Pe­ter­stad schenkt mas­cot­te aan mi­li­tai­ren

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

Bok wei­gert kop­pig aan pa­ra­de deel te ne­men

Lier heeft gis­te­ren als pe­ter­stad aan het Ba­tal­jon Ar­til­le­rie, ge­ka­zer­neerd in Bras­schaat, een bok ge­schon­ken. Dat ge­beur­de tij­dens de vie­ring van SintBar­ba­ra, de be­scherm­hei­li­ge van de ar­til­le­ris­ten.

De stad Lier werd in 1962 pe­ter van het 2A, dat toen nog zijn thuis­ba­sis in het Duit­se Lü­den­scheid had. De daar­op­vol­gen­de ja­ren werd de vriend­schaps­band tus­sen stad en 2A voort uit­ge­bouwd. Ook nu nog on­der­houdt de stad nau­we ban­den met het Ba­tal­jon Ar­til­le­rie,

2A, in Bras­schaat.

Een van de ou­de tra­di­ties werd gis­te­ren in ere her­steld. De stad schonk tij­dens de Bar­ba­ra­vie­ring na­me­lijk een gei­ten­bok als mas­cot­te: Mo­dest XI. Om­dat in het bla­zoen van 2A een kop van een gei­ten­bok af­ge­beeld stond, nam de een­heid een gei­ten­bok als mas­cot­te. Al in 1947 stap­te de eer­ste bok, ge­naamd Mo­dest, als mas­cot­te aan het hoofd van het re­gi­ment. Tel­kens als Mo­dest over­leed, zorg­de Lier voor een op­vol­ger. On­der­tus­sen zit­ten we al

het

vroe­ge­re aan num­mer elf.

De tra­di­tie wordt wel aan­ge­past. “Om­dat zo­wel de stad als het ba­tal­jon de no­di­ge aan­dacht heb­ben voor het die­ren­wel­zijn van de bok, heeft hij, in te­gen­stel­ling tot zijn voor­gan­gers, geen vas­te stek in Bras­schaat. De stad nam daar­om het pe­ter­schap op van een bok die ver­blijft in kin­der­boer­de­rij ’t Struis­vo­gel­nest. Mo­dest XI ver­laat dus al­leen zijn ver­trouw­de ha­bi­tat op de kin­der­boer­de­rij om deel te ne­men aan de pa­ra­des en plech­tig­he­den van het Ba­tal­jon Ar­til­le­rie”, ver­dui­de­lijkt bur­ge­mees­ter Frank Boogaerts (N-VA).

Niet uit kar te lok­ken

Zijn eer­ste uit­stap­je zin­de Mo­dest XI ech­ter niet. Bur­ge­mees­ter Frank Bo­gaerts en sche­pen Lu­cien He­rij­gers (N-VA) pro­beer­den de bok uit zijn kar te lok­ken, maar kop­pig als hij is, hield Mo­dest voet bij stuk en bleef hij in zijn wa­gen­tje. De mi­li­tai­re pa­ra­de werd nood­ge­dwon­gen zon­der mas­cot­te aan­ge­vat.

De voor­gan­ger van Mo­dest XI stierf in 2014. Het Ba­tal­jon Ar­til­le­rie stuur­de hem met pen­si­oen naar Kin­der­boer­de­rij Mi­kerf in Bras­schaat. Na en­ke­le maan­den wer­den de geit­jes die er ook ver­ble­ven hem blijk­baar te veel.

FO­TO JAN BRYS

Bur­ge­mees­ter Boogaerts krijgt Mo­dest niet uit zijn kar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.