ne Me­che­len pak­te op 10 ok­to­ber 2017 twee Ge­or­gi­sche der­ti­gers op die ver­dacht wer­den van win­kel­dief­stal­len in Kruid­vat-fi­li­a­len in zo­wel Me­che­len als Berlaar. Een per­so­nen­wa­gen met Ne­der­land­se num­mer­plaat trok die na­mid­dag om­streeks 17u in de Me­chel­se Nek­ker­spoel­straat de aan­dacht van een po­li­tie­pa­trouil­le. In de Bleek­s­traat kre­gen de agen­ten de wa­gen aan de kant, waar­na ze over­gin­gen tot con­tro­le. De agen­ten trof­fen drie draag­tas­sen met cos­me­ti­ca­pro­duc­ten aan zo­als ma­ke-up, scheer­mes­jes en tan­den­bor­stels. Al­les zat nog in de ori­gi­ne­le ver­pak­king. Een van de draag­tas­sen was uit­ge­rust met een alu­mi­ni­um bin­nen­be­kle­ding om de vei­lig­heids­sys­te­men in de win­kels te kun­nen om­zei­len.

Bei­de per­so­nen van Ge­or­gi­sche na­ti­o­na­li­teit (35 en 36 jaar oud) wer­den een tijd­lang op­ge­slo­ten in de ge­van­ge­nis. De rech­ter ver­oor­deel­de het duo tot een jaar cel. De tijd dat ze in de cel op­ge­slo­ten za­ten is ef­fec­tief. Ook moe­ten ze elk 1.200 eu­ro boe­te be­ta­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.