“We zul­len eens la­ten zien wat de­ze Lier­se Vlaai­kes kun­nen”

Harts­vrien­din­nen staan sa­men op po­di­um van Vorst Na­ti­o­naal

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - CHRIS VAN ROMPAEY Na­buc­co, Vorst Na­ti­o­naal, vrij­dag 21 de­cem­ber om 20u. Tic­kets: 40 tot 79 eu­ro, www.30jaar­m­u­si­chall.be

Mu­sic Hall Clas­sics brengt de­ze maand in Vorst Na­ti­o­naal Ver­di’s meest op­ge­voer­de ope­ra Na­buc­co op de plan­ken. Sa­men met de in­ter­na­ti­o­na­le cast staan ook twee harts­vrien­din­nen uit Lier op het po­di­um: Elien Ke­ve­laerts en Anouk Lam­brechts.

De Lier­se ac­tri­ces, bei­den 26 jaar jong, ma­ken hier­mee sa­men hun gro­te de­buut in Vorst Na­ti­o­naal, want hoe­wel ze bei­den ac­tief zijn bij ama­teur­ge­zel­schap To­neel­la­bo Ar­lec­chi­no uit Lier, ston­den ze nooit eer­der op de plan­ken in Vorst Na­ti­o­naal en al ze­ker niet in zo’n groots op­ge­zet­te, pro­fes­si­o­ne­le pro­duc­tie. Ze mo­gen zich ook met­een op­ma­ken voor meer­de­re rol­len, zo­als die van Jood­se maagd en die van de sexy lijf­wacht van Abi­gail­le, de eer­ste doch­ter van Na­buc­co.

Elien Ke­ve­laerts en Anouk Lam­brechts ken­nen el­kaar van kleins af. Ze za­ten ook sa­men op bal­let. “Via mijn non­kels, die bij Ar­lec­chi­no speel­den, ben ik ook bij Ar­lec­chi­no ver­zeild ge­raakt”, zegt Elien. “Ik ben er dan weer dank­zij de ma­ma van Elien be­gin-

Anouk Lam­brechts

Ac­tri­ce nen te spe­len. Zij was op zoek naar kin­de­ren om mee te spe­len in een gro­te pro­duc­tie. Toen we 10 wa­ren, ston­den we voor het eerst sa­men op de plan­ken, in De Reis rond de We­reld in 80 Da­gen met An Ne­lis­sen”, her­in­nert Anouk zich.

Sinds­dien kre­gen de harts­vrien­den zo goed als elk jaar wel een of an­de­re rol bij Ar­lec­chi­no. “Twee jaar ge­le­den heb­ben we trou­wens voor de eer­ste keer een ei­gen stuk ge­cre­ëerd. Dat heet­te Rups. On­der­tus­sen kreeg ik ook rol­len bij To­neel­ge­zel­schap Stre­ven in Mort­sel. Dank­zij hun voor­zit­ter Jean-Fran­çois D’hondt, die Na­buc­co mee re­gis­seert, sta ik bin­nen­kort in Vorst Na­ti­o­naal.”

“Ik heb geen mo­ment ge­twij­feld toen ik van Jean-Fran­çois het voor­stel kreeg om mee te spe­len in Na­buc­co en ik heb met­een de sug­ges­tie ge­maakt om ook Elien te vra­gen. Elien en ik zijn echt twee han­den op één buik en dus wil­de ik de­ze er­va­ring ab­so­luut met haar de­len. Het is na­tuur­lijk van een heel an­de­re or­de dan de pro­duc­ties die we met Ar­lec­chi­no doen, maar het boe­zemt me ab­so­luut geen angst in.”

Aan­grij­pen­de ope­ra

“Na­buc­co is een bij­zon­der aan­grij­pen­de ope­ra die ver­telt over de span­nen­de con­fron­ta­tie tus­sen zelf­ver­heer­lij­king, machts­wel­lust en lief­de. Een van de al­ler­groot­ste ope­ra­com­po­nis­ten ooit, Gi­u­sep­pe Ver­di (1813-1901), zocht en vond vaak zijn in­spi­ra­tie in de Bij­bel­se ge­schie­de­nis. Dit was ook het ge­val voor Na­buc­co”, zegt Pe­ter Mariën van Hou­se Of En­ter­tain­ment, dat voor de pro­mo­tie van Na­buc­co in­staat.

“De­ze gloed­nieu­we, ma­jes­tu­eu­ze aren­a­ver­sie van Na­buc­co is op­ge­vat als een eer­be­toon aan de stil­le film. De ope­ra wordt na­me-

‘‘Ik heb geen mo­ment ge­twij­feld toen ik het voor­stel kreeg om mee te spe­len in Na­buc­co.’’

lijk op­ge­voerd op een film­set, een werk­vloer waar in­ti­mi­da­tie en machts­spel­le­tjes niet vreemd zijn. Het wordt steeds meer dui­de­lijk dat de ‘ge­speel­de’ pas­sie van de pro­ta­go­nis­ten en hun in­ter­ne strijd blij­ven door­gaan, zelfs wan­neer de ca­me­ra’s niet draai­en”, zegt Pe­ter Mariën.

“Na­buc­co is een mees­ter­werk, met mee­sle­pend

als ul­tiem hoog­te­punt het we­reld­be­roem­de sla­ven­koor Va, pen­sie­ro. De­ze nieu­we aren­a­ver­sie geeft Na­buc­co op prach­ti­ge wij­ze de gran­deur die het ver­dient. Een ab­so­lu­te aan­ra­der voor de lief­heb­bers”, zegt Pe­ter Mariën.

FO­TO CHRIS VAN ROMPAEY

Elien Ke­ve­laerts en Anouk Lam­brechts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.